Presidency

Mesaz Prezidan James Alix Michel A-Lokazyon Nouvel An 2013

Mon, 31 December 2012 | State House

Ser frer ek ser Seselwa,

Bonswar.

Dan ankor en pti pe letan nou pou salye depar lannen 2012 e nou pou akeyir Nouvel An 2013. Lannen 2012 i’n anmenn dibyen pour Sesel, malgre serten difikilte ki nou’n bezwen fer fas avek, partikilyerman akoz kontinyasyon resesyon ekonomik global. Me nou’n fer fas avek sa bann difikilte avek determinasyon, kouraz ek rezilyans.

En-an dan lavi en nasyon i en peryod kourt. Me, malgre sa, i ede pou forz desten en pep. I ede pou konsolid son lavenir. I mark en letap dan son progre. E i endik semen ver dot lorizon, ver dot loportinite, ver ankor plis progre … Menm si sa semen i ranpli souvan-d-fwa avek bokou defi, bokou lobstak.

Me se sa ki defini lavi. Lavi en senp endividi koman lavi en pep. Sa kapasite sirmont difikilte, sirmont lobstak, san bes lebra. Sa kapasite ek volonte adaptasyon avek sanzman. Sa dezir asarne pou reisir. Se sa ki rann nou pli for koman bann et-imen, ki rann nou vayan koman en pep. E pli ini, pli solider, pli patriotik ler nou lite pour byennet nou fanmiy; ler nou fer en zes pour nou vwazen ki dan bezwen; ler nou gard antet lentere siperyer nou pei beni.

Nou pe kontinnyen sa lamars patriyotik ver ledifikasyon Nouvo Sesel. Nou pe kontinnyen prezerv e ranforsi nou bann valer fondamantal – sirtou atraver mouvman Renesans Sosyal. Nou pe kontinnyen ranforsi demokrasi ek bann lenstitisyon demokratik dan nou pei. Nou pe anmenn plis lord, lape ek sekirite. Nou pe kontinnyen amelyor nou lentervansyon dan domenn sosyal. Nou premye group etidyan i’n “graduate” dan Liniversite Sesel – en reisit briyan pour nou pti pei. Nou dimoun aze pe kontinnyen zouir zot drwa ek zot konfor dan dinnyite. Nou pe kontinnyen fer lakaz e met en sourir lo visaz bann fanmiy ki lontan ti a pe esper en lozman konfortab. Nou lekonomi pe kontinnyen fer progre. Nou to kwrasans – menm lezerman – pe ogmante. Plis biznes, sirtou bann pti lentrepriz pe ganny kree. Plis loportinite pe a-laporte tou dimoun. Nou pe fer flote nou paviyon tre o e avek lafyerte lo lasenn enternasyonal. Nou pe redouble nou zefor pour promosyon ek defans lentere bann pti leta zil. Nou pe entansifye nou konba kont piratri. E nou’n ramenn nou de konpatriyot sen e sof kot zot fanmiy.

Nou pe kontinnyen ver sa semen progre ek prosperite ki anmenn nou ankor pli lwen ver Nouvo Sesel. Nou pe travay dir pour nou Sesel!


Ser frer ek ser Seselwa,

Nou annan ankor bokou travay pou fer. Travay dir i ankor devan nou. Lavenir nou zanfan, lavenir Nouvo Sesel i depann lo travay dir. Nou en pep entelizan, en pep saz, en pep disiplinen … mon konfyan ki nou kapab fer li.

Tenm ki nou ti swazi lannen pase ti en sours lenspirasyon ek motivasyon pour nou. I ti rezonen avek son elokans.  Ozordi – kot nou pe kontinnyen redouble nou zefor pour konstriksyon Nouvo Sesel – i gard tou son relevans. Se pour sa rezon ki mon’n deside ki lannen 2013 pou ganny plase anba menm tenm: “Annou travay dir pour nou Sesel”.

