Presidency

Diskour Louvertir 30-yenm Festival Kreol par Prezidan James Alix Michel

Sat, 24 October 2015 | Culture

Ser frer ek ser Seselwa,

Envite distenge sorti lemonn Kreolofonn,

Ekselans,

Tou partisipan 30-yenm Festival Kreol,

En pep san konesans son listwar, son lorizin ek son kiltir i parey en pye-dibwa san rasin.” Parol sa gran konbatan pour laliberte e ekriven Zamaiken preske en syek pase i ankor rezonnen ozordi. Se bann parol enspiran i trouv en sans profon atraver nou Festival Kreol.

Sa pye-dibwa, ki nou zanset i’n plante – e aroze atraver de-syek, avek lasyer zot fron e tre souvan avek zot larm – i annan bann rasin solidman ankre dan en later fertil. Se sa later nou zanset. Se sa rasin nou listwar, nou lorizin ek nou kiltir. Se sa rasin nou lidantite koman en pep Kreol. En pep ini, ki viv anpe, an armoni avek limenm, an armoni avek lanatir ki antour li e an armoni avek leres lemonn. En pti pep, me en pep avek en gran lanbisyon. En lanbisyon pou regroup bann zil Kreolofonn anba en lorganizasyon enternasyonal – Bannzil Kreol – ki Sesel ti annan en rol kle pou kree an 1981. En lanbisyon pou selebre premye Lazournen Kreol dan lemonn an 1982. Enn-an pli tar nou ti a-lavangard mouvman pou fer kominote enternasyonal adopte le 28 Oktob koman Lazournen Enternasyonal Kreol. Anfen, en lanbisyon pou kree Festival Kreol pou selebre e partaz nou kiltir ek nou lidantite Kreol avek leres zil ek rezyon Kreolofonn. En lanbisyon a-limaz nou lafyerte koman en pep Kreol.

Ler nou ti organiz premye Festival Kreol, nou ti annan en vizyon. En vizyon ek en dezir pou fer nou pep pli byen apresye nou valer e rekonnet ki, malgre nou lorizin divers, nou form en sel pep. En pep ki viv son kiltir Kreol. En pep ki pe forz son lavenir enspire par bann valer Kreol. En pep ki’n donn Kreolite son vre sans. En pep Kreol, ini par son tradisyon, son langaz, son listwar, son kiltir ek son valer. Ler mon koz lo valer mon mazin avan tou valer “laliberte”. Wi, laliberte! Nou Kreolite i’n liber nou. I’n liber nou ek serten konpleks ki nou ti kapab annan. I’n emansip nou. I’n fer nou vin pli kreatif e inovatif. I’n permet nou eksprim nou dan nou prop langaz. I’n valoriz nou pase e tras semen ver devlopman e epanwisman nou kiltir. En regar lo lepase, anmenmtan ki i en regar lo lavenir.

Sa 30-yenm Festival Kreol i lokazyon pour mwan rekonnet sa bann pionye nou Kreolite. Sa bann gran personaz Seselwa i’n kontribye bokou anver nou devlopman kiltirel, lengwistik, literer, artistik, mizikal, arsitektiral e dan bokou dot domenn ankor.  Serten i’n kit nou, me i annan ankor bokou zot ki’n pran larelev. Lalis sa bann personaz lasenn kiltirel Seselwa i long – e mon pa kapab mansyonn zot tou – me zot tou zot merit nou rekonesans. Mon salye zot tou avek profon respe ek gratitid.

Ozordi ler nou selebre 30-yenm laniverser Festival Kreol nou rekonnet e apresye sa gran parkour ki nou’n fer ansanm. Bokou zot ava rapel ki bann premye Festival sete bann manifestasyon plito modes. Me ofiramezir – atraver 30-an – Festival Kreol i’n vin sa gran selebrasyon nou lidantite, nou kiltir ek nou tradisyon Kreol. I’n vin sa lekspresyon zwa-de-viv Kreol. I’n vin sa gran rasanbleman lemonn Kreolofonn dan kapital lemonn Kreolofonn – Victoria. Son retantisman i ganny rekonnet a-traver lemonn, e menm enpe anvye parsi-parla!

Si i annan sa gran retantisman ki i zouir ozordi se gras-a zefor nou-menm nou, Seselwa avan tou. Nou rekonnet nou dan Festival Kreol. Set en refle nou valer ki ini nou koman en nasyon. Set en fason pour nou eksprim avek ekla nou fason-viv Kreol. Me set osi en partaz. En partenarya, osi, e en gran manifestasyon solidarite avek nou ser ek frer Kreolofonn sorti Losean Endyen, Karaib, Louisianne – san kont diyaspora Kreol a traver lemonn. Sa gran rasanbleman anyel i fer nou konsyan ki menm si nou lwen, nou reste pre. Tre pre. Nou remersye zot salerezman pour zot kontribisyon fidel e sibstansyel atraver tou sa bann lannen ki’n kontribye bokou anver Festival Kreol.

Festival Kreol i reste sa veikil devlopman e promosyon nou kiltir. A son tour, nou kiltir i’n vin en atou enportan dan devlopman nou lendistris tourizm e nou kanpanny promosyon Sesel dan en lanvironnman kot konpetitisyon i deplizanpli entans.

Ler n’arive ozordi pou nou evalye sa parkour 30-an ki Festival Kreol i’n fer. Ler i’n arive pour nou konsolid son aki. Nou bezwen demann nou kote nou anvi ale avek Festival Kreol. Eski i pe ganny sifizaman rekonesans koman pli gran manifestasyon kiltirel nou pei? Oubyen, eski i pe petet ganny enpe marzinalize dan leres manifestasyon gran lanpler? Bokou kestyon ki merit en refleksyon aprofondi.

Antouka, en ketsoz i kler. Gras-a Festival Kreol, nou’n reisi mye pozisyonn nou pou afirm nou lidantite. Nou’n reisi fer tande nou lavwa Kreol pli lwen e pli for. Nou’n mye pozisyonn nou pou propaz e promouvwar nou patrimwann kiltirel, nou listwar,nou langaz, nou lanmizik, nou kreasyon artistik, nou lekperyans kiliner ek nou tradisyon. Se sa veritab larises Sesel. Annou kontinnyen prezerv li e fer li epanwir. Annou fer li an serenite, me osi dan lazwa, larmoni ek linite, avek en lespri partaz ek solidarite antre nou-menm, me osi antre nou frer ek ser Kreolofonn atraver lemonn.

Mon swete ki 30-enm Festival Kreol i anmenn zot tou bokou dekouvert, lazwa e en gran leksperyans anrisisan. Ansanm, annou selebre nou Festival Kreol dan lape e dan lazwa. Annou, ansanm, fer nou Kreolite reyonnen dan lemonn.

Ansanm annou fer li e touzour ansanm!

Mersi.

 

 

All speeches