Presidency

Mesaz Prezidan James A Michel A-Lokazyon Lazournen Enternasyonal pour Rediksyon Dezas 13 Oktob 2014

Sun, 12 October 2014 | State House

Le 13 Oktob i'n ganny dezinnyen par Lasanble Zeneral Nasyon Zini koman Lazournen Enternasyonal pour Rediksyon Dezas. Sa lazournen enternasyonal i annan pour bi sansibiliz lemonn antye lo rediksyon risk dezas e bann mezir mitigasyon ki bann kominote lokal i kapab pran.

Tenm pour sa lannen i "Rezilyans pour Lavi, e lanfaz i ganny mete lo "Dimoun Aze dan Rediksyon Risk ek Dezas"

Lemonn pe sanze rapidman. Globalizasyon i ofer en miltitid loportinite, me i osi konport bann defi mazer.  Enn parmi sa bann defi se sanzman klima.

Nasyon Zini i'n averti ki sanzman klima i'n vin en menas serye pour sirvi limanite an antye. I en fakter ki kapab amenn dezas mazer avek konsekans kastastrofik pour en pti leta zil parey Sesel.

Bann levennman ki'n pase resaman i'n donn nou en lendikasyon tre kler ki Sesel pa pe, oubyen, pa pou ganny eparnye. Tou dimoun i'n vwar dega, soufrans bann ki'n ganny afekte par dezas natirel, e osi kouraz ek devouman bann ki'n ed bann viktim.

Nou travay i kontinyen. Koman en zes plis ki senbolik, le 13 Oktob 2014 «Lalwa Zesyon Risk e Dezas» i vin anfors. Sa lalwa i en zouti enportan ki pou, ant-ot, met Sesel an-linny avek bann norm enternasyonal, met anplas bann progranm byen koordinen e striktire pour en developman soutenab ki ava redwir risk dezas,  permet lidantifikasyon ek analiz bann eleman ki anan potansyel pou afekte pei, e devlop oubyen ranforsi bann mwayen ki egziste pou donn lavertisman boner pou sov lavi.

Me fodre pa nou reste fikse zis lo bann eleman fizik. Ozordi lemonn antye, enkli Sesel, i lo alert maksimonm. Ebola ki pe ravaz Lafrik Oksidantal i kapad ariv nenport ki landrwa, nenport kiler. Dan ka Sesel, nou bezwen konsyan ki en tel sitiasyon i konplike. Nou bezwen reste vizilan. Korperasyon ek siport tou Seselwa i kapital.

Nou'n osi temwanny plisyer lensidan endistriyel ki'n enplik deversman simik oubyen lensendi. Devlopman endistriyel i enportan pour nou lekonomi, me tou prekosyon neseser i devret ganny met anplas pou asire ki bann lensidan ki kapab kout lavi dimoun, detri popriyete, afekte lanvironman, afekte nou lekonomi I ganny redwir.

Konstitisyon Sesel i garanti drwa tou dimoun aze pou viv en lavi desan. Gouvernman i fer tou sa ki posib dan son mwayen pou garanti sa drwa. Me sa i devret osi ganny konplemante par zefor dan fanmiy, vwazinaz ek dan kominote.

Dan nouvo Polisi Zesyon Risk ek Dezas ki Gouvernman i'n fek adopte, bezwen spesifik bann dimoun aze i ganny pran an konsiderasyon dan bann program rediksyon risk.

Lenformasyon lo vilnerabilite ek kapasite bann dimoun aze i kontinyelman ganny met azour.

Nou bann dimoun aze i posed konesans, abilite, leksperyans ek sazes ki endispansab dan rediksyon risk dezas ki fodre ganny met anvaler.

Annou, atraver sa lazournen Rediksyon Dezas, montre zot ki nou apresye zot ek lavaler zot kontribisyon. Annou angaz zot, servi zot konesans ek zot lekpseryans dan bann progranm Rediksyon Risk ek Dezas.

All messages