Presidency

Diskour Prezidan Michel pour Louvertir Senpoziyonm Parti Lepep " En Nouvo Sesel, En Nouvo Frontyer."

Sat, 01 March 2014 | Politics

Sekreter Zeneral,
Manm Komite Santral,
Delege,
Envite Distenge,
Frer ek Ser Seselwa,

Sesel 1964! Seychelles People's United Party ti ne dan lalit. Lalit pour en Sesel lib. Lalit pour dinyite tou Seselwa. Lalit pour fraternite ek solidarite. Lalit pour lazistis sosyal.

Se sa bann ideal nob ki SPUP ti pe pourswiv sa lepok. Se sa bann ideal ki ti nouri larder bann patriyot revolisyoner sa lepok. Per-fondater, Prezidan France Albert René,enspire par sa bann ideal, ti gid sa lalit. Nou dwa li en det gratitid, e nou salye li pour son travay dir, ki'n fer nou debout for e proklanm avek lafyerte: Seselwa, ozordi pouvwar i pour ou!

Pandan son 50-an legzistans, nou Parti i'n pas atraver plizyer letap. Lalit pour Lendepandans.  Liberasyon le 5 Zwen 1977. Etablisman en sistenm parti inik. Transformasyon SPUP an en Fron Progresis Pep Sesel– Seychelles People's Progressive Front. En Fron ki ti ouver lo lasosyete e pour tou Seselwa. Answit, retour ver miltiparti. E finalman, transformasyon SPPF an Parti Lepep.

Parti Lepep i eritye fyer e lezitim SPUP e son sikseser, SPPF. En parti ki'n toultan pre avek tou Seselwa. En Parti politik modern avek bann metod travay modern pou fer fas avek bann nouvo defi. En parti ki'n anmenn bokou lakonplisman pour Sesel.

Sa bann obzektif ki nou ti fikse nou 50-an pase i reste vivan dan nou memwar. Nou'n akonpli zot atraver travay dir, atraver devouman pour progre lepep, atraver bokou sakrifis, e sirtou atraver nou langazman pour sa bann ideal ki ti enspir nou 50-an pase.

Ozordi lalit i kontinnyen. E sa lalit, nou bezwen pourswiv li lo plizyer fron. An adoptan bann nouvo metod travay. An akseptan sanzman. An modernizan striktir nou Parti kot i neseser.

Zibile Dor nou parti i en moman solannel kot nou bezwen poz nou lekor plizyer kestyon. Serten kestyon lo konsolidation e perpetyasyon legzistans nou Parti.

Se sa lobzektif sa senpozyonm. En "brainstorming" lo nou performans, lo nou metod travay, lo lavenir nou Parti, lo lavenir Sesel dan sa prosen 50-an...

Parti Lepep i'n fer son prev avek bokou sikse. I'n ganny manda ek responsabilite avek lepep pou gid Sesel. I pe anmenn bato Sesel dan bon por. I pou kontinnyen diriz nou bato apre prosen eleksyon ... e eleksyon apre. I pran son responsabilite o-serye. I pou kontinnyen tenir labar nou bato Sesel avek en lekipaz konpetan, avek en lekipman modern.

Se sa nou misyon. En misyon ki viz ver en nouvo realite.En misyon ki kler. Pou akonpli li, nou stratezi i bezwen ganny byen defini. I bezwen an konformite avek larealite Nouvo Sesel.

Nou Parti i bezwen vin en miwar tou Seselwa. Kot tou Seselwa i vwar li ladan.

Annou atraver sa senpozyonm reflesi ansanm ki mannyer nou pou akonpli nou misyon.

Kisisa nou misyon?
Nou misyon se prepar e diriz lavenir nou pei pour sa prosen 50-an!

Ozordi Sesel i ganny konsidere par bann lenstitisyon enternasyonal koman en pei a reveni entermedyer eleve ("upper middle income country"). Eski nou satisfe avek sa sitiasyon aktyel? Ki potansyel nou annan pou fer grandir e diversifye nou lekonomi? Eski nou kapab transform Sesel an en pei a reveni eleve dan sa bann prosen lannen?Apre sa, kote nou bezwen ale?

En dezyenm pwen se devlopman resours imen. Nou resours imen i nou atou prensipal. Tou devlopman i repoz lo nou pep. Transformasyon Sesel an en sosyete de-konesans i depann lo nou pep. Ki mannyer nou kapab kontinnyen "empower" nou pep – sirtou nou zenn?Ki mannyer nou kapab donn zot plis formasyon, plis konesans?Ki mannyer nou kapab kanaliz lenerzi nou pep anver realizasyon nou lobzektif devlopman e prosperite nasyonal?

Devlopman dirab – i enn nou preokipasyon mazer koman en pti Leta zil. Nou bezwen inove, rod mwayen pou sirmont nou vilnerabilite e, deplizanpli, prepar nou kont bann dezas natirel an rezilta sanzman klimatik.

Konsernan sanzman klima, bokou i'n ganny dir. Me nou bezwen ankor plis aksyon konkret. Sesel i ganny rekonnet koman an leader dan tou sa ki konsern lanvironnman e lakoz bann pti Leta Zil. Ki mannyer nou kapab ranforsi nou rol "leadership" dan sa domenn?Ki nou kapab fer anplis pou promouvwar lentere e lakoz bann pti Leta zil, e nou prop lentere?

