Presidency

PROKLAMASYON ELEKSYON PREZIDANSYEL 2015 PAR PREZIDAN LAREPIBLIK JAMES MICHEL

Thu, 01 October 2015 | State House

Pep Seselwa,

Pandan sa dernnyen 11-an, nou’n travay dir ansanm pou anmenn nou Sesel kot i ete ozordi. Nou latas pa ti fasil. Nou’n pas a-traver serten moman tre difisil. Me nou’n persevere. Nou’n pran bann desizyon kouraze ki’n permet nou sirmontserten sitiasyon extrememan kritik. I’n ede ki pandan tou sa letan, nou’n reste ini e solider. Ansanm, nou’n antreprann latas pou batir Nouvo Sesel.

Nou’n reisi. Nou’n fer bokou progre. Sorti dan en sitiasyon “napa”, ozordi napa nannryen ki manke Sesel. Nou’n reform nou sistenm kouvertir sosyal pou ranforsi son lefikasite. E reform pou kontinnyen. Reform i aplik osi pour Lasante ek Ledikasyon. Nou’n konstri plis lakaz. Nou’n kree plis lanplwa. Nou’n kree plis pti biznes e met a-dispozisyon bann pti antreprener Seselwa plis kredi. Nou rezerv deviz i’n ogmante sorti 23 milyon dolar Ameriken pou vin plis ki 500 milyon dolar. Sorti dan kategori en pei a reveni entermedyer, nou’n vin en pei a o-reveni. Anmenmtan, nou’n ranforsi nou bann lenstitisyon etatik. Nou’n ranforsi nou demokrasi, reform nou lalwa kot ti neseser. E sa i’n permet lepep pran en par pli aktif dan lavi politik e sosyo-ekonomik nou pei.

Wi, nou’n fer bokou progre. Nou’n transform nou pei. E tousala – ikonpri reform ki nou’n antreprann – i reprezant en letap desizif dan listwar modern Sesel. Me listwar pa aret la. Moman i’n arive a-prezan pour nou antreprann en lot letap, ankor pli dinamik, dan listwar nou pei.

Mwan, koman Prezidan tou Seselwa, mon’n toultan met lavenir, progre e lentere Sesel andeor tou konsiderasyon politik. E andeor lentere mon prop parti politik. Mon’n toultan travay pour tou Seselwa. E mon pou kontinnyen travay pour tou Seselwa. Konfyans ki lepep i’n fer mwan depi ler mon asim mon latas i’n ranforsi mon konviksyon dan sa demars. Konfyans ki zot i’n fer mwan a de repriz konsekitiv i en temwanyaz vibran zot volonte pou rezet divizyon e kontinnyen lo larout progre dan en klima lape, sekirite e linite nasyonal.

Me ki nou pe vwar ozordi? Nou pe fer fas avek diferan propozisyon – souvannfwa kontradiktwar e ki kree konfizyon – lo lavenir nou pei. Bann diferan parti politik pe propoz divers alternativ “devlopman”. Se zot drwa e zot swa dan en pei ouver, toleran e demokratik parey Sesel. Me sa bann alternativ ki zot pe propoze pe kree konfizyon, alegasyon e spekilasyon. Zot mank sibstans e koerans. Zot sel bi se pou tir James Michel o-pouvwar. Me sa, se lepep Seselwa – e zis lepep Seselwa – ki kapab deside.

Alors, moman i’n arive pour nou deside si nou oule kontinnyen pourswiv sa parkour ki nou’n komanse ansanm. Ler i’n arive pour nou deside – ankor enn fwa – ki kalite lavenir nou anvi pour nou pei, pour nou fanmiy, pour nou zanfan.Moman i’n arive pour lepep Seselwa pran son desizyon.

Se pour sa rezon ki mon’n deside – konformeman avek lartik 52A (2) Konstitisyon Larepiblik Sesel – pou deklar mon lentansyon pou fer eleksyon prezidansyel. Proklamasyon eleksyon dan Gazet pou ganny pibliye demen le 2 Oktob. Anseki konsern dat eleksyon, sa i ava ganny deside par Komisyon Elektoral.

Ser frer ek ser Seselwa,

Mon’n deside vin devan zot pou solisit en lot manda koman Prezidan Larepiblik Sesel, parey Konstitisyon i otoriz mwan. Sa i pou mon trwazyenm e dernnyen manda. Mon pe fer li pa akoz mon anvi pouvwar, pa akoz mon anvi reste o-pouvwar. Mon pe fer li akoz mon anvi kontinnyen travay ki mon’n komanse. Mon annan leksperyans ki zot kapab fer konfyans. E travay ki nou’n fer ansanm i en temwanyaz sa konfyans ki zot i’n fer mwan, e zot pe kontinnyen fer mwan. Mon ankor annan lafors, lenerzi ek dezir pou fer dibyen pour Sesel. Nou pa bezwen al rekomanse, me kontinnyen sa gran proze edifikasyon Nouvo Sesel. E mwan, mon pare pou kontinnyen avek zot. Mon anvi kontinnyen gard nou pei lo bon semen devlopman, progre, stabilite ek linite ki mon sikseser i ava erite. Mon sel swe se asir lavenir nou pei, lavenir nou zanfan dan meyer kondisyon posib.

Sa eleksyon i ava deside lekel sa dimoun ki lepep i panse i mye kapab reprezant zot lentere a tou nivo posib. Lekel sa dimoun ki kapab diriz zot a-traver bann nouvo defi ki devan nou.

Mon demann zot tou senpleman pou les zot ganny enspire par rezilta travay ki nou’n fer ansanm. Mon demann pep Seselwa pou les zot ganny enspire par tou sa bann loportinite ki egziste dan nou pei. Mon demann pep Seselwa pou les zot ganny enspire par lafors nou limaz e reyonnman Sesel lo lasenn enternasyonal. Les nou ganny enspire par nou linite nasyonal. Les nou ganny enspire par nou laspirasyon. Les nou ganny enspire e motive par bann valer nou pep. Les nou ganny dirize par bann valer ki’n gid nou ziska prezan. Se bann valer solid ki disteng nou, ki fer nou linite e nou lafors. Se bann valer ki pou gid nou a-lavenir.Se bann valer ankre dan nou e ki fer nou proklanm for: “Nou fyer ki nou Seselwa”.

Mon annan gran konfyans dan lavenir Sesel. Mon annan gran konfyans dan pep Seselwa: dan son matirite e dan son sazes. Mon annan konfyans dan sipor lepep.

Ansanm, nou pou trionfe. Ansanm, pour plis progre. Ansanm, pour ankor plis stabilite e linite. Ansanm, touzour ansanm, pour Sesel.

Mersi.

Ki Bondye i kontinnyen beni Sesel.

All speeches