Presidency

Diskour Klotir Prezidan James Alix Michel A Lokazyon 29-yenm Kongre Anyel Parti Lepep

Fri, 05 June 2015 | State House

Sekreter Zeneral,
Depite Sekreter Zeneral,
Manm Komite Santral,
Ser Delege,
Ser Militan,
Ser frer ek ser Seselwa,

Nou kongre ozordi i mark 51-an lavi nou parti: SPUP, SPPF, Parti Lepep. Ozordi regar tou Seselwa i fikse lo nou. Tou travayer, envestiser, biznesman, sa ki pe al komans son lantrepriz, etidyan, lazenes, sitwayen aze, tanto pe ekout nou. Zot pe esper konfirmasyon nou lekip e nou partisipasyon dan prosen eleksyon. Zot pe mazin nou lavenir, nou linite, nou stabilite, nou devlopman. Plis ki zanmen, nasyon Seselwa, ler i regard sa ki pe pase otour li, i vwar ki i plis ki endispansab kontinnyen met son konfyans dan Parti Lepep. Met konfyans dan Parti Lepe pou anpes Sesel tonm dan konfizyon e dan lenstabilite ki pou touf nou devlopman. Sa i donn nou plis kouraz, plis viger, plis ferver, plis motivasyon. Plis determinasyon pou nou kontinnyen travay pour byennet pep Seselwa.

Nou laviktwar i laviktwar tou Seselwa.

Nou kouraz, nou rezilyans i'n ganny teste e prouve toutolon nou legzistans. Sirtou ler lentere lepep Seselwa i ganny menase par bann eleman oportinis. I pa premye fwa dan listwar nou Parti ki nou'n bezwen fer fas avek konplo. Me zot i'n les nou entak. Zot i'n fonn e nou'n vin pli for.

Ser militan,
Nou lalit pou transform nou pei, baze lo nou bann prensip, i kontinnyen. Nou langazman i pli for ki zanmen. Nou parti i pli for ki zanmen.

Kwa ki fer Parti Lepep osi for? Kwa ki fer nou ranport viktwar apre viktwar?

Parti Lepep i sel, vre lawva pep Seselwa. I sel, vre lavwa travayer Seselwa. En parti ki defann avek asarnman drwa travayer nou pei. En parti ki reprezant lazistis, lape, linite nasyonal, prosperite ek progre. En parti ki reste konekte avek lepep. En parti ki senser. Ki reste touzour lwayal anver son bann prensip debaz. Nou reprezant sanzman ki fer dibyen. Nou kontinnyen evolye, transformen, pou vin pli dinamik, pou reste relevan avek letan modern. Parti Lepep i garanti progre ek stabilite.

Parti Lepep i pli for akoz i pa eksklir personn. Nou lebra i touzour ouver. En parti ki kontinnyelman a lekout lepep Seselwa. A lekout lazenes Seselwa. A lekout tou Seselwa. Nou sel parti ki annan en lekip solid, kapab e konpetan. Nou annan bokou leksperyans. En parti responsab. Konsyan son devwar ek son lobligasyon. En parti ki pa fer promes dan vid. En parti solidarite ek fraternite. En parti ki'n prouve ki i annan kapasite pou transform Sesel nou pei.

Wi, Parti Lepep i'n transform nou pei. Lo tou nivo: politik, ekonomik, sosyal ...I'n ranforsi nou linite ek stabilite. I'n permet nou ranforsi nou demokrasi. I'n permet nou moderniz nou lekonomi. Gro travay ki reste pou mwan fer se kontinnyen mobiliz nou Seselwa pou limenm vin pli gran partisipan dan kreasyon larises dan nou pei. Pou devlop sa lespri antreprenarya, pou devlop pti biznes e ed zot grosi.  San larises ki nou kree, nou pa kapab soutenir nou bann progranm sosyal. Ansanm nou pe reisi akoz linite, stabilite ki Parti Lepep i ofer. Ansanm nou pe reisi akoz transformasyon ki Parti Lepep i'n anmennen dan nou pei. Nou pa pou kit travay dan milye semen.

Mon travay i kontinnyen. Mon ankor annan kouraz ek volonte pou travay pour pep Seselwa. Alors mwa kontinnyen e termin travay ki mon'n komanse, selon ki Konstitisyon i permet mwan e selon lavolonte lepep.

Lo semen nou 2-yenm Zibile Lor, nou pe konstrir en Sesel antreprener, avek en devlopman soutenab, en lafors travayer byen formen, en sosyete edike, inovater, en demokrasi ki evolye, en kiltir vivan.

