Presidency

Mesaz Nouvel-An 2016 par Prezidan James Michel

Thu, 31 December 2015 | State House

Ser frer ek ser Seselwa,

Pandan sa bann detwra dernyen mwan e, pli partikilyerman pandan sa bann dernyen semenn e dernyen zour, nou’n viv – sakenn dan son fason – bann moman tre entans.

Malgre tou, se lepep Seselwa ki’n sorti venker dan sa legzersis demokratik determinan. E mon reste persiade ki, menm apre tou sa ki nou’n tande, tou sa ki nou’n temwen, Seselwa i reste ini malgre son diversite lopinyon. Se nou diversite – dan respe nou prosen – ki ranforsi nou linite koman en pep. Ki fer nou rises. Ki fer nou kontan Sesel.

Sa nouvo lannen ki pe aprose i ofer nou loportinite pou nou rededye tou nou zefor anver kontinyasyon konstriksyon en meyer Sesel, dan lape e dan linite. Se lemoman pou nou gerir kot i’n annan blesir. Pou ouver nou lebra dan en zes for solidarite e fraternite anver nou frer ek ser Seselwa, pe-enport nou lopinyon. Lemoman rekonsilyasyon ek lape – plis ki zanmen.

Lannen 2016 i reprezant tou sa, e plis ankor. I louvertir en nouvo sapit dan nou lavi personnel, dan lavi nou nasyon. I prezant nou avek nouvo loportinite, me osi nouvo defi.

Sa nouvo lannen ki pe vini i avan tou en senbol pwisan ki enkarn lespwar. Lespwar pour en meyer Sesel. En meyer lavenir. Plis progre e plis byennet pour nou pep. Me osi plis responsabilite. En nouvo lannen lespwar. En lannen kot mon pou fer bann sanzman fondamantal e radikal.

Sanzman dan lape, lord ek trankilite. Sanzman ki pou kontinyen prezerv nou lakonplisman. Sanzman ki kree plis loportinite e ofer plis lespwar pour tou Seselwa. Sanzman, osi, dan en klima tolerans ek respe.

Respe pour nou menm, pour nou fanmiy, pour nou prosen, pour nou pei avek tou son lenstitisyon. Nou pei pa pou zanmen avanse si nou napa respe pour kanmarad, pour lopinyon ek krwayans diverzan, pour nou demokrasi e pour bann lenstitisyon etatik. Nou bezwen fer konfyans e respekte bann lenstitisyon endepandan ki’n ganny prevwar par nou Konstitisyon pou protez nou drwa endividyel e lentere kolektif nou sosyete. Lensilt, ensitasyon a dezord pa pou anmenn nou lwen. Rankin ek vanzans – degize anba “diversite lopinyon” – pou desir nou. Okontrer, nou oule devlop en sosyete kot i annan ankor plis tolerans, plis larmoni, plis transparans, plis lord e lape e plis respe. En sosyete ki nou zanfan ek nou aryer pti zanfan i ava fyer erite.

Mon konsidere ki se mon rol e mon responsabilite pou gid pep Seselwa ver sa nouvo letap devlopman nou pei. Donn zot lespwar pou avanse dan zot lavi toulezour, ed zot pou amelyor zot sitiasyon sosyal, kree ankor plis loportinite pour Seselwa pran “ownership” nou lekonomi, donn zot en koudmen kot i fodre. Adres tou sa bann fleo ki pe ronz nou sosyete. Etabli en nouvo stil gouvernans. En gouvernman avek en nouvo stil travay. En gouvernman ki pa selman reste a-lekout nou pep, me get nou dimoun dan en fason diferan. En gouvernman ki pou travay ankor pli dir, ki pou met ankor plis zefor, pou amelyor standar lavi pep Seselwa an 2016.

Dan mou diskour Leta Lanasyon, mon pou adres sa kestyon an plis detay, toutan propozan bann mezir konkret.

Me tanto mon oule donn zot mon langazman ki mon pou enplimant sa bann sanzman ki zot i’n swete dan sa nouvo manda ki zot i’n konfye mwan. Sanzman ki mon pou enplimante, aksyon ki mon pou pran, pandan premye 100 zour mon manda, i ava donn zot en lendikasyon kler kot mon anvi ale avek zot. Ansanm e touzour avek zot.

Me mon gouvernman ek mwan, nou pa kapab fer li tousel. Nou bezwen led ek sipor tou Seselwa. Nou tou nou form parti sa fanmiy Seselwa. Napa plas pour divizyon dan nou fanmiy. Se lentere, boner, byennet materyel, moral e spirityel nou fanmiy Seselwa ki konte avan tou. Mon dir zot tanto: zwenn avek mwan pour lepanwisman nou Sesel.

Pep Seselwa,

Parey zot ava rapel, tenm nasyonal pour lannen 2015 sete Mon Kontan Sesel. Sete lannen kot nou ti fer en pe levanter kot nou’n arive. E nou ti konstate ki nou’n fer bokou progre. Progre sirtou atraver “empowerment” nou prop Seselwa atraver kreasyon en miltitid pti ek mwayen lantrepriz. Progre atraver “ownership” nou lekonomi. I kler ki Seselwa pe sezi plis loportinite pou amelyor zot lavi, viv en lavi pli prodiktif e pli pozitif.

Me annou pa mezir progre zis par larises, par bann byen materyel e par stati sosyal. I osi enportan – tre enportan – pou nou kontinnyen ranforsi nou valer moral e spirityel. E enkilke sa bann valer dan nou zanfan ki pe grandi. I osi enportan pou nou montre solidarite anver nou prosen, montre konpasyon, partisip plennman dan devlopman Sesel pour benefis tou Seselwa. I osi enportan pou nou mentenir nou rasin e soutenir nou krwasans. E i sirtou enportan ki nou kontinyen montre lanmour pour Sesel.

Se pour sa rezon – apre bokou konsiltasyon ek refleksyon – ki mon’n deside mentenir tenm Mon Kontan Sesel pour lannen 2016. I evok tou sa ki nou krwar ladan. Nou valer. Nou lespwar. Nou linite koman en pep. Bote nou pei. Larmoni nou pep. I evok an santiman for nou latasman pour nou patri, pour nou pep e nou progre.

Malgre ki nou en pti pei, nou lanbisyon ek nou laspirasyon i osi varye ki imans. Pou nou realiz zot, nou bezwen a tou pri – e plis ki zanmen – prezerv nou linite e nou koezyon sosyal. Nou tou nou annan en rol pou zwe dan devlopman nou pei – sakenn a son fason. Annou pran nou responsabilite. Ralye pou ranforsi nou lyen, pou tenir lanmen kanmarad, pou travay ansanm dan lentere nasyonal, pou montre lanmour ek solidarite pour nou Sesel e pour nou konpatriyot. Annou pa zanmen permet nou diferans lopinyon diviz nou. Annou touzour prezerv linite ki rennyen antre nou.

Plis ki zanmen, tenm “Mon Kontan Sesel” i ava kontinyen enspir e motiv nou pou fer mye e plis pour nou pei. Nou pe travay ver en sel lobzektif: kreasyon en nasyon modern, dinamik, ki travay dir e ki en model lape, linite e stabilite atraver lemonn.

Ansanm, annou proklanm fyerman: MON KONTAN SESEL!

Mon swet tou Seselwa – isi e a-letranze – e tou bann rezidan ek viziter dan nou zil en bonn e erez ane 2016.

Ki Bondye i kontinyen protez e gid nou, e repann son benediksyon lo nou Sesel.

Mersi.

 

 

 

All messages