Presidency

Mesaz Prezidan James A Michel - Pour Nouvel-An 2015

Wed, 31 December 2014 | State House

Ser frer ek ser Seselwa,

Se dan lape, solidarite ek linite nasyonal, ki nou mark lafen 2014. Se dan sa menm lespri, ek osi pridans, ki nou akey 2015. Avek konfyans dan nou kapasite pour sirmont lobstak. Avek lanmour pour nou pei.

Nou en pti pei avek gran lanbisyon. Plis ki zanmen nou linite ek nou koezyon nasyonal i reste endispansab.

Lo plan ekonomik nou'n kontinnyen progrese, menm si nou kwrasans pour 2014 pa ti toutafe alaoter previzyon. Sepandan, nou gard lespwar, avek prekosyon, ki 2015 pour enn meyer. Reisit nou progranm reform makro-ekonomik i ranforsi lespwar ek nou konyans. Nou bezwen mentenir nou direksyon, e kan neseser, fer reazisteman selon sitiasyon ekonomik mondyal. Nou'n vin en pep rezilyan --- nou bezwen travay pli dir pour nou batir nou prosperite.

Nou pe kontinyen ogmant nou rezerv deviz. Nou det i anba kontrol. Napa nanryen ki manke dan magazen. Travay i annan. Plis loportinite biznes. Se sa rezilyans ki nou'n batir ki fer nou pli determinen e touzour pare pou konpran larealite, e fer fas avek defi. Nouvo Sesel i komans avek nou pep, en pep pli for e responsab, ki kapab leve avek kouraz e debout pour bataye pour son siske, sikse son fanmiy, sikse nou pei. En pep ki pa mazin zis ozordi. En pep ki get lwen dan son devlopman.

Pep Seselwa,
Pandan sa 6 dernyen lannen nou'n kree en fondasyon solid pour asir soutenabilite nou devlopman, pour nou-menm, pour nou zanfan, ek lezot zenerasyon ki pe vini. Nou pa pe get zis demen. Nou bezwen regard lwen. Bokou pli lwen. Se sa devlopman soutenab.

Ser konpatriyot,
2015 i lannen ki Nasyon Zini in etabli pour bann pei reisi akonpli serten gran lobzektif devlopman. Nou isi Sesel nou pou selebre lakonsplisman laplipar sa 8 Lobzektif Devlopman Milener.

Se serten sa bann sikse, ki nou'n reisi akonpli byen avan 2015, ki rann nou pli optimis pour lavenir. Aprezan nou kapab konsantre lo lezot loportinite ki nou pei pe ofer nou. Anmenn plis kalite dan nou devlopman.

Ozordi lemonn i kontan Sesel! Lemonn i respekte Sesel! Ler nou koze nou ganny ekoute ek bokou respe. Nou fyer. Nou pou reste aktiv lo lasenn enternasyonal, dan lentere progre nou pep, dan lentere nou devlopman.

Mon'n touzour dir ki nou pli byen kapab asir nou lavenir ler nou vin ansanm, ler nou met nou diferans dekote, e travay pour nou Sesel byeneme. Nou oule plis partisipasyon dan travay pei. Sesel i tro pti pour annan divizyon. Nou bezwen kontan nou pei, e met Sesel avan tou.

I sa rezon ki Sesel i touzour bezwen tou son zanfan. Sesel i nou patri. I nou berso.  Mon demann tou Seselwa dan sak fanmiy, dan sak kominote, dan sak lekol, dan sak larelizyon, dan sak lorganizasyon volonter, dan sak travay, dan sak biznes, dan sak parti politik, pou kontan e protez nou Sesel.

Kisisa ki fer nou pei inik e telman spesyal?

Nou lir dan preanbil nou Konstitisyon ki nou abit enn parmi pli zoli pei omonn, ki nou bann desandan plizyer ras ki'n forz en sel nasyon anba proteksyon Bondye, ki, dan sa monn tristeman divize, nou reprezant linite, tolerans, larmoni, lape, boner...

I annan bokou lezot rezon pour nou kontan Sesel. Nou apresye nou sikse. Nou dan bon direksyon. Nou respekte lorizin ek krwayans nou prosen. Ler nou travay ansanm nou tou nou avanse. Laprovidans i'n sourir lo nou. I'n beni nou avek en pei labondans loportinite. Nou kontan Sesel akoz nou pei i reprezant en pep avek en lespri endontab, en rezilyans ek en determinasyon ki dinyifye nou. Ki,  malgre nou diferans, nou reste koman frer ek ser dan en sel fanmiy Kreol. Nou partaz en menm desten.

Nou kontan Sesel. Sa pti pei ki rekonnet e promouvwar travay dir. Nou kontan Sesel. En pei liberte, lazistis ek larmoni sosyal. En later legalite. En later valer demokratik. Nou kontan Sesel. Zil lape ek boner.

Sesel i vreman spesyal. I pour sa rezon ki lannen 2015 i'n ganny dedye a en tenm patriyotik: "Mon Kontan Sesel!".

Set en tenm ki pou kontinyen inifye nou dan nou diversite. Mon swete ki, okour nouvo lannen 2015, plis lanmour pour nou pei i enspir nou dan tou sa ki nou fer. Annou proklanm fyerman pour lemonn antye tande sa ki nou ete koman en nasyon. En pep ki anpe avek limenm e avek leres lemonn. En pti nasyon ki pe sanpyonn avek asarnman proteksyon lanvironnman, lakoz bann pti leta zil an devlopman, ek lemerzans Lekonomi Ble.

Dan sa lannen "Mon Kontan Sesel!", annou apresye plis sa ki nou annan dan nou pei e kontinyelman mobiliz nou zefor pour progre. Annou pratik nou demokrasi dan respe leta-dedrwa, dan lespri tolerans e linite nasyonal. Annou pa les nou diverzans ek nou diferans diviz nou. Annou aprann nou zanfan fer parey.

Tenm sa lannen i anglob tou sa ki pli "cher" pour nou koman en nasyon. Touzour ini, solider, travay ver en sel bi, pour plis sikse. Sa tenm a enspir e motiv nou fer ankor plis – e pli byen – pour nou Sesel. Pour lanmour Sesel.

Mon swet tou Seselwa, isi e a letranze, en bonn e erez ane.

Ki Bondye i kontinyen beni e protez sa Sesel ki nou kontan.

All messages