Presidency

MESAZ PREZIDAN A LOKAZYON LAZOURNEN ZANFAN

Thu, 02 June 2011 | Youth

MESAZ PREZIDAN A LOKAZYON LAZOURNEN ZANFAN
Le 1 Zen 2011


Zanfan i kado pli presye pour paran, fanmiy e sosyete. En pei i ganny zize lo ki fason i tret bann zanfan, bann zenn sitwayen e son bann dimounn aze. A lokasyon lafet bann zanfan i tre fondamantal pour nou ranforsi nesesite pour bann paran e fanmir vin pli konsyan, konpran pli byen desarz nou rol e devwar viz a vi nou zanfan.  Tou paran, ki swa biolozik, adoptif ou paran sonyen, nou annan sa devwar e lobligasyon pour satisfer bezwen de baz nou zanfan.  Sa i atraver lanmour ek lafeskyon,nouri zot, donn zot akomodasyon, lenz,  lezot byen materyel e swen medikal.

Paran i osi annan sa responsabilite pour aport nou zanfan soutyen e stabilite emosyonnel ki egalman enportan pou asir zot bon devlopman.  Nou kapab fer sa par montre lentere dan zot letid, aktivite sportiv, kiltirel, relizyez e rekreasyonnel ki nou zanfan i partisip ladan. Ler ki nou ekout nou zanfan atantivman, esanz lopinyon avek zot, pas letan avek zot, konpran zot laspirasyon e gid zot, nou pe ed zot pour ranforsi zot konfidans e lanvi pour fer pli byen.

Byensir, tousala i merit ganny fer an prennan kont laz nou zanfan.  Pli zanfan i pti, annou donn zot letan pour rekreasyon e devlop zot sans kreativite.  Bann zanfan i distrer zot atraver zwe, zot fer nouvo dekouvert, devlop zot personalite e zot osi kapab komans aprann bon valer tel ki respe pour lezot, partaze atraver zwe.

Anmezir nou zanfan i grandi, zot bann responsabilite osi i elarzi.  Annou ankouraz zot pour ede kot lakour, enplik zot dan serten desizyon enportan kot lakour, e montre zot koman pour okip e vey zot lekor e zot bann keksoz personel.

Tou Zanfan Sesel i ganny menm drwa zouir bann fasilite ek program e zanfan anmentan ki zot grandi e devlope zot bezwen pran responsabilite pour zot ledikasyon e devlopman personel. Zot annan sa sans vin sa ki zot anvi vini e gouvernman i la pou donn zot sa lapi atraver tou-d-sort loportinite.

Paran, adilt e lezot endividi i merit konsyan ki sans rezonman zafani toultan atraver en lespri inosan e nou annan en rol primordial pour asire ki nou bann zanfan i ganny sans viv an sekirite e ganny proteze kont diferan form danze.  Profesyonnel ki annan rol pour asir bon developman e angaze dan proteksyon nou bann zanfan tel ki ansennyan, travayer sosyal, ners e dokter nou devret ansanm kontinyen eksplor bann posibilite pour amelyor lavi nou zanfan.  Sa dedikasyon e konpetans dan nou travay i merit vin sa mekanism pour ranforsi bann polisi e lalwa ki gid byennet nou zanfan.

Se dan sa lespri patenarya ant paran, fanmir, profesyonnel, kominote, lasosyete, e bann zanfan zot menm ki nou pour ansanm transmet sa lespri lapartaz, bon valer moral pour ed nou zanfan vinn for e rezilyan kont okenn lenflians negative.

Nou zanfan in donn zot menm, zot paran, e pei en zeneral bokou laviktwar atraver bon rezilta lekzanmen, meday dan aktivite sportive, e lakonplisman dan diferan lezot domenm lar e kiltir. Nou fyer lakonplisman e bann letap ki zot in fransi. Kontinyen viv bann bon valer, vinn ban ambasader pour zot lekol e distrik akoz set atraver tou sa ki zot fer ozordi ki zot amenm laviktwar pour garanti en meyer lavenir.

Mon swet tou zanfan en bon lafet e kontinyen fer sa bon swa dan lavi.

All messages