Ser delege,
Ser militan,
Kongre ozordi i'n pas plizyer rezolisyon pou Gouvernman enplimante pou kontinnyen transform Sesel. Kongre i'n osi dezinny mwan koman zot kandida prezidansyel pour prosen eleksyon. Mon'n swazi Msye Danny Faure koman mon kandida vis-prezidansyel. I en loner ekstraordiner ek en privilez imans pour nou servi pep Seselwa. E nou pou kontinnyen fer li byen, avek tou nou kouraz, avek determinasyon e avek lanmour pour Sesel.

Kongre i'n osi aprouv lekip ki pou reprezant nou dan Lasanble Nasyonal. Nou felisit bann nouvo kandida ki pou reprezant nou e asir zot tou nou sipor. Anmenmtan, nou remersye nou bann manm Lasanble ki pe sed zot plas, pour travay ki'n zot i'n fer dan konstriksyon Nouvo Sesel.

Nou krwar dan lavenir Sesel.

Parti Lepep i krwar dan nou lazenes – lafors Nouvo Sesel. Zot reprezant lespwar ek laspirasyon nou pep. Lavenir nou pei. En zenn zenerasyon ini, solider, patriotik, ki annan lentere Seselwa aker, ki fyer son Sesel, ki kontan son Sesel. I annan ki dir ki mon pe donn tro bokou sans lazenes. Zot dir ki annan tro bokou zenn dan Gouvernman. Ki nou pe donn zot responsabilite tro vit. Me sa bann ki a pe esey "ser" lazenes ozordi, ki laz zot ti annan ler zot ti pran pozisyon responsabilite? Dir nou ki zot plan pour lazenes Seselwa? Dir nou ki nou fer avek sa bann Young Leaders ki nou'n formen? Ki nou fer avek tou sa bann graduates? En parti politik ki pa krwar dan lazenes set en parti ki pe vin vol lespwar en nasyon. Nou, Parti Lepep, okontrer nou pe prepar nou zenn pou zot pran larelev. Pou anmenn ankor plis transformasyon Sesel. Nou, ki pli aze, annou gid lazenes pou pran zot responsabilite, zot lobligasyon, zot rol "leadership". Se la kot leksperyans ek lasazes i konplemant lespwar, kreativite, inovasyon ek talan. En pon pour lavenir. En rev ki nou bezwen ed lazenes Seselwa pou realize. Mwan, se sa ki mon krwar ladan e se sa ki mon pou kontinnyen fer.

Nou krwar dan nou prensip ki'n touzour gid nou, e ki pou kontinnyen gid nou a-lavenir. Nou krwar dan nou prensip ki nou'n zanmen trai e ki nou pa pou zanmen trai. Bann prensip ki'n anim Msye France Albert René, nou "per-fondater", bann militan premyer-er, ek son bann konpannyon-delit ki ti akonpanny li.

Nou salye zot kouraz, zot konviksyon e zot lakonplisman. Zot vizyon ki kontinnyen enspir nou. Zot en lafors istorik, en lenspirasyon pour nou kontinnyen dan nou lalit.

Nou rann en omaz merite Prezidan René. Nou temwanny li nou respe e nou lwayote anver bann prensip ki nou'n erite. E nou remersye li senserman pour tou sa ki'n fer pour Parti e pour Sesel.

Se sa bann prensip fondamantal ki'n form mwan e ki kontinnyen enspir mwan, personnelman. E se zot sa bann prensip ki donn mwan lafors pou kontinnyen mon travay pour Sesel. Pour mwan kontinyen travay pour tou Seselwa, e nonpa dan lentere detrwa dimoun. Pou kontinnyen donn en "fair deal" lepep an antye. Se sa mon prensip ki mon pa pou zanmen abandonnen. Zanmen personn – okenn personn – pa pou met mwan avek miray e fer mwan trai mon prensip. Napa negosiasyon lo la.

Me ni mwan ni zot, nou pa kapab ekspekte tou dimoun azir parey. La ki en gran parti travay i'n fini ganny fer, serten i oule anbet lepep. Ler ti "napa" nou ti ansanm. La kot "pei napa"  nepli egziste, zot oule pran pouvwar. Par mansonz, lakizasyon ek kalomni. La ki – parey nou dir – "lafous i'n mir", zot pe antoure. Zot le profite dan en fason egois, oportinis. Zot bliye sa gran transformasyon ki nou'n anmenn dan pei. Zot bliye kot nou'n arive ozordi. Zot bliye sa parkour ki nou'n fer ansanm. Zot memwar i kourt.

