Presidency

Mesaz pour Lazournen Enternasyonal Travayer

Tue, 30 April 2013 | Employment

30 avril, 2012 -- Mesaz Prezidan Michel alokazyon Lazournen Enternasyonal Travayer 1 Me 2013

"Le premye Me i sa zour enportan dan lannen ki nou dedye a tou travayer.

Lazournen Enternaysonal Travayer  i lokazyon pour tou travayer dan lemonn partaz solidarite. Nou zwenn pour selebre lakonplisman nou travay. Nou pas letan ansanm legliz pour demann lagras,pour benediksyon nou zouti, pour fer refleksyon avek nou frer ek ser, pour donn bon lekzanp nesesite travay dan nou fanmiy.

Le premye Me i onor tou travayer. I rann zot omaz pour zot gran kontribisyon dan progre limanite.

Progre enorm ki noun akonpli Sesel depi ki nou’n pran responsabilite pour nou prop devlopman i fer nou tre fyer. I en progre ki pa’n ariv par sans. I gras a nou travayer entelizan, ranpli avek volonte ek for krwayans, kouraze e kapab, ki ozordi nou nasyon, malgre nou pti, in reisi batir en Sesel avek en lekonomi ki pe kontinyelman vin pli solid, avek en baz sosyal ki garanti byennet nou pep.

Rezilta lakonplisman nou travayer  i pa zis dan sif ki Nasyon Zini i pibliye lo nou, ou dan lakantite deviz dan labank. Nou vwar sa lakonsplisman dan nou linite, solidarite anver nou prosen, dan nou lapriyer, dan lanmour pour nou pei beni, dan abilite ek kapasite nou lafors travayer. I reflekte dan lazwa lo figir nou sitwayen aze ki’n donn tou sa ki zot kapab pour anmenn Sesel kot i ete konmela, e ozordi zot pe repoze dan konfor, e pe rekolte sa ki zot i’n kontribye. Sa lakonplisman i dan loportinite letid ki nou donn tou zanfan Seselwa.  Ler nou dir ki nou lanbisyon se fer sir ki alavenir sak fanmiy Seselwa i annan omwen en zenn ki’n al liniversite, nou pe devlop zanfan nou travayer.  Nou lakonsplisman i dan nou determinasyon pour protez sa ki nou’n deza batir ansanm.

 

Lo non mon gouvernman, lo non nasyon Seselwa, lo mon non personnel, mon dir felisitasyon nou travayer. Nou eksprim nou gratitid pour sa travay endividyel ek kolektif ki fer nou pep avanse. Le 1 Me nou zwenn ansanm pour rekonnet e apresye valer ek dinnyite travay.

Alokazyon le 1 Me mon oule reafirm langazman mon gouvernman pour rann lavi travayer ek zot fanmiy pli konfortab. Nou pe kontrol lenflasyon. Nou pe pran mezir pour redwir kou lavi kot i posib. Nou pou kontinyen protez bann group pli vilnerab. Mon gouvernman i oule ki ler nou lekonomi i donn plis rannman, gras a nou travay prodiktif, nou travayer a benefisye. 

Nou pe kontinnyen batir nou Nouvo Sesel. I en lot letap eksitan pour nou travayer, nou lazenes, ek nou zanfan ki pe grandi. I annan ase travay dan nou pei pour tou dimoun ki oule epanwir e fer en kontribisyon pozitiv pour son prop byennet, ek byennet nou tou. Tou travay i nob. Sak travay i itil. Sakenn de nou i bezwen travay pour ganny son lavi. Se travay  ki donn imen son vre valer.

Dan Nouvo Sesel, dan sa vilaz global ki pe sanze rapidman,  nou bezwen en lafors travayer pli byen prepare, pli efikas pou sirmont konpetisyon, ki metriz teknolozi modern tre byen, pour fer fas avek defi mondyalizasyon. Lavenir nasyon Seselwa pou depann lo travayer ki inovatif, kreatif e ki byen ekipe pou fasilman sirmont defi. Nou pou touzour envesti dan ledikasyon ek formasyon nou lafors travay.

Dan Nouvo Sesel nou pe develop sa lespri antreprenarya. Sak pti biznes ki kree i en sours nouvo loportinite lanplwa pour travayer Seselwa, pour lazenes. I kree plis larises. I fer grosi nou lafors travay. Mon reaffirm sipor ek lasistans pour devlopman pti biznes.

Mon touzour demann travayer Seselwa, nou zanfan, pour sezi tou loportinite.   

Tenm Travay dir pour nou Sesel i fer nou rapel ki konstriksyon Nouvo Sesel i bezwen zefor kontinyel sorti kot tou son travayer.  Lemonn i konnen sa ki nou’n deza akonpli ansanm. Aprezan nou oule ariv lo en lot nivo, avek plis prodiktivite, pli bon kalite servis, pli bon prodwi, plis rekonpans. Nou zanfan, nou pti zanfan, a erit en Sesel pli meyer ankor.

Ansanm nou kontinyen travay pour nou Sesel, e protez lentere travayer.  I enportan ki nou touzour reste ini.

Mon swet tou travayer bonn fet, dan lape ek lazwa, e ki lannen ki devan nou a anmenn plis prosperite.   

Mersi"

 

 

 

All messages