Presidency

Diskour lo Leta Lanasyon 2014 - Kreol

Wed, 26 February 2014 | State House

DISKOUR PREZIDAN JAMES ALIX MICHEL

LO LETA LANASYON

Le 26 Fevriye 2014

 

Msye Speaker,

Vis Prezidan,

Sef Ziz,

Prezidan Lakour Dapel,

Minis Dezinnyen,

Minis

Onorab Lider Biznes Gouvernman dan Lasanble Nasyonal,

Onorab Sef Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal,

Ekselans,

Envite distenge,

Ser frer ek ser Seselwa,

Diskour Leta Lanasyon i en gran portre nou nasyon, kot nou fer en bilan nou lakonplisman, kote nou ete ozordi e nou regard lavenir. Set osi lokazyon kot nou analiz bann defi ki devan nou e konsider bann solisyon. Mon adres zot ozordi avek lafyerte, lespwar ek loptimizm. Sesel i lo bon semen.

Swa nou tenm nasyonal sa lannen i pa en koensidans. “Lannen Enternasyonal Bann Pti Leta Zil: Sesel, En Nasyon Zil Determinen” i rezonnen, dan en fason inik, avek nou. E nou’n determinen pou donn li tou son sinnyifikasyon, tou son lanpler. Nou'n determinen pou mars an avan ranpli avek konfyans. Pour Nouvo Sesel.

Ozordi, se lokazyon pour mwan ankor enn fwa reafirm mon latasman for pour nou Nouvo Sesel. Pour en nasyon ini e fyer. En Sesel ki touzour gard son latet anler. En Nouvo Sesel ris an diversite e ki pe gard sa lespri larmoni e linite – malgre serten tandans negativ. En Nouvo Sesel ki egziz bokou e ki ganny respekte dan lemonn antye. Sa Nouvo Sesel ki anvi ki sa lemonn ki nou viv ladan i enn kot limanite i kapab epanwir, san laenn, san lager me an fraternite.

Ozordi, Sesel i en pei angaze lo semen progre. I en pei ki pran an kont bann devlopman dan plizyer domenn – ikonpri nouvo teknolozi – ki souvannfwa anmenn sanzman enportan pour bann endividi osi byen ki pour lasosyete an zeneral. Nou en pei ki annan en lekonomi an krwasans, en kiltir kreol byen anrasinen, e en polisi ki met lentere nou dimoun parlao e avan tou; en polisi ki'n ganny met an plas pou promouvwar kontinnyelman lape, linite, stabilite ek larmoni dan lasosyete.

Malgre bann lefe negativ sa kriz mondyal ki'n tous tou pei e ki pe ankor kontinnyen, nou'n persevere pour nou reform nou lekonomi e pour nou fer sir ki nou pa kit okenn sekter nou pei deryer. Nou pa'n per pour nou relev defi pou realiz nou bann lobzektif dan en konteks enternasyonal defavorab, e ki'n rann li difisil pour nou akoz vilnerabilite nou lekonomi.

Ser konpatriyot,

Progre Nouvo Sesel i repoz lo en lekonomi solid. An 2013, nou'n anrezistre en to krwasans ekonomik 3.5%. Zanmen dan nou listwar nou rezerv an deviz etranzer i'n osi o e for. Ozordi, Labank Santral i detenir lekivalan 435 milyon dolar Ameriken an deviz. Sa i reprezant plis ki 4 mwa lenportasyon. Sa set an rezilta en polisi ekonomik, moneter e fiskal pridan e vizilan ki nou ti konsolide an 2013, e ki nou pou pourswiv sa lannen.

Nou progranm avek Fon Moneter Enternasyonal ki fek terminen tar lannen pase in anmenn nou bokou sikse e i’n permet nou ozordi annan en lekonomi solid e soutenab. Gouvernman i kwar ki en nouvo modalite korperasyon ek Fon Moneter Enternasyonal pou permet nou konsolid nou bann gen ekonomik e ranforsi konfyans nou bann partener developman. I ekspekte ganny laprobasyon Konsey Ladministrasyon FMI dan premye parti sa lannen.

Lannen 2013 i'n anmenn bon rezilta dan plizyer lezot domenn. To lenflasyon i'n redwir pou ariv 3.4% an Desanm lannen pase.

