Presidency

Diskour Prezidan James Alix Michel a lokazyon louvertir 28-yenm Kongre Anyel Parti Lepep

Sat, 31 May 2014 | Politics

LE 31 ME 2014

Sekreter Zeneral,
Manm Komite Santral,
Delege,
Envite distenge,
Militan,
Frer ek ser Seselwa,

Ventwityenm kongre annyel Parti Lepep i koensid avek komemorasyon senkantener nou parti. Sa komemorasyon i en selebrasyon lespwar. Lespwar dan lavenir. Lespwar dan nou pep. Lespwar dan Nouvo Sesel.

Senkant-an pase ler Prezidan France Albert René ek son bann konpanyon revolisyoner ti plant paviyon SPUP lo later Sesel, zot ti senm en legren lespwar pour en meyer pei. En pei kot napa diskriminasyon baze lo kouler, lo klas sosyal, lo larzan. En pei kot i annan lazistis sosyal. En pei kot tou dimoun i egal. En pei lib, endepandan, fyer e dinny.

Senkant-an pase nou ti ouver en nouvo sapit – en sapit determinan – dan listwar nou pep. Sete komansman en lalit.  En lalit asarne baze lo bann prensip fondamantal lazistis, laliberte, legalite, fraternite ek larmoni pour Sesel. Se sa bann prensip ki'n enspir nou toudilon nou parkour, toudilon nou konba. Se sa bann prensip ki'n gid tou nou aksyon pour en meyer lavenir pour nou pep.  Se sa bann prensip ki'n anmenn nou ver sikse, progre ek devlopman.

Ler nou komemor sa levennman istorik, i bon ki nou zet en regar kot nou ti ete 50-an pase. E annou poz nou lekor en kestyon. Lekel sa parti ki'n anmenn nou kot nou ete ozordi?

Lekel sa parti ki'n lite e anmenn lendepandans pour Sesel? Lekel sa parti ek sa gouvernman ki'n eradik lapovrete, lenzistis, linyorans dan nou sosyete? Lekel sa parti ek gouvernman ki'n demokratiz ledikasyon Sesel? Lekel sa parti ek sa gouvernman ki'n anmenn en sistenm lasante modern e performan pour tou Seselwa? Lekel sa parti ek sa gouvernman ki'n konstri – e pe kontinnyen konstri – lozman pour nou pep? Lekel sa parti ek sa gouvernman ki'n anmenn progre pour Sesel?

Lalis lakonplisman pandan sa bann dernnyen deseni i long, i ris e i varye. Me larepons sa bann kestyon i enn-menn. Se nou Parti Lepep, eritye fyer e lezitim SPUP e SPPF. Se sanmenm sa parti ki'n toultan annan lentere Seselwa a-ker. En parti ki'n reste fidel anver son prensip, me en parti ki kontinnyen evolye. En parti ki aksepte sanzman ek defi. En parti for e solid ki pe kontinnyen gid lepep ver Nouvo Sesel. Ver en nouvo frontyer.

Annou pa les personn dir nou lekontrer. Annou pa les mansonz ek kalomni afebli nou konviksyon e ebranl nou prensip. Listwar i lo kote laverite. Listwar i lo kote bann zonm ek fanm ki zis. Listwar i lo nou kote. E personn pa pou zanmen kapab efas sa!

Ozordi nou annan bokou pou selebre. Nou annan rezon pou selebre nou sikse, nou lakonplisman, fri nou determinasyon e nou travay dir. Nou annan bokou rezon pou selebre akoz nou, lepep Seselwa, nou konnen kot nou sorti, nou konnen kot nou pe ale e kot nou anvi ale. Nou pe selebre dan lafyerte e avek dinnyite akoz se nou, Parti Lepep, ki parti sanzman, parti ki'n anmenn sanzman dan Sesel.

Parti Lepep i en parti avek en listwar ris, avek en pase glorye. Me nou pa kapab viv zis lo nou laglwar, lo nou trionf, lo nou memwar e souvenir lo nou pase. La ki nou'n fransi en letap mazer dan listwar nou parti, dan listwar Sesel, nou bezwen regard fermeman ver lavenir. Ver nouvo frontyer.  Ver Nouvo Sesel.

I byen ki nou annan en vizyon ki nou'n trase ansanm pour Nouvo Sesel. Me annou reste realis dan nou lanbisyon e dan nou lobzektif. Nou bezwen sirtou reste relevan avek letan ki nou pe viv ladan, avek bann nouvo sirkonstans, nouvo lekspektasyon, nouvo realite, nouvo defi ... Evolye koman en lafors politik dinamik. San abandonn nou prensip, me aksepte sanzman e fer sanzman, pour progre e byennet kontinnyel pep Seselwa.