Me nou tou nou konnen: oportinis pou touzour annan. Zot rize, me nou'n demaske zot depi lontan. Nou'n swiv zot bann miting klandesten. Nou'n lir zot lartik anba bann fo-non. Nou'n donn zot lakord, ankor plis lakord. Nou'n fer zot sorti pli boner ki zot ti pe planifye. Lontan nou konnen ki zot swaf pouvwar. Ki zot mazin zis zot prop gen personnel. Ki zot annan zot prop lazanda e ki zot ti pe kasyet.

Serten ti anvi reste minis pour lavi. Dapre zot, sete zot drwa. I annan ki oule vin prezidan pei menm si zot pa konn konn koz Kreol. Serten i dir nou ki zot i'n demisyonnen akoz "koripsyon".

Zot oule swiv "trend" sa ki'n arive dan serten lezot pei. Me sa pa pe arive Sesel! Parey dikton i dir, imitasyon i donn endizesyon. Sa ki i arive dan serten pei pa arive Sesel. Parti Lepep i blende. Isi Sesel zot pou les Parti Lepep entak.

Olye kasyet deryer bann gran deklarasyon, dir nou vre rezon akoz zot i'n sorti. Dir lepep vre rezon. Dir laverite. Dir lepep laverite! Pourtan, zot i'n byen pase ek sa sistenm – petet tro byen pase! Dimoun ki depi sepa konbyen lannen i'n soutenir, defann e promouvwar menm sistenm, ozordi i dir ki Parti Lepep i en mons ki fodre detrir.  Ozordi zot annan lodasite pou dir ki zot sover Sesel. Lipokrisi dan tou son laform! Vorasite ek zalouzi i danzere! E zot oule diriz nou pei?

Zot oule koz lo koripsyon! Annou koz lo koripsyon. Mwan, dan tou mon karyer profesyonel, dan mon lavi personnel, mon'n toultan kont koripsyon. Monn lit kont koripsyon. E mon pou kontinnyen lit kont koripsyon. Mon gouvernman i kont koripsyon e i pou kontinnyen lit kont koripsyon. Parti Lepep i kont koripsyon. Parti Lepep pa pou zanmen toler koripsyon, dan nenport ki laform, parmi son striktir, son fonksyoner, son manm. Sa set enn bann prensip fondamantal nou Parti. E saki pa pare aksepte sa prensip, zot napa plas parmi nou. Swa nou pous zot oubyen zot ale zot menm. Anmenmtan nou Parti i pirifye son lekor.

Dan sa prosesis, nou pe osi vwar serten ki pe travay dan Gouvernman ki pe fristre lepep pou fer zot vir kont Gouvernman. Me zot pe ozordi montre zot vre kouler.

I fasil form en parti politik ozordi. I sifi dir ki ou pou lager kont koripsyon. Nou vwar legzamp isi Sesel. Nou vwar legzanmp atraver lemonn. E la, larzan i antre. Nonpa pour lepep, nonpa pour devlopman pei. Me pour finansman en serten lazanda politik. Finansman lanbisyon personnel. Lanbisyon demezire.

Me nou, Parti Lepep, nou refize sa kalite mannev. Mannev malonnet. Nou refiz kategorikman tou lazanda personnel. Nou lazanda nou se lazanda lepep Seselwa.

Nou dir zot – sa bann dimoun – form zot parti si zot anvi. Demokrasi Sesel i ris, vibran e dinamik. I annan ase lespas pou akeyir tou kalite lopinyon. I annan ase lespas pou akeyir diferan parti politik dan en lanvironnman tolerans, lape ek respe. Form zot parti si zot oule. Mon dir zot bonn sans! Me tat zot delo byen! Las i dan lanmen lepep!

Selman, pa tous Parti Lepep! Pa esey teste nou lafors. Nou en gro lafors trankil; nou kontan lape e nou respekte lopinyon tou dimoun. Me pa zanmen souzestim nou. Pa zanmen souzestim sipor ki nou annan parmi pep Seselwa. Pa zanmen bafwe panse ek lopinyon Seselwa. Mon'n dir e mon repete: ler ou reste dan lakaz an vit, pa anvoy ros!

Zot dir: nou oule sanzman. Ki kalite sanzman zot anvi? Sanzman zis dan lentere e pour lentere sanzman? Sanzman pour dezord? Sanzman san en plan, san en progranm? Sanzman pou ranvers nou progre, nou lakonplisman, pandan tou sa lannen? Sanzman dan lentere en pti serk dimoun privilezye? Sanzman pou tourn pei latet anba? Se sa sanzman ki zot anvi?

Nou dir zot: NON. Sel e vre parti sanzman se Parti Lepep. Se nou – e zis nou – ki'n anmenn sanzman, vre sanzman dan sa pei. Nou pa per sanzman. Nou pou kontinnyen fer sanzman, kot i neseser. Dan lentere lepep antye. Dan lentere nou pei. Pour progre, prosperite e byennet tou Seselwa.