Nou lendistri tourizm i anrezistre bokou progre. Sesel ti akey plis ki 230,000 viziter an 2013 – en logmantasyon 11% par rapor avek lannen 2012. Anmenmtan nou'n kontinnyen atir lenvestisman etranze e lokal dan sekter tourizm. Nonm «guesthouse» ek lotel ti ogmante sorti 417 pou vin 438, e kapasite lasanm ti ogmante sorti 4200 pou vin 4500. Plis ki 60% sa bann letablisman i propriyete ou byen ganny zere antyerman par Seselwa. De gran lotel i aktyelman an konstriksyon Beau Vallon e Bel Ombre. Zot pou ogmant nou kapasite lakey par plis ki 300 lasanm e kree apepre 600 nouvo lanplwa. Nonm restoran osi i'n ogmante; 80% sa bann letablisman i dan lanmen Seselwa. Nonm «car hire», «boat charter», sant plonze ...  ti osi ogmante.

Nou lalinny eryen nasyonal, non selman i'n fer en profi lannen pase, me Air Seychelles i'n osi depas plizyer lalinny eryen pou li vin premye lalinny kat-zetwal dan larezyon e osi parmi meyer lalinny dan lemonn.

Lobzektif mon Gouvernman se ki Seselwa i tir touzour maksimonm benefis avek sa lendistri dan tou son dimansyon.

Msye Speaker,

Mon ti dir ki nou pou ogmant saler travayer. Pour gran mazorite travayer Seselwa zot in fini deza benefisye avek zot logmantasyon. Pour leres nou pe fer li an faz pandan sa lannen.

Mon ti osi dir ki mon Gouvernman pou ogmant pansyon nou bann dimoun aze. Mon'n fer li.

Mon ti dir ki mon pou kree plis lanplwa. Nou'n fer li. Nou'n kree plis ki 3,200 nouvo lanplwa dan divers sekter. Travay i annan pour tou Seselwa. Napa lekskiz pour okenn dimoun ki kapab travay refiz travay. E nou bezwen travay – nou bezwen travay dir.

Nou pe met anplas ankor plis lenfrastriktir pou amelyor lanvironnman fer biznes. An rezilta, nou'n anrezistre plis ki 1200 lantrepriz. Mon kwrar fermeman dan lespri antreprenarya ki nou bezwen kontinnyelman ankouraze e devlope. Dan sa konteks, konstriksyon latelye dan Sant Mikro-Antrepriz dan Zònn Endistriyel Providans pe byen avanse. An Zen sa lannen 59 pti antreprener i ava kapab pran posesyon zot latelye. Paralelman, nou pe finaliz prosedir pour alokasyon 12 kare later Providence e 23 kare later Ile Persévérance pour bann pti lendistri leze.  Touzour dan kad amelyorasyon lanvironnman fer biznes, lónn ki Small Business Financing Agency (SBFA) pe aprezan ofer i'n ganny ogmante pou ariv 300,000 roupi. Anmenmtan, i pe ofer lónn pou formasyon bann pti antreprener.

Ankor enn fwa, mon oule ensiste lo en fe: Gouvernman i en fasilitater. Otan ki posib, nou met a-dispozisyon nou bann antreprener fasilite lònn ek lenfrastriktir. E zot, zot bezwen fer prev bon zestyon, kreativite ek inovasyon. Nou pa kapab efas zot lònn ler zot trouv zot an difikilte. Zot bezwen zer byen zot biznes e pran zot responsabilite. Mon oule osi ensiste lo lenportans absoli partenarya ant gouvernman ek sekter prive. Gouvernman pa dan biznes pou fer biznes! Se sekter prive ki moter lekonomi nou pei. Nou tou nou bezwen zwe nou rol e pran nou responsabilite.

I kler ki linisyativ mon Gouvernman pou amelyor akse ek finansman pou bann pti lantrepriz e lantrepriz mwayen in aport fri. Zis pandan 6 mwa depi ki linisiativ sivbansyon pour sa sekter ti lanse en total 50 milyon roupi in ganny aprouve par bann labank komersyal.  Anba sa progranm ozordi bann pti biznes ki pe pran lónn i kapab resevwar en moratwar –  set a dir zot pa bezwen komans repey sa lónn pou premye 6 mwa. Nou le al pli lwen ki sa, e nou an diskisyon avek nou de labank gouvernman, sa se Nouvobanq ek Seychelles Commercial Bank, pou etidye modalite ekstansyon sa moratwar.

