Presidency

Mesaz Prezidan James A Michel A-Lokazyon Nouvel An 2012 - Versyon Kreol

Sun, 01 January 2012 | State House

Ser frer ek ser Seselwa,
Ser rezidan Sesel,
Ser viziter dan nou pei,

Nouvel An i senbol nouvo lespwar ek loportinite. I senboliz en meyer lavenir. I en moman pou fer rezolisyon, pou fer sanzman kot i neseser e devlop loportinite koman endividi, koman fanmiy e koman en nasyon. Me Nouvel An i osi lokazyon pour en refleksyon aprofondi lo lannen ki’n fek pase e tras larout pour sa enn ki devan nou.

I apropriye dan nou refleksyon ki nou mazin bann ki’n kit nou - espesyalman dan bann sirkonstans trazik. Nou annan en panse spesyal pour zot e pour zot fanmiy. Nou partaz douler zot fanmiy e nou reafirm zot nou sipor. Nou osi annan en panse spesyal pour nou de konpatriyot ki’n ganny pran an otaz par pirat Somalyen. Mon repete: zanmen nou pou bliy zot. Nou pou fer tou sa ki dan nou posibilite pour nou reini zot avek zot fanmiy. Plis ki zanmen, nou determinen pour nou konbat sa fleo piratri ki menas nou pep ek nou pei.

San okenn dout, 2011 ti en lannen laviktwar pour Sesel. Nou’n viv bann levennman eksepsyonnel ansanm. Tousala, i’n ranforsi nou linite, nou patriyotizm, nou lafyerte koman en pep. I’n montre nou ki ler nou met lespri ansanm, ler nou met kouraz ansanm, ler nou travay dir, ler nou ini ¦ nou lakonplisman i san limit. Wi, kan nou ini, kan nou pratik respe ek tolerans, kan nou propaz larmoni ek patriyotizm, kan nou partaz nou valer moral e spirityel, kan nou travay dir, Sesel i sorti ranforsi. Sesel i’n sorti venker!

Malgre kriz ekonomik e finansyel global, nou’n akonpli bokou. Nou lekonomi i’n montre son rezilyans. Nou’n kree lanvironnman ek loportinite pour ekspansyon ek diversifikasyon ekonomik. Nou bezwen kontinyelman maksimiz nou potansyel.

Lannen 2012 pou prezant nou avek plis defi, plis tirbilans e plis lensertitid ki sa lannen ki pe al terminen. Nou pei, sepandan, i annan en pep entelizan, en pep rezilyan, en pep ki fleksib e ki kapab adapte li avek sanzman pli difisil. Nou annan nou en sistenm demokratik ki reponn a-laspirasyon nou pep, e ki nou pe kontinyelman perfeksyonnen. Nou annan nou en sistenm ledikasyon ek lasante ki deservi tou Seselwa, san eksepsyon. Nou annan nou en sistenm byenet ki ed bann ki pli vilnerab dan nou sosyete. Nou annan nou en sistenm sekirite ek pansyon ki permet nou dimoun aze viv zot lavi an pe e an dinnyite. I evidan, alors, akoz Sesel i premye parmi pei Afriken e 52-yenm o-monn lo Lendis Devlopman Imen Nasyon Zini.

Tousala i enspir mwan konfyans pour lavenir. Pandan sa lannen ki pe vini, mon konzerv loptimizm pour devlopman Sesel. Sepandan, annou pa oubliye ki nou pe pas a-traver en resesyon global ki pe entansifye dezour an zour. Nou’n vwar ki pe arive Lerop, sours prensipal nou marse tourizm ek lapes. Nou lekonomi i pti: i ouver e i vilnerab. Resesyon mondyal pou kontinnyen annan en lenpak lo lendistri vwayaz ek laviasyon sivil. Donk, nou pou bezwen entansifye nou bann mezir mitigasyon kont bann lenpak negatif lo devlopman sosyo-ekonomik nou pei.

Nou pou bezwen ogmant prodiktivite dan nou travay. Nou pou bezwen annan en nouvo letik travay. Nou pou bezwen vin pli efikas dan tou sa ki nou fer. Nou bezwen vin pli inovatif e pli kreatif.Mon konfyan ki nou kapab fer li akoz nou pep i’n demontre son kouraz ek son langazman pour lavenir Sesel. Mon konfyan ki nou kapab fer li pour Nouvo Sesel!