Parti Lepep i pa'n zis anmenn sanzman, me i'n depas sanzman. Sanzman ki'n anmenn en transformasyon dan nou pei. En transformasyon profon. Se sa larealite Sesel ozordi. E tou Seselwa i rekonnet sa. Lemonn antye i rekonnet sa. Lemonn antye i pran nou koman en model e i felisit nou pour nou sikse.

Mon pa krwar dan demagozi. Mon krwar dan travay dir e delivre lo mon langazman. Mon pa krwar dan fo promes e promes dan vid. Mon pa fer politik popilis. Mon fer politik soutenab dan en fason responsab.

Ser militan,
Annou reste ferm dan nou konviksyon. Pa zanmen trai nou prensip. Pa bliye ki napa de Parti Lepep. I annan en sel. E sa se nou. Tou lezot parti se lopozisyon. Nou bezwen reste vizilan. Pa les sa bann dimoun anbet nou. Ler ou pa dan Parti Lepep ou dan lopozisyon. Sa i kler.

Lopozisyon ozordi i dan en leta dezespwar. Dan zot dezespwar, pou zot esey ganny serten sipor enternasyonal, zot pe akiz nou ki nou pe sanz Konstitisyon pou ganny eleksyon. Les mwan fer kler: nou, Parti Lepep, nou pa bezwen sanz Konstitisyon pou ganny eleksyon. Nou pou ganny eleksyon! Nou pou toultan ganny eleksyon!

Nou bezwen kontinnyen travay dir pour tou Seselwa. Nou bezwen kontinnyen donn lespwar nou dimoun. Me annou zanmen anbet dimoun avek fo promes ki nou pa pou kapab zanmen akonpli. Annou pa kree fo lekspektasyon ... Se pli gran ditor ki nou kapab fer nou Parti. Seselwa i en pep entelizan e i pa pou aksepte fo promes ek mansonz.

Seselwa i en pep realis e rezilyan ki anvi partisip dan en fason kolektif dan lavenir son pei.  En lavenir briyan ki nou annan devan nou. Avek Parti Lepep ki pou kontinnyen diriz sa lalit pour progre ek byennet Seselwa.

Lepep i anvi kontinnyite. I anvi stabilite. Linite. Progre. Lape, lord ek lademokrasi.

Mwan ek mon lekip, nou la pour tou Seselwa. E nou pou la ziska ler nou pas larelev avek lot zenerasyon dirizan.

Manev bann oportinis pa fatig nou. Nou, nou konn nou dimoun e nou dimoun i konn nou. Zot apresye travay ki nou pe fer. Nou'n travay dir pour tou Seselwa. E nou pou kontinnyen fer li – avek plis viger ek plis determinasyon.

Ser militan Parti Lepep dan kat kwen nou pei,
Ser pep Seselwa,
Wi, ler narive pour tou dimoun dan Parti Lepep, tou Seselwa, leve, debout, defann zot drwa, defann fri zot lasyer. Reste ferm lo semen ki nou'n trase. Kontinnyen lo nou semen progre, nou semen stabilite. Pa les personn vin anbet zot avek fo promes. Fer zot krwar ki zot annan en baton mazik pou rezoud tou nou problenm. Pa egziste sa. Pa les okenn parti oportinis vin vol zot lavenir e lavenir zot zanfan. Nou vye paran – pa les zot dinnyite ganny arase avek fo promes. Zenn – pa permet personn vin vol zot lavenir, lavenir nou nasyon. Reste ferm dan zot konviksyon. Pep travayer, biznesmen – pa les nou pei retourn deryer. Defann zot lentere. Defann zot lavenir.

Leve, debout! Nou byen arme avek nou patriyotizm, lanmour pour nou pep, nou solidarite, nou linite ... Ozordi nou lo fron batay, arme avek konviksyon dan prensip nou Parti. E nou pou ranport en lot laviktwar.

Annou mars fyerman – latet anler – e defann tou sa ki nou'n akonpli ansanm. Defann byennet Seselwa ek Sesel. Asir lavenir nou pep.

Ansanm, nou pou selebre laviktwar ... byento. En laviktwar pour tou Seselwa!

Laviktwar i ilimin nou semen. Ansanm, touzour ansanm, dan linite, dan fraternite, nou pou fer li. E nou pou fer li ... pour lanmour Sesel!

Mon kontan Sesel! Nou kontan Sesel! Ki Bondye i kontinnyen beni nou zoli Sesel!

Mersi.

All speeches