Dan domenn lagrikiltir nou bezwen ogmant a tou pri nou kapasite sekirite alimanter.  An 2013 Gouvernman ti aprouv en plan “Sekirite alimanter e  manze nourisan”. Enplimantsyon sa plan pou enkli en kanpanny promosyon kiltivasyon sa bann prodwri e en ledikasyon piblik lo benefis pour nou lasante. Korperasyon e kolaborasyon teknik avek bann partner etranze – tel ki IFAD, Labank Afriken pour Devlopman e Lazans Enternasyonal pour Lenerzi Atomik – pe kontinnyen e pe pran en lelan ankourazan. Anplis Gouvernman i’n enzekte ankor 3 milyon roupi dan Fon Devlopman Lagrikiltir ki DBS i zere. Later ki Gouvernman i met a-dispozisyon bann fermye i en resours rar. I bezwen ganny byen zere, byen itilize, i bezwen prodiktif, sinon Gouvernman pa pou annan lot swa ki repran sa later e redistribye li avek dimoun ki pli serye e ki anvi travay.

Dan sekter lapes endistriyel nou pe vwar lenvestisman konsiderab. Lo Ile du Port en por ek en ke endistriyel i’n fini ganny konplete. I pou permet bann bato ton akoste (e dekonzesyonn Port Victoria), konstriksyon fasilite refrizerasyon, en biznes asanbleman e reparasyon lasenn, parmi lezot aktivite. Lapes semi-endistriyel pou pran osi en nouvo lelan sa lannen avek en logmantasyon signifikativ lakantite bato ki angaze dan sa sekter. Nou pe ekspekte 12 nouvo bato sa lannen. Nou pe osi ekspekte louvertir en lizin prodwri pwason Providence disi Me, kot nou pou vwar antreprener Seselwa antre seryezman dan sa aktivite.  Mon swet tou sa bann nouvo bizness tou sikse ki zot merite. Nou bann peser artizanal pe form zot dan lorganizasyon ki mye kapab reprezant zot lentere. Bel Ombre ek Praslin i an avans dan sa linisyativ. Nou pou kontinnyen met an plas lenfrastriktir a zot dispozisyon. Par egzanmp, tre byento nou pou vwar louvertir nouvo bazar Roche Caïman e pli tar renovasyon bazar Victoria.

Dan kad formasyon maritim, en nouvo bato avek tou lekipman neseser ki’n fini konstri Sri Lanka pe arive dan detrwa semenn. I pou donn bann zenn Lekol Maritim leksperyans pratik lo lanmer.

Sanzman klima i la e i pa pe kit nou. Nou bezwen reste vizilan e pran bann mezir mitigasyon. Lannen pase mon ti anons kreasyon en lasirans spesyal pour bann fermye ek peser artizanal ki swete redwir risk konsekans sa fenomenn. Sa i en realite ozordi. Progranm kont Dezas Agrikol ek Lasirans pour Lapes (ADFIS) i operasyonnel depi le 1-er Fevriye. Mon tya enkouraz tou fermye ek peser pou pran zot lasirans, dan zot prop lentere.

Msye Speaker,

Frer ek ser Seselwa,

Lozman pou toultan reste en priyorite pour mon Gouvernman, pour Gouvernman Lepep. Dan mon diskour Lazournen Nasyonal mon ti anons en nouvo linisiativ kot gouvernman ava sibvansyonn bann fanmiy Seselwa avek nivo reveni pIi feb ki pe rod aste ou konstri zot lakaz. Mon annan plezir pou note ki deza sa progranm i’n vin operasyonel. Ankor enn fwa, ler nou promet nou delivre, menm avek nou kontrent bidzeter.

Lannen pase, plis ki 200 younit lozman – prensipalman lo Ile Persévérance – ti ganny livre, e plis ki 80 aplikan ti ganny asiste avek en kare later. Sa lannen nou pe anvisaz konplet en pe plis ki 360 proze lozman, prensipalman lo Mahé me osi serten lo Praslin ek La Digue.

