Presidency

Mesaz Prezidan James Michel a lokazyon Lazournen Enternasyonal Bann Madanm

Mon, 08 March 2010 | Gender

"Bann Drwa Egal, Loportinite Egal; Progre pour Tou"

Sa lannen, Lazournen Enternasyonal Bann Madanm, i konsantre lo tenm legalite bann madanm ek zot 'empowerment.’

Nou selebre lefe ki bann madanm seselwa i touzour sezi zot desten dan zot lanmen pou ede batir en Sesel ankor pli prosper.

Nou madanm in fer en kantite progre e zot zapab fyer zot bann lakonplisman. Bann madanm Seselwa I annan akse avek ledikasyon, servis lasante, loportinite lanplwa, e zot
osi bann dirizan dan lakominote, dan politik, spor, ledikasyon ek management. Nou rekonnet osi sa lafors bann madanm antreprener ki’n devlop en kantite pti biznes ki’n fer nou lekonomi vibre.

Menm avan lendepandans Sesel, nou bann madanm in touzour mars avek determinsayon pour garanti zot drwa, pour lite pour lendepandans, e osi travay dan linite pour ranforsi lafanmiy Seselwa.

Ozordi, ler nou selebre Lazournen Bann Madanm, nou tant pou mazinen ki sa lalit pour legalite loportinite ek bann drwa, in fini e ki bann madanm i kapab repoz zot lekor e zouir dan zot lakonplisman.

Nou Konstitisyon i preskri legalite zonm ek fanm, e i sovgard drwa bann madanm. Nou fyer ki fanm seselwa in kas preski tou baryer ki’n egziste.

Me, sa lalit i kontinyen; I annan ankor bokou travay pou fer pou asire ki nou fiy, ser, ek madanm i viv dan en lanvironman ki an sekirite, e ki zot devlop zot potansyel konplet pour ledikasyon, lanplwa e pour kree en fanmiy.

Fodre pa bliye ki i annan madanm dan nou sosyete ki annan problenm sosyal ki pe menas zot dinnyite e zot drwa. Bokou madanm i dan bann pozisyon vilnerab, e nou bezwen travay
ansanm pour donn zot sa sipor ki zot bezwen.

Avek prostitisyon, bann madanm i ganny trete parey bann lobze pour leksplwatasyon e zot vin vilnerab pou ganny abize.

Avek vyolans domestik, bann madanm i ganny imilye e bate dan zot prop lakour. Labi drog in pous bann madanm dan lanmen lesklavaz bann diler drog e zot adkisyon. Sa bann defi i
seryezman afekte abilite bann madanm pou ganny akse avek loportinite egal e pou kree zot fanmiy.

Bann madanm pe ralye dan lakominote pour debout kont labi ek vyolans, e ankouraz sa bann ki soufer pou defann zot lekor, vin pli for pou kapab sirmont zot sityasyon difisil.
Ler zot lite kont bann problem sosyal, bann madanm i lite pour zot dinnyite, pou defann zot drwa. Meyer fasyon ki zot kapab fer sa i pour ranforsi zot fanmiy. Nou bezwen bann fanmiy for e solid, avek bann madanm for, ki pou defann zot lekor e siport lezot madanm dan zot laspirasyon pour en meyer lavi pour zot ek zot zanfan.

Nou bann manman ek granmanman in travay dir pour donn bann madanm Seselwa sa fondasyon egalite avek bann msye; bann madanm Seselwa ozordi fodre kontinyen pour batir lo sa fondasyon.

Bann madanm Seselwa in prouve ki zot in pare pour ozordi, e osi pour demen. Parey dan lepase, madanm Seselwa i bezwen kontinnyen fer defi vin loportinite lo sa larout pour kree
'bann drwa egal, loportinite egal e progre pour tou’. Lepep Seselwa i donn zot tou son sipor pour zot kontinny sa semen e anmenn Sesel ankor pli o.

Nou tou, nou vin ansanm pour protez zot drwa, zot loportinite e asir zot progre. Mon swet tou madanm Seselwa, en zwaye Lazournen Bann Madanm !

All messages