Ser frer ek ser Seselwa, se pour sa rezon ki mon’n plas lannen 2012 anba tenm Travay Dir Pour Nou Sesel.

Tou sa ki nou’n akonpli, i pa’n vin par azar, me atravar travay dir, gide par en vizyon, en plan, en stratezi e en leadership motive. Se travay dir tout en pep ki’n anmenn nou kot nou ete ozordi. Lavenir nou patri i depann lo travay dir, endividyel e kolektif tou son zanfan. Byennet nou pei i depann lo partaz e realizasyon en vizyon pour pous Sesel ver pli o some. Napa pli gran motivasyon ki lanmour pour nou patri. Se sa ki enspir nou pou fer plis e pli byen pour Sesel.  Dan tou sa ki nou fer, nou fer li pour byennet e pour lanmour Sesel. Sa Nouvo Sesel i merit lemeyer de nou tou.

Nou bezwen travay dir pour nou pa ganny marzinalize dan bann gran kouran global. Nou bezwen travay dir pour enser nou dan lekonomi mondyal, e kontinnyen anbelir nou zimaz lo lasennn enternasyonal. Travay Dir Pour Nou Sesel i vedir promouvwar lekselans, lonekte, respe ek lentegrite. I vedir donn le meyer de nou-menm dan tou sa ki nou fer, pour nou ek pour nou pei. I vedir promouvwar bann bon valer ek latitid dan landrwa travay, travay dir koman en kondisyon endispansab pour sikse, ranforsi konpetans nou pep e met resours neseser a zot disposisyon pour zot fer byen zot travay. Nou sikse koman en nasyon i depann lo bon ledikasyon, lo bann valer moral sosyal e spirityel ki nou kiltive e ki nou enkilke dan nou zanfan. I depann osi lo kalite son dirizan, bann polisi ki zot met an plas e loportinite ki zot kree pour lepep. Travay Dir Pour Nou Sesel i vedir en leadership ki motiv e enspir son pep, e ki fer tou pou anbelir valer ek kalite lavi tou Seselwa.
Nou kapab nou tou rann servis Sesel, contribye ver kontantmen, prosperite ek byennet nou frer ek ser.I pa difisil. I demann en zefor konsyan, en travay kolektif, mwens legoizm, e plis lenplikasyon dan nou kominote. I demann tolerans, dyalog, linite nasyonal ek patriyotizm.  Me sirtou i demande ki nou reste realis, rezilyan e responsab.

Souvann-fwa nou bliye ki en pti ketsoz i konte pou fer nou pei en meyer landrwa pou viv. Nou bezwen aprann pou fer nou kontribisyon e fer li konte, dan lentere e pour lanmour Sesel.

Bokou dimoun de bonn volonte pe travay dir  pou anmenn sanzman pozitiv dan nou pei. Zot pe travay dir pou edik e anrisir nou pep. Zot pe travay dir pou sansibiliz nou zanfan ek lazenes anver zot responsabilite moral e sosyal. Zot pe travay dir pou elimin bann move lenflians ek konportman dan nou sosyete. Zot pe travay dir pou promouvwar linite, lape ek larmoni dan nou Sesel. Zot pe travay dir pou kree oubyen sezi loportinite pou anrisi zot lavi. Zot pe travay dir pou kree en meyer lavenir pour nou pei ek nou zanfan.

Annou zwenn ansanm pou kree en meyer lavenir pour nou-menm, nou zanfan ek nou Sesel. Tou sa ki nou bezwen fer se travay dir avek langazman ek devouman. Nou kapab fer li - nou bezwen fer li - pour Nouvo Sesel!

Ser frer ek ser Seselwa,
Nou’n diskit bokou, nou’n esanz bokou lide lo sa konsept renesans sosyal. I kler kot nou anvi ale. O komansman sa nouvo lannen, annou angaz nou pour nou fer li en realite, pour nou viv son bann valer ki a-labaz nou Nouvo Sesel. O komansman sa nouvo lannen, annou dedye nou pour sa Nouvo Sesel. Se nou patri. Se nou manman, e i bezwen tou son zanfan.

I fer mwan gran plezir pou swet tou Seselwa, enkli nou konpatriyot a-letranze, tou bann rezidan ek tou bann viziter dan nou pei en bonn erez Ane 2012. Ki Bondye i kontinnyen beni nou zoli pti pei e protez nou.

Annou travay dir pour nou Sesel!

Mersi.

 

All messages