Konstriksyon lakaz i vin avek en kou – en kou deplizanpli eleve. La ankor, sa set en responsabilite partaze ant gouvernman ek lepep. Gouvernman i kapab konstri kantite lakaz ki i kapab, me demann pou touzour la e i pou kontinnyelman ogmante. Aplikan pour lakaz i bezwen pran zot responsabilite. Zot bezwen etabli klerman zot priyorite ek zot responsabilite. Serten pa kapab zis anmize, divertikontan, fer zanfan san mazin konsekans e ekspekte – sinon egzize – ki gouvernman i donn zot en lakaz deswit. Annan ou prop lakaz set en drwa ki ou merite a-traver travay, a-traver leparnny, a-traver kontribisyon ver ou prop lozman. Mon repete: travay pour ou ganny ou prop lakaz.

Dan lespri travay dir ek responsabilite, nou’n etabli bann kriter rigoure pour en aplikan ganny en lakaz. Sa i enkli: prensipalman kontribisyon finansyel ki sa dimoun pe fer anver son lakaz, son sitiasyon sosyal, letan ki i lo lalis espere etcetera ... Prosedir tre strik i’n ganny etabli e tou lazans ek lotorite konsernen pou bezwen swiv e respekte sa bann prosedir. Me pour bann ki vreman dan difikilte pou fer zot kontribisyon an antye en mekanizm pou ganny etabli par HFC pou asiste zot.

Ser konpatriyot,

Nou tou nou konnen ki nou pei pa kapab epanouir san lord, lape ek sekirite. Se pour sa ki nou bezwen entansifye nou lalit kont kriminalite. Lalit i dir, larout i long, me nou pe rankontre en serten sikse. Dapre statistik, to krimininalite i'n redwir an zeneral par 18 poursan. Sepandan, sa ki trakas nou se bann ka latak ek vol komet lo touris. Eski sa bann dimoun zot realize ki ler zot atak en touris zot pe atak limaz nou pei? Eski zot realize ki zot pe atak zot prop bouse-manze? Eski zot realiz konsekans pour Sesel? Bann ki kontinnyen fer sa pou ganny zot pinisyon sever.

Menm prensip i aplik pour bann trafiker drog. I annan aktyelman 70 trafiker drog ki pe pirz zot santans Marie-Louise lo en total 92 kriminel andirsi laba.  Resaman, nou'n remarke ki trafiker drog pe itiliz en defayans dan lalwa pou esap santans maksimonn si sa pouritir ki zot ganny arete avek i annan mwens ki 2 granm drog «schedule 1». Avek nouvo lalwa ki pou devan Lasanble Nasyonal byento, pe enport ki kantite drog pir dan zot lapoud sal, zot pou al direkteman Marie-Louise. Nouvo lalwa i osi fer provizyon pour Lapolis oubyen NDEA – an konsiltasyon avek Prokirer Zeneral – apreann en dimoun ki en adik, anmenn li kot en psykiat e, lo konstatasyon profesyonnel pyskiat, anmenn sa dimoun fer reabilitasyon pour son prop byen e pour byen sosyete. Nou devre ankouraz e siport Servis Lord, Lape ek Sekirite. Zot pe fer en bon travay – sirtou dan lalit kont trafik drog. Ankor enn fwa mon dir: sa ki koronp nou zenn, sa ki pouri lavi nou zanfan, zot pou ganny trete san pitye.

Touzour dan kad lord, lape ek sekirite, mon oule koz lo laliberte rasambleman ek lord piblik. Liberte lekspresyon ek rasanbleman i garanti par nou Konstitisyon me, parey tou sosyete demokratik,  nou osi annan en devwar pour nou protez lord ek sekirite piblik. Lalwa lo Lord Piblik (Public Order Act), ki fek pase, i asir kad legal pour sa.  Sa lalwa – ki reprezant en gran lamelyorasyon lo lalwa presedan – i la pou asire, ant ot, ki lavi ek sekirite sitwayen pa ganny met an danze pandan rasanbleman piblik. I anpes formasyon okenn lorganizasyon paramiliter; i anpese ki nou bann zofisye lord, lape ek sekirite i ganny ekspoze initilman a serten risk pandan zot loperasyon; e i rann li ilegal pou fer okenn diskour ki promouvwar laenn pandan bann rasanbleman piblik ...  Sa lalwa napa okenn lentansyon pou siprim rasanbleman piblik oubyen demonstrasyon. Laprev se ki'n annan plizyer rasanbleman piblik – ikonpri miting politik – depi ler lalwa i'n pase san okenn problenm.