Nou diplomasi proaktif i'n sekiriz nou en plas lo lasenn enternasyonal. Me, andeor lanvironnman, sirman i annan lezot domenn kot Sesel i kapab azir, e azir desisivman.  Ki mannyer nou pozisyonn nou lo lasenn enternasyonal? Kote e ki mannyer nou vwar ensersyon Sesel dan en monn globalize a mwayen-term e osi pandan sa prosen 50-an?

Nou progre – realizasyon nou bann lobzektif devlopman nasyonal e sosyal – i depann lo ranforsman lademokrasi, transparans ek bonn gouvernans dan nou pei, e "ownership" sa prosesis. Parti Lepep i kwar fermeman dan bann prensip lademokrasi. Nou kwar ki nou bann lenstitisyon i devret kontinnyen evolye, vin pli for. Nou kwar ki lepep i bezwen pran "ownership" sa bann lenstitisyon. I devret pran "ownership" prosesis devlopman, sirtou o-nivo kominoter.

Nou progre i depann osi lo ranforsman nou leritaz kiltirel, moral e spirityel. Fas a en konsta erosyon sa bann valer, ki nou devre fer pou ranforsi sa bann valer moral e spirityel dan nou lekol e dan lasosyete an zeneral?

San linite nasyonal e san koezyon sosyal, san larmoni ant nou pep, zanmen nou pou kapab fer plis progre. Zanmen nou pou kapab konsolid e amelyor nou aki. Nouvo Sesel pa pou zanmen tenir debout. Mon koz touzour lo linite nasyonal. Pour mwan, napa ketsoz pli enportan ki linite nasyonal. Lo lenportans ranforsi li. Lo nesesite anmenn lepep Seselwa ansanm. Siprim divizyon. Lo nesesite elimin polarizasyon politik ki kapab diviz nou. Lo bezwen pou efas lamertim ki ankor egziste.

Parti Lepep i en parti federater – en parti pour tou Seselwa. Se pour sa ki mon kwar ki lemoman i'n arive pou nou reflesi lo nouvo senbol – senbol pwisan – ki kapab inifye nou ankor plis koman en nasyon.  Ki nou kapab fer koman en parti pou anmenn plis linite dan nou pei? Ki nouvo senbol nou kapab adopte pou promouvwar plis linite nasyonal, ankor plis solidarite e fraternite antre nou? Senbol en Sesel inifye, en Sesel an-pe avek li menm, en Sesel san rankin, en Sesel ere e prosper. Mon pou toultan travay ver sa bi. E mon demann zot – e lepep Seselwa an antye – pou zwenn avek mwan pou akonplir sa bi.

Anfen, en kestyon prensipal – primordyal – se: kot nou parti i'n sorti, kote nou ete ozordi e kote nou le ale a-lavenir. 50-an pase, nou parti ti diriz lalit kont kolonyalizm, kont represyon, kont lenzistis. I ti diriz en lalit pour laliberte, pour lendepandans, pour dinnyite tou Seselwa. Nou'n akonpli sa bann lobzektif.

Me konbyen zenn ozordi, desandan bann militan premyer-er, i kapab idantifye avek sa lalit?  Avek sa lepok? Avek 5 Zen?

Nou bezwen realis. Nou bezwen evolye avek letan. Evolye avek bann sanzman lo lasenn lokal e lo lasenn enternasyonal, me san zanmen trair nou bann prensip fondamantal. Zanmen abandonn nou bann ideal.

E se sa ki nou pe fer.

Nou'n kree Parti Lepep pou fer fas a sa bann nouvo legzizans.

Lemoman i'n arive pour nou, reprezantan Parti, ranforsi nou stratezi e konsolid nou lavenir pour sa prosen 50-an. Dan sa dezyenm deseni 21-yenm syek, nou bezwen reste relevan. Nou bezwen reste relevan pour sa 50-an ki pe vini.

Nou bezwen reste relevan e non selman konserv, me ogmant, nou sipor, sirtou parmi bann zenn. Parti Lepep i en parti ki ouver. I akey tou Seselwa. Ki mannyer nou kapab ranforsi nou politik enklizyon?

Pou nou reste relevan, nou bezwen adopte serten sanzman. Nou bezwen fer serten restriktirasyon. An fezan sa, annou touzour fer sir ki Parti Lepep, ki en lafors mazer dan nou sosyete – zanmen i perdi son vre plas. Son vre plas moral. Son vre plas "leadership". En lafors enkontournab dan nou pei.

Parti Lepep i'n toultan fer fas avek defi. Zanmen i'n per defi. Zanmen i'n per sanzman. E ozordi, plis ki zanmen, nou pa per sanzman, akoz nou bezwen evolye avek letan.

Parti Lepep i parti ki annan aker Nouvo Sesel. Parti Lepep i reprezant en "Nouvo Frontyer".  En Nouvo Sesel, En Nouvo Frontyer ... annou les sa tenm enspir nou travay pandan sa senpozyonm.

Annou leve koman sa parti politik ki responsab, realis e relevan, e annou pa mank sa randevou avek nou desten. I pe apel nou pou tenir nouvo Sesel e bers li ver en nouvo frontyer.

Mersi.

All speeches