Nou bezwen osi reste konekte avek lepep. Tro souvan, serten i tonm dan letarzi. Zot kree zot pti zón konfor e obliy tou dimoun, tou ketsoz otour zot. Zot vin dekonekte avek lepep. Napa pli gran danze ki sa, pli gran menas pour nou parti. Nou bezwen konbat sa bann latitid negativ. Annou zanmen oubliye ki Parti Lepep i annan en manda pou diriz lepep Seselwa. Seselwa pou kontinnyen konfye nou sa manda si nou kontinnyen travay dir, avek determinasyon, avek devouman. Si nou kontinnyen travay pour nou pep. Si nou kontinnyen reste konekte avek lepep.

Ser Kongresis,
Ser Militan,
Sa Kongre anyel i en lot letap ver sa nouvo frontyer ki nou pe fransi ansanm.

I reini nou dan bann sirkonstans eksepsyonnel. I en lokazyon ideal pour nou reflesi lo sanzman e adopte zot kot i neseser. I en Kongre "sanzman". Sanzman dan fonksyonnman nou parti. Sanzman pour Sesel.

Lazanda ki devan nou i reflekte lenportans ki nou pe akord sa Kongre istorik. I endik klerman lenportans bann dosye ki merit nou latansyon aprofondi e ki nou pou debat lo la ozordi.

Sa Kongre i artikil nou lanbisyon pour Nouvo Sesel.

Nou bezwen reflesi seryezman lo bann dosye ki devan nou, e partisip aktivman dan diskisyon ek deba.

Pour nou rann nou travay pli efikas, nou pou organiz nou dan bann group travay avek responsabilite ek latas spesifik.

Enn nou premye latas se pou reflesir e rekonnet nou lankonplisman pandan sa senkant dernnyen lannen.

Dan sa konteks nou bezwen angaz en deba serye lo sinnyifikasyon Lendepandans. Le 29 Zen 1976 i form parti nou listwar. I en dat enportan dan listwar nou pep ek nou pei. Sa dat i grave dan nou leker. I reprezant fri en lalit ki ti komanse douzan pli boner an 1964 par SPUP. I en senbol viktwar lo kolonyalizm. Anmenmtan, i en senbol inifikater nasyon Seselwa.

Dan kad nou refleksyon, nou pou osi diskite kote nou anvi anmenn Parti Lepep, kote nou anvi anmenn Sesel, dan sa diz-an ki devan nou. Parey mon'n endike pli boner, nou bezwen realis dan nou lobzektif, realis dan nou lanbisyon e realis dan nou lapros.

En dokiman avek lenportans primordyal ki nou pou konsidere se proze amannman Konstitisyon Parti Lepep.  Dan 50-an listwar nou parti, nou'n pas dan plizyer letap. Nou'n evolye siksesivman: sorti SPUP, pou vin SPPF e, resaman, Parti Lepep. Nou'n fer sanzman avek kouraz ek determinasyon.  Dan letap ki nou ete konmela, e avek defi lokal  ek mondyal, nou oule reste modern, pli "smart", pour ki Seselwa i al pli devan. Laport Parti Lepep i ouver avek tou dimoun, sirtou pour nouvo zenerasyon ki zot osi pe viv dan en monn nouvo avek konfyans. Defi  i kapab diferan, me devlopman fodre kontinnyen. Devlopman pa zanmen arete. Nou oule reste relevan dan sa monn ki pe sanz vitman. Nou oule reste pli konekte avek lepep. Vwala nesesite pou amann nou Konstitisyon. Sa proze amannman Konstitisyon i ava ed nou reste parti avangard, en lorganizasyon enklizif, en lafors enkontournab e en far pour Sesel.

Nou pou ganny ede dan sa deliberasyon par en dokiman konpreansif ki ti ganny elabore swivan senpozyonm Parti Lepep ki ti fer le 1 Mars sa lannen. Mon swete ki sa dokiman i ava ed nou adopte bann rezolisyon neseser e apropriye. Sa bann rezolisyon pou ganny enkorpore dan en nouvo dokiman ki nou pou apel "Nouvo Frontyer" – en "fey-derout" pour sa prosen 10-an.

Mon swet nou tou isi prezan plen sikse dan nou deliberasyon.

Ser Kongresis,
Ser Militan,
Parti Lepep i annan misyon pou travay avek lezot lafors viv dan nou pei pou briz polarizasyon politik. Ranforsi linite nasyonal. Forz en lespri inifikater pour Nouvo Sesel. Se sa nou misyon. Se sa misyon Parti Lepep.

Parti Lepep i pli solid ki zanmen avan. Nou annan en bon lorganizasyon, ki pare pour nenport sityasyon. Nou annan leksperyans dan lalit ek dan gouvernman. Nou touzour la pour lepep. Parti Lepep in prouve ki i kapab renouvle, anmenn nouvo lide. Anmenn sanzman.  Parti Lepep i reprezant en listwar determinasyon ek sikse. I reprezant progre. I reprezant linite nasyonal. Parti Lepep i reprezant lespwar pour lavenir. Lespwar pour Nouvo Sesel.

Annou, atraver sa Kongre, rededye nou pour linite nasyonal, pour larmoni, solidarite e lanmour ant tou Seselwa. Annou rededye nou pour Nouvo Sesel.

Mersi e ki Bondye i kontinnyen beni nou patri.

All speeches