Msye Speaker,

Dan domenn lasante, nou'n entrodwri reform esansyel ki nou espere i ava revitaliz sa sekter e permet li ofer en meyer servis.

Lo lasenn enternasyonal nou'n kontinnyen ranforsi nou limaz. Nou'n ranpli pratikman tou le 8 Obzektif Devlopman Milener. Avek en Lendis Devlopman Imen tre o, Sesel i ganny plase 46-yenm lo 186 pei. Dan domenn telekominikasyon e akse a teklonolozi lenformasyon Sesel i premye lo kontinan Afriken. Nou pe kontinnyen fer progre lo lesel bonn gouvernans ek latransparans. Me parfwa nou vwar bann fo rapor lo nou pei, bann rapor ki'n ganny fer par serten birokrat ki dan en biro a plizyer mil kilomet ek nou, san ki zot annan okenn levidans konkret lo sa ki zot pe ekrir, san ki zot konn larealite Sesel. Nou pa donn leson personn me nou osi napa okenn leson pou resevwar avek personn. Me nou pa per kritik. Ler nou estimen ki tel rapor i fo oubyen pa donn lenformasyon obzektif lo nou pei, nou envit son bann oter pou vin isi, evalye sa ki pe pase, koz ek nenport ki dimoun ki zot anvi ... Dan sa konteks, nou pe etidye seryezman en prozedelwa ki pran an kont rekomandasyon ki Raporter Nasyon Zini lo Trafik Imen i'n fer swivan son vizit isi. Se sa lademokrasi an aksyon; se sa latransparans!

Limaz Sesel i'n benefisye par nou diplomasi pro-aktif lo lasenn enternasyonal. Nou pledwaye pour lakoz bann pti Leta zil, pour defans ek proteksyon lanvironnman e – pli resaman – pour lekonomi ble, i pilye diplomasi Seselwa. Nou langazman ek nou prensip i'n fer nou ganny respe enternasyonal.

Nou pledwaye pour bann pti Leta zil i ankre dan en realite enkoutournab: se nou ki pli vilnerab; se nou ki, an premye, i ganny afekte par sanzman klima. Resaman, bann movetan ki'n frap nou i'n ankor enn fwa soulinny nou vilnerabilite. Erezman, dega pa ti osi grav ki lannen pase akoz nou ti'n deza pran serten mezir mitigasyon e nou ti'n pli prepare. Nou pa kapab lit kont lanatir, me nou devre touzour reste vizilan. Nou devre mye prepar nou pou fer fas a tou bann katasfrof natirel. E sa i enplik en responsabilite partaze. En responsabilite partaze ant gouvernman e sitwayen.

Dan en monn enserten nou lavenir i depann deplizanpli lo diversifikasyon nou lekonomi. E lekonomi ble i prezant nou avek meyer sans pour sa. Nou determinasyon pou diriz developman Sesel ver en lekonomi ble pe aport fri. Nou’n reisi met sa konsep developman lo agenda lemonn e ozordi bann zil dan Losean Endyen, Pasifik e Karaib pe siport tou zefor ki nou pe fer. Resaman dan konferans lekonomi ble ki nou ti konzwentman organize avek Abu Dhabi, ti osi annan bann gran pei ki ti siport sa lapros lekonomi ble. Nou demars pou annan en programme developman soutenab ki baze lo lekonomi ble pou kontinnyen sa lannen, avek en stratezi nasyonal, ki pe ganny develope avek lasistans Commonwealth. Pli tar sa lannen nou pou partisip dan en some enternatsyonal bann pti leta zil, e la mon ekspekte annan bann desizyon for lo sa zize. Mon tya kontan ankouraz tou Seselwa, enkli sa Lasanble, pou annan en refleksyon serye lo size lekonomi ble e fer zot kontribisyon.

