Presidency

Diskour Prezidan Michel a lokazyon lazournen Nasyonal Le 18 Zen, 2010

Fri, 18 June 2010 | State House

Diskour Prezidan Michel a lokazyon lazournen Nasyonal
Le 18 Zen, 2010

Your Excellency, Mr. Kamalesh Sharma, Secretary General of the Commonwealth, and Mrs. Sharma,
Prezidan Ren,
Vis Prezidan
Ser frer ek Ser Seselwa,

Kwa ki fer nou  sa nasyon Seselwa?

Larepons i otour nou. En pep beni ki son desandans i sorti dan diferan kontinan.  En nasyon fyer ki son koezyon sosyal, rasyal e  relizye in reste sa fondasyon solid ki garanti nou lape ek stabilite. En pep ki gardyen sa pei pti an siperfisi me imans dan son labote natirel.  Sa pep ki lemonn i  dekri koman salere e akeyan.
Wi, Se sa ki fer  sa nasyon Seselwa.

Ozordi a lokazyon nou lazournen nasyonal annou ankor enn fwa selebre nou lafyerte  e tou sa ki fer nou  sa nasyon Seselwa.
Before proceeding further, I would also like to extend a warm welcome on behalf of the Seychellois people to Mr. Kamalesh Sharma, Secretary General of the Commonwealth and Mrs. Sharma, our guests of honour for this year’s celebrations.  We are proud to have you here with us today, where on our National Day we also celebrate those ideals of the Commonwealth family- peace,  unity, harmony, tolerance, good governance and mutual respect. 

The people of Seychelles also warmly welcome the representatives of armed forces of India, France and the United Kingdom.  Our own men and women in uniform are proud to march by your side on this auspicious occasion.  Your presence here today also bears testimony to your crucial support  as we continue to battleagainst the scourge of piracy.


Notre journee nationale nous donne aussi l’occasion de celebrer notre apartenance a  cette espace de l’Ocean Indien que nous partageons avec nos voisins insulaires.  Au seuil de l’annee quand nous accueillerons les Jeux des iles, nous sommes fiers du role de plus en plus important  que jouent  les Seychelles  sur  le plan regional et mondial.  Le 18 juin  nous rappelle alors que notre histoire se confond a celle de nos confreres de la region.  Nous celebrons cette histoire partagee qui nous donne  la force a  franchir la nouvelle etape, en temps que region, et en temps que pays individuels.
Ozordi nou Sesel i debout dan en krwaze semen.  I pti me I pa ganny eparnyen okenn kalamite ou byen kriz mondial. Nou koezyon sosyal, rasyal e relizye in touzour sa  labaz ki asir nou prosperite e progre.  E dan bann moman pli dir se sa linite dan nou diversite kin tenir nou for e touzour donn nou lespwar.

Nou pe viv dan en nouvo lepok.  Nou pa kapab viv an izolasyon.  Sa lepok i ofer loportinite inik pou mwan konman zot dirizan e nou tou koman bann zanfan Sesel, pou kontinyen anmenn bann vre sanzman pozitiv dan nou pei.

Nou pe regard en nouvo zenerasyon Seselwa. Son leksperyans i diferan avek sa zenerasyon ki’n grandi dan lalit pour lendepandans ek liberasyon.  I diferan avek sa zenerasyon ki’n war sa pasyon e eksperyans sa travay dir pour konstri nou pei e anmenm tou sa transformasyon ki nou pei in pas atraver.

Sa nouvo zenerasyon Seselwa ozordi i oule batir lo nou bann aki e vwar sanzman kontinyel ki  pozitiv.  Ozordi sa nouvo zenerasyon in pare pou amenm nou pei a sa lot letap son developman e sa i pran kont larealite mondial.

Pour nou kapab fer sa, nou bezwen touzour annan en nouvo fason fer, nou bezwen touzour annan en lapros inovater e senser.  Nou pei in konn bokou sikse.  Me nou pa kapab debout e dir ki sa i ase e ki nou pa bezwen personn ankor. Lemonn I sanze, dimoun I  sanze, e nou osi nou bezwen reste a zour avek larealite mondial.
Tou resaman monn anons sanzman dan plizyer portfey e nouvo  minis  dan governman. Sa sanzman I reprezant en balans ant kontinnyite e sanzman pour ki nou pei i bouz dan sa lelan ki lemonn pe bouze e ki lepep Seselwa i oule partaze.  E tou mon desizyon i baze lo sa ki dan lentere lepep.  Mon stil travay se pou touzour reste pros avek lepep e  touzour a  lekout.  Mon osi kwar dan en governman dinamik e serye.  Mon oule profit mon ladres ozordi pou ankor enn fwa atas lenportans lo travay lekip.  I enposib pour satisfer tou dimoun e nou war sa souvan dan bann landrwa travay letan i annan en nouvo direksyon.  Tro souvan nou ziz en dimoun dapre persepsyon. Mon pe demann tou travayer pou travay konman en lekip e fer zot lorganizasyon vin en legzanp pour lezot.  Minis tousel, Direkter tousel, manager tousel pa pou kapab fer li.

