Presidency

Bann aksyon premye 100 Zour manda Prezidan James Michel- Diskour par Vis Prezidan Danny Faure devan Lasanble Nasyonal

Tue, 29 March 2016 | State House

Msye Spiker, ser manm lasanble nasyonal,

Monn vinn devan lasanble ozordi lo lapar Gouvernman, pou enform nou lasanble nasyonal, e nou pep, lo bann aksyon ki nou’n pran an linny avek langazman fer par Prezidan Michel lo premye 100 zour son manda.

1. En lakour spesyal pou ganny etablir pou dil zis ek lofans drog.  Lamannman dan lalwa pour donn zidisyer diskresyon pou pas santans lo bann kin ganny arete lo posesyon drog. Amannman lalwa ki permet tretman bann adik anba sipervizyon medikal e progranm reabilitasyon.

Dan son sesyon Merkredi le 23 mars, Cabinet Minis ti konsider en proze de lwa tre konpreansiv e modernn ki pour kree sa lankadreman legal kot sa bann mezir ki monn mansyonnen pou ganny administre.

Sa proze de lwa in ganny pibliye dan gazet ofisyel le 24 mars, e pou ganny soumet devan lasanble nasyonal pour son konsiderasyon.

2. Propozisyon pou kree en striktir rezyonnal dan Komisyon Losean Endyen pour kolekte lentelizans, kordinasyon e loperasyon kont bann rezo organize pou trafik drog.

Sa propozisyon in ganny avanse dan 31 nyenm sesyon konsey minis zafer etranzer sorti dan konmisyon losean endyen ki ti ganny fer le 26 fevriye la Reunion.

3.Lodit dan bann minister e bann department.  Sa in ganny konplete.

Swivan bann lodit, mezir e aksyon pour ganny enplimante aparti mwan avril.

4. Peyman gratwite e konpansasyon bann ansyen manm lafors. 710 ansyen manm lafors in ganny peye zot gratite.  I annan 98 ka zeritye ki pe ganny egzaminen avek bi finaliz sa prose pour peyman.

An sa ki konsern konpansasyon, SPDF pe finaliz tou bann dokiman neseser avek bi konmans fer bann peyman apartir le 18 avril, 2016.

5. Peyman ex-gratia pour bann ansyen “servicemen” RFA.  196 dan 202 ex-servicemen in ganny zot peyman.  Anplis ki sa 202 ex-servicemen, i annan lezot ka kinn ganny anrezistre pou konsiderasyon Minister Finans.

6. Logmantasyon gratwite dan servis piblik.  Sa mezir pe ganny enplimante.

7. Lenplimantasyon progranm “Mon Premye Travay”.  Sa nouvo program in demare e aparti lafen fevriye, 18 lakonpannyen Sekter Prive in ganny ranbourse pour lanplwa 71 zenn anba sa progranm.

8. Alawanns lakaz pour bann graduates pour prolonze pour vinn 5 an olye 3 an, e zot allowans pour ogmante.  Sa de mezir pe ganny enplimante.  Alawanns i aprezan 4,000 roupi e sa in pran lefe aparti Zanvye sa lannen. Ziska le 28 mars i annan 132 graduates ki pe benefisye anba sa skim.

9. Etidyan seselwa ki dan lekol pos segonder prive ava ganny menm allowans ki bann etidyan ki dan lekol leta.  Sa mezir pe ganny enplimante.

10. Laptop skim pou ganny agrandi pou enkli etidyan S4.  Sa mezir pe ganny enplimante e ziska prezan 92 etidyan S4 pe benfisye.

11. Akse gratwit pour tou Seslwa kin ganny en referans avek en dokter prive pour en servis spesyalize dan sekter gouvernman.

Sa mezir pe ganny enplimante.

12. Enplimantasyon en skim pour lenstalasyon bann pano soler pour bann lakaz.  Sa skim in demare e ziska prezan i annan 15 lakaz kot lenstalasyon in ganny konplete.

13. Saler trezyenm mwan pour bann travayer Sekter Piblik.  Sa in ganny konplete.

14. Enplimantasyon progranm loan pour nou sitwayen ki annan 63an e plis pour repar zot lakaz a en to lentere Zero poursan.  Sa in ganny konplete e pe ganny administre par HFC.  An plis ki sa, Gouvernman pe donn en sibvansyon 25% lo tou lón ki pansyoner i pran anba sa scheme.

15. Saler maksimonm pou ganny en loan lakaz kot HFC pour ganny ogmante pour vinn 30,000 roupi par mwan.  Sa mezir pe ganny enplimante par HFC.

16. Saler maksimonm pou ganny en Home Improvement Loan, osi konni koman “HIL”, pour ganny ogmante pour vin 15,000 roupi.  Sa mezir pe ganny enplimante par HFC.

17. Logmantasyon loan maksimonm pour lakaz pour vin 850,000 roupi.  Sa mezir pe ganny enplimante par HFC.

18. Logmantasyon pansyon.  Sa in ganny konplete pou sorti 3,100 roupi pour vinn 3,600 roupi.  An plis ki sa, an avril sa lannen, i pou ganny ogmante ankor pour vinn 5,050 roupi, an linny avek logmantasyon dan saler minimonm nasyonal.

Msye Spiker, ser manm Lasanble Nasyonal.

Parey zot in konstate, Prezidan Michel in gard son promes e gouvernman in delivre.

Nou tou, sanz eksepsyon, nou’n travay dir pou delivre lo sa bann langazman kin al dan benefis nou pep e nou pei an zeneral.

Sa 100 zour in teste nou determinasyon e nou kouraz pour nou akonplir

sa ki pli bon,

sa ki pli byen,

sa ki meyer pou nou pep e nou pei.

Mersi

All speeches