Msye Speaker,

Pli boner mon'n mansyonn demokrasi an aksyon e latransparans. Enn bann preokipasyon mazer mon Gouvernman se ranforsman lenstitisyon demokratik e promosyon leta-de-drwa dan nou pei. Kot i annan febles ek defayans, nou pare e nou pa ezite pou rektifye. Se dan sa konteks ki sa lannen nou pou fer serten amannman nou Konstitisyon. Zot pou pran an konsiderasyon serten rekomandasyon ki «Constitutional Review Committee» ti fer apre zot travay. Dan sa menm konteks nou pou amann tre byento Lalwa Elektoral pou ki i mye reflekte realite pei, permet ki eleksyon i deroul dan meyer kondisyon posib e donn tou zouti neseser Komisyon Elektoral, dan en kad legal ranforsi, pour li egzekit son latas dan bann kondisyon optimal.  Li osi i pou pran an kont serten rekomandasyon Komisyon Elektoral, ki ti vwar partisipasyon bann diferan parti politik. I annan lezot lalwa ki fodre nou amande. Serten zot arkaik e retard nou progre. Serten lezot i koz fristrasyon. Lalwa «Town and Country Planning i enn. Nou bezwen amann li irzaman, ofir e amezir ki nou amann lezot progresivman.

Frer ek ser Seselwa,

Mon touzour dir ki nou sikse pa'n vin zis koumsa oubyen par en baton mazik! Zot rezilta en prosesis kalkile e reflesi. Zot rezilta en volonte politik ferm e ardyese. En politik envestisman dan nou pep, dan nou pei... En politik delibere ki pran an kont nou bezwen aktyel e bezwen bann zenerasyon fitir. Se sa en gouvernman responsab! En gouvernman ki determinen!

La kot nou'n arive, a sa staz devlopman aktyel, nou pankor antyerman sape. Nou bezwen reste pridan e vizilan. I sifi pour nou regard sa ki pe arive dan serten pei endistriyalize pour nou konpran larealite. Somaz. Povrete. Mank lozman. Enflasyon ... Se marse ek enstitisyon finansyer ki dikte! E nou, nou trop pti pou lager kont sa bann kouran.

Dan en monn an plenn mitasyon, nou bezwen non selman konsolid nou aki me amelyor zot. Nou kapab fer li pourvi ki nou reste en nasyon ini e armonye. Kot napa ranker dan nou pei. Ki nou annan lentere nou pei a-ker. Ki nou tou nou travay ansanmm ver en lobzektif byen defini. Si nou aksepte sanzman pozitiv. Si nou pare pou transform serten mers ek mantalite negatif. Me sirtou si nou determinen e pran sakenn nou responsabilite. Si nou tou nou determinen pou travay pour Nouvo Sesel.

Nou lakonplisman i en sours motivasyon ek lenspirasyon pour nou e pour bokou lezot pei. Me eski sa i vedir  ki tou pe al byen dan nou pei? Non! Non, i annan ankor en kantite defayans. I annan menm en lavwa ki pe dir ki i annan en defisit valer moral e spirityel dan nou sosyete. I annan ankor problenm ki nou bezwen regle pour nou anmenn Nouvo Sesel ankor pli lwen. Pli lwen lo semen prosperite. Plis boner pour nou pep.

Annou inifye nou zefor. Annou reste determinen. Annou pran nou responsabilite.

Mon ensiste lo sa prensip «responsabilite». Lemoman n'arive pou nou fer en vre legzanmen kritik.

Annou konsider bann ka lansentman adolesan. E annou poz nou lekor sa kestyon: Eski i akseptab pour en zanfan met en zanfan o-monn? Oli responsabilite paran sa zanfan? Oli lefe lansennyman ki nou donnen? Eski nou kapab ferm lizye lo la? Bann zenn dan sa sitiasyon pa kapab swa negliz sa zanfan oubyen egzize ki Gouvernman i pran zot responsabilite dan zot plas. Non. Sa i pa akseptap. Se paran ki annan responsabilite pou elve e fer grandir zot zanfan, e non pa Gouvernman.