Me kwa ki pou fer nou kontinnyen vin en legzanp pour lezot e garanti progre e prosperite nou pei?

Ser Frer ek Ser Seselwa,
Nou’n koz bokou lo nou reform ekonomik e son sikse.  Nou’n sirprann nou lekor e lemonn atraver sa rezilyans ki nou’n montre pandan ki kriz ekonomik ti  pe tap nou for.  Nou’n montre tou nou bann partner aletranze ki mannyer en pti pei ki annan en pep ini e determinen i kapab fer sa ki bokou ti kwar ti enposib.

Koman en pep, nou’n demontre nou kapasite.  E se sa labaz mon polisi diplomasi ekonomik aktiv ki nou’n pourswiv avek tou nou bann partener.
Dan tou mon diskisyon avek gouvernman e lenstistisyon  aletranze, monn pas en mesaz for e kler- Regard ki mannyer Sesel pe leve e i pe debrouye!
E anmenmtan ki mon pas sa mesaz avek lafyerte, mon kontinnyen rod fason pour anmenn plis sipor pour pep Seselwa. 
Mon pa pou zanmen ezite fer tou sa ki mon bezwen fer pour mwan anmenn plis sipor anver lepep Seselwa. 
Mon fyer e mon salye sa determinasyon ki pep Seselwa in demontre. 

Me, reform ekonomik tousel pa ase pou garanti progre e prosperite nou pei.  Menm si serten polisi pe mars byen, menm si nou pa antann konplent dan serten servis, nou pa kapab asize e dir tou i byen.  Nou bezwen pare pou pran risk, nou bezwen pare pou fer pli byen ankor.

Dan tou sa ki nou fer, garanti en meyer kalite lavi pour pep Seselwa I merit reste sa pwen fokal. 
Anmezir ki nou’n enplimant nou reform, monn touzour fer li mon misyon personel, pou touzour rod fason pour amelyor nou kalite lavi e osi pour anmenn plis sipor pour sa ki pli vilnerab kot nou kapab.
Dan sa konteks, rediksyon dan pri lavi in toultan en priorite e monn touzour fer tou posib pour asire ki  kot Gouvernman i kapab i donn en sipor, i fer li. 
Touzour nou bezwen balans sa nivo sipor avek larealite dan lekonomi mondial.  Touzour nou bezwen azir dan en fason responsab e realis.

Se sa ki nou’n fer kot i konsern pri elektrisite, kot pri karbiran e osi kou lenvestisman neseser dan sa sekter ti kapab fer sa pri mont bokou pli o.  Me, nou’n travay dir avek nou bann partner pour nou kapab redwir sa lenpak lo konsomater Seselwa.

Monn touzour dir ki anmezir ki reform i anmenn son rezilta ki tou Seselwa pou kapab partaz son benefis. Set alor avek en gran plezir ki ozordi mon kapab anons en rediksyon dan pri bis, sorti SR7 pou vin SR5. Sa nouvo pri ki pran lefe le premye Zilyet i reflekte travay entans plis ki enn an pour  nou etabli en mekanizm pou fer sa rediksyon posib.

Sa rediksyon in posib gras a don par serten pei zanmi e osi en gran amelyorasyon lo kote lefikasite SPTC.  Nou pou kontinnyen travay pour amelyor sa servis.  Nou bezwen touzour konsyan ki en tel pri i depann forseman lo pri karbiran lo marse mondial.  Nou touzour priye ki lemonn pa sibir ankor en kriz karbiran parey ti leka an 2008.

Ser frer ek ser Seselwa,
Rediksyon dan kou lavi i osi responsabilite lasosyete an antye.
I tre enportan pou sikse nou reform ekonomik, ki tou akter dan lekonomi i pran zot responsabilite.
En keksoz ki kontinyen preokip mwan i retisans bann labank komersyal pou fer desann zot to lentere lo kredi.
Nou gouvernman in swazir pou zwe en rol fasilitater pou redinamiz nou lekonomi e akseler krwasans. Nou ti a prefere ki sa rol fasilitater ti a enn pasiv.
Me, mon pa pou kapab esper ankor, e mon pe pran aksyon pour met loksizenn dan nou lekonomi.
Dan lenstitisyon kot Gouvernman i annan par mazoriter, nou pe redwi to lentere lo bann lon a tou nivo.
DBS pou redwir son to lentere sorti 10% pour ariv 8.5% apartir le 1 Septanm. Sa i posib gras a de nouvo 'bond’ ki pe ganny lanse par DBS ki ofer opsyon inovativ pour lenvestiser.  Sa bann 'bond’ pou annan plizyer lavantaz. Sa bond i pe ganny garanti par gouvernman.