Sa Nouvo Sesel ki nou pe kree ansanm i demann en zefor kontinyel delapar tou son zanfan.  Son fondasyon, nou’n fini mete, me i demann ankor en kantite travay pou  kontinyen realiz nou laspirasyon.  Travay pe progres byen. Nou bezwen travay avek lanmour pour nou pei; avek respe, konpasyon ek solidarite pour nou prosen. Nou bezwen kontinyelman lite pou anmenn prosperite, meyer loportinite pour nou pep; pou ranforsi nou demokrasi ek nou lenstitisyon etatik, ranforsi nou bann valer moral e spirityel; pou mentenir nou plas e respe ki nou annan dan kominote enternasyonal. I en leritaz ris ki nou pou transmet fyerman e avek satisfaksyon avek nou zanfan, zot zanfan ek zenerasyon fitir.

Travay dir pour nou Sesel i senboliz nou lanmour pour nou patri, e en sans partaze nou lidantite nasyonal ek nou valer koman en pep ini. I vedir kwaryans dan nou-menm, kwaryans dan lepep Seselwa e kwaryans dan lavenir. I vedir kree en meyer lavenir ansanm. I vedir met lentere nasyonal avan tou konsiderasyon personnel.

Nou sikse koman en nasyon i depann lo potansyel prodiktif nou pep. Nou’n deza fer bokou progre ver redresman ekonomik. Me nou lakonplisman i reste frazil, e siseptib avek kapris ek tandans lafors marse.  Nou pa kapab reste satisfe avek noumenm. Nou pa kapab osi abdik nou responsabilite koman sitwayen ek paran pou depann lo lezot pour nou bezwen. Se nou drwa ek nou lobligasyon pour nou travay – e travay dir. Ler nou fer sa, nou kontribye anver byennet nou pep e progre nou pei.

Ler nou travay dir pour nou Sesel, sak aksyon pozitif endividyel ek kolektif i konte. Nou fer zefor pour nou batir bann valer ki ranforsi nou fanmiy ek kominote kot nou viv. Nou travay dir pou konstrir lape, larmoni ek linite dan nou pei. Nou redouble nou zefor pou enkilke dan nou zanfan vre sans ek verti patriyotizm, anmenmtan ki nou prepar zot pou vin bann veritab sitwayen lemonn. E ki nou prepar zot pou fer fas avek bann defi lavenir.

Lavi pa amelyore avek lasans. I amelyor avek sanzman pozitif ek travay dir. Pou dekouver nouvo losean, nouvo lorizon, nou bezwen kit lakot. Annan kouraz. Annan konfyans. Asim nou responsabilite. Aksepte pou travay dir.  Rekonet valer ek nesesite travay. Konpran ki nou bezwen travay pou ganny nou lavi. Aret depann lo Leta oubyen lo lezot dimoun pour nou bezwen ler nou nou kapab travay. Sepandan, Leta pou kontinnyen ed bann ki vreman dan bezwen selon bann kriter byen defini.

Ofireamezir ki nou kontinnyen travay dir pou konstrir en pei pli prosper, pou debout fyer parmi leres nasyon, nou bezwen sezi tou loportinite ki a nou dispozisyon. E nou bezwen kontinnyen batir nou lavenir atraver nou rezilyans ek sa volonte endontab Seselwa.

Se sa Nouvo Sesel. I merit tou nou lanmour, tou nou zefor, tou nou langazman. I merit ki nou travay dir pour li! Annou fer li ansanm.  Annou travay dir pour nou Sesel.

Mon swet tou Seselwa isi e a letranze en bonn e erez ane 2013. Mon swet osi tou bann rezidan ek viziter etranze dan nou pei en bonn ane. Ki sa lannen i anmenn nou tou boner, ek prosperite.

E ki Bondye i kontinnyen beni nou pti pei e fer repann ankor lanmour, plis linite ek plis larmoni parmi nou.

Mersi e bon ane.

All messages