An 2013 nou'n kree plis ki 3200 nouvo lanplwa. Dapre dernnyen statistik 602 dimoun – ikonpri 344 zenn – pe rod lanplwa. Akoz? Travay i annan pour tou sa ki anvi travay. Apre serten i oule koz mirak ler travayer etranze i ganny rekrite pou fer travay ki nou Seselwa nou kapab fer. Nou lekonomi i bezwen grandi, e pou li devlope nou bezwen travayer Seselwa. Mon'n toultan dir – mon pou repete – travay dan sa pei i annan pour tou dimoun ki anvi travay. Annou aret depann lo Gouvernman pour «welfare». E zisteman, lo sa kestyon welfare, nou pe rann li ankor pli difisil pou annan labi, tou an asiran ki Seselwa ki vreman dan lebezwen zanmen pou ganny refize lasistans «welfare».  Travay se en responsabilite, en drwa e en devwar. I fer ou ganny respe dan sosyete. I anrisi ou fanmiy, i anrisi lasosyete. I pa akseptab ki en dimoun ki kapab travay i depann lo «welfare».

Annou pourswiv sa refleksyon pli lwen. Mon pran de size an partikilye: lasante ek ledikasyon.

Depi sa dernnyen 37-an, nou abitye ganny swen lasante pour nannryen. Pour lannen 2014 Gouvernman i'n fer en alokasyon bidzeter 707 milyon roupi pour Lasante. Sa i reprezant 12.9% nou bidze nasyonal. Zot ava rekonnet ki sa set en sonm konsiderab, e proportyonelman, par tet dabitan, enn parmi pli eleve omonn.  Nou'n rekrit plis personnel medikal, nou'n met nouvo lenfrastriktir anplas, nou'n fer reform dan sistenm ... I vre, i ankor annan serten problenm dan Minister Lasante. Me annou pa get zis sa Minister. Annou get nou-menm. Nou stil lavi. Nou konportmman. Lafason ki nou pran swen avek nou lekor.

Bann ki persiste pou detwri zot lasante – espesyalman atraver labi sibstans danzere – pou bezwen asim konsekans zot aksyon. Nou bezwen sansibiliz nou zanfan, nou zenn, davantaz kont danze ki menas lasante – an komansan dan lekol primer.

Dan ledikasyon osi, nou'n fer en kantite reform e nou'n akonpli bokou – sirtou avek en to alfabetizasyon tre eleve ki ganny rekonnet mondyalman. Me parfwa, rezilta i kapab en pe desevan, menm tre desevan. Nou envesti bokou pou prepar nou zenn pour ledikasyon siperyer e lemonn travay. Me eski zot pe sezi tou sa loportinite ki nou met a zot dispozisyon? Eski akoz ledikasyon i gratwi serten parmi zot i tanpi konnen? Oli zot responsabilite? Oli responsabilite zot paran? Nou bezwen reflesi seryezman lo sa bann kestyon. Malerezman, leksperyans i'n montre nou parfwa ki ler tou ketsoz i gratwi napa lapresiasyon...

Msye Speaker,

Ser konpatriyot,

Pli boner mon'n mansyonn sanzman. Progre i anmenn prosperite. Me i osi anmenn sanzman e defi. Nou bezwen fer fas avek zot e trouv solisyon sinon nou pou ganny kit deryer.

A-plizyer repriz, mon'n koz lo en sanzman mazer an term transformasyon Sesel an en sosyete baze lo konesans kot bann kad Seselwa, otman edike e byen forme, i okip bann meyer pos e pli o fonksyon posib. Mon krwar touzour dan sa vizyon. E sa sanzman i pe arive, menm si i pa pe ariv osi rapidman ki mon ti a personelman swete. La ankor, nou bezwen revwar nou sistenm ledikasyon ek formasyon profesyonnel pou konnen si nou pe prepar nou zenn byen. Antretan, mon'n deside donn sa vizyon en nouvo lenpilsyon. Nou pou anmenn en sipor adisyonel nou bann zanfan Seselwa atraver en sibvansyon lo “laptop” ki ozordi i ganny ofer a bann etidyan pos-segonder. Monn demann Minister Finans pou trouv resours neseser pou ki sa progranm i osi kouver tou etidyan S5 apartir Zanvye 2015. Sa pou kout anviron 3.6 milyon roupi e i pou enplik anviron 1,200 etidyan. E zot, etidyan, zot bezwen realize ki zot laptop i en zouti travay, en zouti aprantisaz ek konesans.