Lo son kote, HFC pou redwir son to lentere sorti 7% pou vin 6%.  Parey dan ka DBS, Gouvernman pe osi garanti HFC.
An plis ki DBS ek HFC, monn pran mezir pou asire ki to lentere dan Savings Bank e Nouvobanq i osi redwir.  To lentere prensipal, sa ki nou apel 'Prime rate’- pou desann 6%. Lo kote lon pour lakaz sa i vedir ki to lentere pou selman 7% an mawyenn.  Tou lezot lon pour ganny ofer a en nivo pa pli o ki 10%.

Mon tre konfyan ki sa linisyativ pou ed bann endividi ensi ki bann biznes, gran koman pti, pou annan  akse avek kredi a bann to bokou pli favorab.
Kot i konsern bann sekter sosyal, Ledikasyon e Lasante i touzour nou priorite.

I annan en dikton an Franse ki dir:
Prepares-tu l’avenir?
Pour un jour? Seme du grain.
Pour un an? Plante un arbre.
Pour cent ans? Instruis ton peuple.
Ledikasyon se lakle ki ouver laport lavenir en pep. Ozordi akse par zanfan a nouvo teknolozi dan ledikasyon i endispansab.
In touzour mon swe pou fasilit akse nou zanfan avek teknolozi enformatik pli avanse.  Gouvernman in planifye en progranm amelyorasyon e lenvestisman dan resours pour bann lekol depi plizyer lannen, me nou’n bezwen retard sa progranm akoz problenm resours.  Me gras a en partenarya aktiv avek nou pei zanmi, nou pou akseler sa progranmm dan tou lekol prosennman. Nou pou komans avek lekol primer kot nou pour ekip sa bann lekol avek nouvo fasilite enformatik e akse avek lekipman modern e efikas.

Dan sekter lasante, nou pe met anplas en proze spesyal sa lannen pour reamenaz lopital e servis lasante an zeneral.  Sa proze i prevwar en lenvestisman plis ki SR30 milyon sa lannen, e pou kontinnyen lannen prosenn.

Sa lenvestisman pour konplemant bann reform gradyel ki nou pe enplimante dan sa sekter e i form parti nou vizyon global pour nou asire ki pep Seselwa i benefisye en meyer kalite lavi atraver kalite servis ki i resevwar.  Dan sa konteks, mon pou repet ankor, ki pli gran resours ki nou annan se nou resours imen. Nou kontinnyen donn tou nou sipor  bann travayer lasante ki travay zour e nwit pour byennet zot konpatriyot.

Ser Frer ek Ser Seselwa,
Monn partaz avek zot ozordi serten zefor ki mon pe fer pou permet nou tou zouir en meyer kalite lavi. Tousala in posib akoz sikse nou reform ekonomik. Tousala in posib akoz nou’n travay  dir.  E nou pou kontinnyen travay dir!

Mon pou touzour regard lavenir nou pei avek senserite. Mon touzour fer mon mye pour mwan fer tou sa ki mon kapab pou protez e avans lentere nou pei e nou pep.
E nou lazournen nasyonal i touzour fer nou rapel sa valer pli enportan pour nou annan sa pli bon kalite lavi- e sa se linite e larmoni.

Letan bann premye zabitan sorti dan diferan kontinan ti debark lo  nou bann zil, zot ti konmans sa nasyon ki nou ete ozordi.  Pandan tou sa bann lannen , zenerasyon apre zenerasyon, nou’n  lite e travay dir. Ozordi ler nou regard otour nou, ler nou fer monte nou paviyon e sant nou lim nasyonal , annou rapel sa distans kot  nou sorti e regard lavenir. Sesel pe bouze.  I annan en transformasyon pe arive dan nou pei. Nou pe vwar en Sesel pli ouver e en sosyete pli divers.  Nou pe vwar bokou konsiltasyon e debat a tou nivo.  Nou pou kontinyen kree sa bann kondisyon ki pou permet  nou zenn demokrasi devlop plis ankor.  Ansanm  annou konsantre lo trouv solisyon pou nou bann defi.  Annou kontinyen batir sa nasyon Seselwa e konsolid bann pilye nou sosyete ki fer nou debout fyer. Nou kapab annan nou diferans me nou bezwen touzour partaz en vizyon ki viz ver lemeyer pour nou pei.

Ansanm, nou pe kontinnyen transform Sesel.

Ansanm, nou pe fer Sesel progrese!

Ansanm, nou pe kree en meyer lavenir pour nou zanfan!

Ansanm, nou pare pour demen!

Mon swet tou Seselwa, isi e aletranze en bonn fet nasyonal.

Ki bondye I kontinyen beni nou pei e nasyon Seselwa.

Mersi.

All speeches