Presidency

Diskour Prezidan James Alix Michel Pour Linogirasyon Moniman Laliberte A-Lokazyon Lazournen Lendepandans, 29 Zen 2014

Sun, 29 June 2014 | State House

Ser frer ek ser Seselwa,

Vis Prezidan,

Ekselans,

Envite distenge,

Kwa ki pli ser, pli presye, pour en pep, pour en endividi, ki laliberte? Konbyen lank ki’n koule atraver milener pour laliberte? Konbyen larm ki’n verse pour laliberte? Konbyen lenzistis ki’n ganny komet onon laliberte? Konbyen disan ki’n koule pour laliberte? Konbyen zonm ek fanm ki’n peri pour laliberte?

Nannryen, personn, pa’n zanmen anpes lamars, progresyon, zonm ek fanm  ver laliberte.  I reste laspirasyon primer let-imen. I dan son lam, dan son leker, dan son lespri. I fini touzour par trionfe lo lemal, lo lenzistis, lo laenn, lo represyon. Se laliberte ki anzandre tou leres laspirasyon ki nou kapab annan. Se li ki konstitye labaz en sosyete demokratik, zis e egaliter. En sosyete kot leta-de-drwa i rennyen.

Sesel i en later laliberte! Me annou pa pran laliberte koman en ketsoz ki’n toultan egziste. Dan diferan letap nou listwar, Seselwa i’n reklanm son laliberte. Souvannfwa son lavwa ti ganny etoufe. Mazin lepok lesklavaz. Mazin soufrans ki nou zanset ti bezwen sibir. Mazin linegalite, lenzistis, lepok kolonyal. Mazin tou bann – nou granpye – ki’n soufer an silans. Nou mazinen, e nou enklin nou devan zot memwar. Avek respe e admirasyon pour zot fortitid. Malgre tou sa ki zot ti sibi zanmen zot ti perdi lespwar ki en zour zot pou lib. Sa ki zot, zot pa ti kapab realize, nou ki’n swiv zot, nou’n rann li posib.

Nou laspirasyon, nou laswaf, nou lalit pour laliberte ti kilmin dan lendepandans Sesel. Ozordi nou selebre 38-an depi ki Sesel ti vin en pei lib, endepandan e souvren. I fer 38-an depi ki nou’n revandik nou drwa pou forz nou prop desten. Le 29 Zen 1976 i en dat ki apartenir pour tou Seselwa. I en dat inifikater.  En dat porter lespwar. En dat ki senboliz nesans nasyon Seselwa. En pep lib.

Fodre zanmen nou minimiz lenportans zour Lendepandans dan nou listwar, e son sinnyifikasyon pour lepep Seselwa. Set en dat ki egzize ki i ganny komemore avek pli gran respe, solanite e reverans posib.  Osi avek lazwa.

Lannen prosenn – parey mon’n deza anonse – Zour Lendepandans pou ganny selebre koman nou Lafet Nasyonal.

Ser konpatriyot,

Nou annan devwar ek lobligasyon pour nou protez e devlop nou aki depi sa 38-an. Sa laliberte ki nasyon Seselwa i’n gannyen apre en lalit tre dir pou anven si nou pa sirmont divizyon kree initilman par polarizasyon politik. Zour Lendepandans – mon repete – i apartenir pour tou Seselwa, san leksepsyon. Se zour kot nou met tou nou diferans dekote. Se zour kot nou rededye nou anver lakoz nasyon Seselwa, anver konstriksyon Nouvo Sesel. Se zour kot sa flanbo linite nasyonal, patriyotizm, i repann son larder lo tou Seselwa. Se zour kot nou debout fyerman, koste ansanm, e proklanm solanelman sa bann parol preanbil nou Konstitisyon: “Konsyan e fyer ki koman desandan diferan ras nou’n aprann pou viv ansanm koman en sel Nasyon ini par Bondye...”

Komemorasyon Lendepandans i enkarn tousala e plis. I reprezant laliberte. I en senbol pwisan linite nasyonal. Nou selebre dan linite ek fraternite lafors lyen ki rasanble nou e fer nou en gran pep. Se linite nasyonal ek nou koezyon ki fer nou lafors ek nou grander. Se zot ki soutenir e enspir nou dan nou zefor konstriksyon en nasyon ini, demokratik, prosper e touzour pli lib.

Ser frer ek ser Seselwa,

En pep i bezwen serten senbol pou ed li viv memwar son pase, ilimin son prezan e baliz son lavenir. En nasyon i devre touzour regard son listwar pour li konstrir son lavenir. Lavenir i konstrir avek laliberte.

Ozordi – a lokazyon trantwityenm laniverser Lendepandans Sesel – nou pou annan nou prop moniman ki evok dan en fason elokan laliberte. I osi senboliz linite nou pep, patriyotizm, lespwar, lamars en nasyon ver en lavenir ranpli avek promes ... I reprezant bann ki’n dedye zot lavi pour laliberte, bann ki’n tombe pour laliberte. I osi en omaz a nou lazenes. Larises ek labote nou lanvironnman i osi ganny evoke, san oubli nou senbol nasyonal. Me mon ava les zot dekouver e apresye pour zotmenm splander, sinnyifikasyon e senbolizm sa moniman dan en pti moman ler mon pou devwal li.

I moman apropriye pour mwan eksprim, o non lepep Seselwa e an mon non prop, nou gratitid profon sa bann endividi ek lorganizasyon ki’n travay avek devouman, avek pasyon ek lanmour pour realizasyon sa proze. Mon oule remersye premyerman Msye Tom Bowers pour konseptyalizasyon, dizanny ek moulaz Moniman Laliberte. Mersi Tom e ou fanmiy!

Mon oule osi remersye Fondri “Bronze Age” Cape Town pour fabrikasyon sa moniman mannyifik.

Mon remersiman i adres egalman a Minis Later ek Lozman, Msye Christian Lionnet, ek son lekip tre angaze pour konseptyalizasyon e amenazman sit, ki akey sa nouvo moniman.

Mersi osi Green Island Construction Company, anba direksyon e sipervizyon Msye Glenny Savy, pour legzekisyon tou bann travay.

Ser konpatriyot,

Les lespri sa moniman diriz nou panse ek nou aksyon ver en ferver patriyotik, animen par lanmour pour nou prosen e lanmour pour nou patri. Les li enspir nou ver en nouvo demen, ver en monn pli fraternel. Les li enspir nou zefor pou evrer pour en Nouvo Sesel, kot nou’n bani laenn, prezidis, rekriminasyon... Les li enspir nou pou fer lanmour rennyen dan nou pei. Les douler nou pase, douler plis ki de syek listwar, ranforsi nou konviksyon pou kree en Sesel ini e anpe. Les viktwar ek sikse nou pase enspir nou ver dot viktwar e sikse a lavenir.

Sesel i egzort nou touzour ver lape ek linite. Zot endivizib. Zot endisosyab avek prosperite ek laliberte. Zot forz lavenir. Annou mars ansanm, ini, avek lafwa ek konfyans ver lavenir, ver Nouvo Sesel.

Mon swete ki Moniman Laliberte i vin sa zetwal ki ekler larout tou Seselwa bonnvolonte e ki i gid nou dan nou lantrepriz. Ki touzour e touzour i reprezant laliberte pour tou Seselwa e linite nou nasyon.

Mon swet tou Seselwa isi e partou dan lemonn en tre bonn fet Lendepandans.

Ki Bondye i kontinnyen protez nou e repann son benediksyon lo nou pei.

Mon annan gran plezir e loner aprezan pou inogir Moniman Laliberte.

All speeches