En lot sanzman se dan nou letik travay.  Mon ti ensiste lo la dan mon mesaz Nouvel An. Nou bezwen vin pli profesyonel dan nou lapros. Pe enport nivo ki nou ete, nou annan en rol enportan pou ranpli dan nenport ki lorganizasyon travay. Avek sa rol, i vin responsabilite ki nou bezwen ranpli. Ki nou ekspekte ek en travayer dan en biro kiswa Gouvernman kiswa prive? Nou ekspekte:

  • Respe.
  • Polites.
  • Efikasite.
  • Lonekte.
  • Aksyon rapid.
  • Responsabilite.

Ser konpatriyot,

Mwa Zwen i'n touzour en mwa avek bokou levennman. E sa lannen i pa en leksepsyon.An Zwen sa lannen, nou pou selebre senkantener legzistans parti ki a-lorizin parti ki form gouvernman ki mon dirize. Nou pou fer li dan lazwa, me an serenite. E dan respe tou apartenans ek kwrayans politik.

Zen sa lannen pou osi temwany en nouvo senbol. En senbol pwisan pour bi efas serten lamertim ki kapab ankor egziste dan nou nasyon e konsolid linite nasyonal. Zot konnen tou lenportans ki mon atase ek linite nasyonal e larmoni antre nou pep. I fer mwan rapel parol sa gran poet Ameriken Longfellow 19-yenm syek: «Tou nou lafors i dan nou linite. Tou nou danze i dan nou diskord. Alors annou dezorme viv anpe. E koman frer viv ansanm.» San linite, san tolerans, san respe parmi nou, tou progre ki nou'n akonpli pou ganny ekraze. Nou pei pou ganny desire par vyolans, laenn ek mepri. Nou annan ase move legzanmp dan plizyer parti lemonn.  Dan en monn tirbilan se nou linite ek larmoni ki garanti nou sirvi. Se sa ki garanti nou byennet ek nou boner. Nou tou nou bezwen kontribye pou avans linite nasyonal. Mwan, mon determinen pou fer li e mon konnen ki mon kapab kont lo sipor tou Seselwa de bonn volonte. Annou pa zanmen bliye ki se linite nou pep ki fer nou larises ek nou lafors. Lepase i'n ganny konsinnyen dan listwar. Annou regard lavenir. Lavenir nou zanfan. Lavenir nou pei. Dan nou diversite lopinyon annou travay nou tou pour en sel Sesel. Pour Nouvo Sesel.

Ser frer ek ser Seselwa,

Nou Seselwa, nou en pep fyer nou lapartenans, nou kiltir, nou lakonplisman, nou plas dan lemonn ... Nou vizyon i kler. Nou konsyan ki tou sa ki dirab i kapab ganny konstri selman si nou annan en langazman ferm pour travay dir. Selman si nou determinen pour konbat tou sa ki kapab annan en lefe negativ lo nou e anpes nou pep progrese. Selman si nou aksepte e pran nou responsabilite.

Msye Speaker,

Ser frer ek ser Seselwa,

Sesel i lo bon semen. Nou bezwen gard nou pei lo sa bon semen. Nou parkour i kontinnyen, avek determinasyon.

Ankor enn fwa mon demann zot pou zwenn avek mwan pou aksepte responsabilite pour lavenir nou pei. Zwenn avek mwan pou kontinnyen sovgard byennet e boner nou zanfan. Zwenn avek mwan pou nou kontinnyen kree en lekonomi solid ki rekonpans travay dir. Zwenn avek mwan pou konbat bann fleo ki pe afliz nou sosyete. Zwenn avek mwan pou kontinnyen ranforsi nou bann lenstitisyon demokratik. Zwenn avek mwan pou nou kontinnyen, ansanm, kree en meyer Sesel e fer li briye dan lemonn. En nasyon ini e armonye. En Sesel ki fer lafyerte tou son zanfan.

Ki Bondye i kontinnyen beni nou patri.

Mersi.

All speeches