Presidency

Diskour Klotir Prezidan James A Michel pour 30-enm Kongre Parti Lepep, Le 2 Zen 2016

Thu, 02 June 2016 | Politics

Sekreter Zeneral,

Depite Sekreter Zeneral,

Manm Komite Santral,

Delege,

Militan Parti Lepep,

Pep Seselwa,

Bonswar!

NOU PARTI, NOU LALIT, PLI DETERMINEN KI ZANMEN!

 

Ozordi le 2 Zen 2016, nou la! Wi nou la!Nou ankor la! SPUP/SPPF/Parti Lepep i la! Zot i’n esey kraz nou, me nou la. E nou pou reste la, malgre tou. Malgre enslit.Malgre fo promes. Mansonz ek kalomni. Laenn ek divizyon ki zot i’n senmen. Malgre zot lager antoure ki montre zot lesek ek zot febles. Malgre tousala, nou la e nou pou reste touzour la – pli for e pli determinen ki zanmen.

Nou la, san okenn santiman rankin, vanzans ek lamertim dan nou leker. Nou la, san okenn dezir pou pil lo personn. Nou la, san lafreyer, nou latet anler. Nou fyer. Nou fyer nou lepep.

Wi, nou la – pli for, pli determinen ki zanmen. Nou la, e nou reste vizilan pou asire ki nou bann lakonplisman pa zanmen ganny detrwri. Nou la, pou tenir sa flanbo o, e pou transmet li avek zenerasyon ki pe swiv nou. Nou la, e ler nou get nou parkour, lakonplisman nou pei, nou slogan “Fearless in Dignity” i pli relevan ki zanmen. Akoz se nou ki’n anmenn dinyite pour pep Seselwa. Mon kapab dir, san ezitasyon, ki nou – Parti Lepep – nou reste “Fearless in Dignity”. E nou reste fidel anver nou-menm. Fidel anver nou prensip. Get nou: nou la e nou pli determinen ki zanmen. Sa laflanm ki nou ti alimen le 2 Zen 1964 i briy pli for ki zanmen. I en senbol pwisan nou determinasyon. I’n fer nou for. Prepar nou pou afront tou defi ek batay ki devan nou. I en sours lenspirasyon ki briy dan nou leker. I’n penetre nasyon Seselwa. I en senbol later Sesel, e nou reyonnman dan lemonn.

Wi, nou la – pli for e pli determinen ki zanmen. Pli for e pli determinen pou reziste tou kalite mansonz, lakizasyon ek kalomni. Zot i’n fer krwar ki nou’n fer trik dan dernyen eleksyon. Zot pa’n kapab aksepte defet e zot i’n anmenn nou ankour. Lakour Konstitisyonnnel i’n rezet zot petisyon ek zot alegasyon. Zizman sa lakour i en laviktwar pour tou Seselwa. I montre lenparsyalite ek latransparans nou sistenm zidisyer. I demontre fermeman lafors nou lenstitisyon demokratik Sesel. E zot, lopozisyon, zot i’n kapot avek las! Zot i’n pri dan zot prop ratyer! E aprezan, dan zot diskour, dan zot deklarasyon, lo medya sosyal, zot pe atak lentegrite ziz. Zot pe atak ziz personelman avek bann gro mo. Ban betiz. Zot bases i degoutan. I montre ki zot ete.

Mon dir zot ankor: nou la, pli for e pli determinen ki zanmen. Pe-enport ki ou ete ozordi Sesel, sa lenprent lalit ek travay SPUP/SPPF/Parti Lepep i osi la! I’n mark ou, e fer ou sa ki ou ete ozordi. I’n transform nou sosyete. Nou en pep determinen, anbisye, rezilyan, solider ki mars ek son latet anler. Nou fyer nou bann aki. Nou fyer ki nou’n anmenn Sesel kot i ete ozordi. Nou la, e nou pou reste touzour la ... pour Seselwa e pour Sesel!

Ser delege,

Ser militan,

Nou pe al fini nou kongre anyel. En kongre ki’n marke avek sikse. Avek en determinason renouvle. Nou 30-enm kongre ti plase anba tenmNOU PARTI, NOU LALIT, PLI DETERMINEN KI ZANMEN”. Sa kongre i koensid avek selebrasyon 52-enm laniverser formasyon nou Parti, SPUP/SPPF/LEPEP. I plis ki apropriye ki nou rann omaz tou nou bann militan, manm, siporter, ki avek nou isi ozordi, e osi bann ki’n kit sa later. En omaz tre spesyal, en remersiman tre spesyal i al pour sa vre arsitek premye mouvman politik progresis lo later Sesel. Wi, zot konn li. Wi, Sesel i konn li e lemonn antye i konn li. Wi, nou konn li,  Msye France Albert René!

Mon oule osi sezi sa lokazyon pou salye e remersye tou nou bann militan ek siporter ki pa’n les zot ganny anbete par bann fo promes dan sa dernyen eleksyon. Zot i’n tenir for a zot prensip, a prensip Parti Lepep. Mon dir zot ozordi: tenir ankor pli for. En lot batay i devan nou. Reste determinen – e nou ava anport en lot viktwar pour Sesel.

Ser delege,

Sa 30-yenm Kongre anyel nou Parti i osi koensid avek trwra lezot gran levennman ki nou pou al selebre sa mwa. Sa se:

  • 39-enm laniverser nou Liberasyon;
  • 23-enm laniverser adopsyon nou Konstitisyon ek formasyon 3-enm Repiblik;
  • 40-enm laniverser nou Lendepandans.

Touletwra levennman i annan en lenportans kapital dan nou listwar modern. Me ozordi mon oule koz sirtou lo nou lendepandans.

40-an pase Sesel ti vin en Leta endepandan e souveren. Sa ti kilminasyon en lalit dirize par nou Parti – SPUP – sa lepok. Dan ankor de-trwa semenn nou pou al konmemor sa gran levennman dan listwar nou pei. Nou pou fer li dan dinyite, dan respe e avek sazes. San pil lo personn. Nou pou fer li an rapelan sakrifis sa bann pionye nou lalit pour nou laliberte. Depi son kreasyon ziska ozordi, nou Parti in anmenn en lalit avek determinasyon, kouraz ek konviksyon pou anmenn sa transformasyon neseser dan nou pei.

Nou Kongre alors i en selebrasyon nou lendepandans, nou bann valer koman en pep lib. I en selebrasyon nou lalit. I en selebrasyon parkour ki nou Parti i’n fer depi plis ki 50-an. I fer nou osi rapel kot nou sorti, kot nou ete ozordi e kot nou pe ale.

Si Sesel i en pei endepandan e lib, se gras-a nou. Se gras-a SPUP/SPPF/Parti Lepep ki ti amenn sa konba avek asarnman ek konviksyon dan laviktwar final. Nou Parti i fyer e nou tou fyer!

Serten i annan tandans bliy parkour, defi, difikilte ek lamertim sa konba. Serten i oule menm anbet lepep pou fer li oubliy son listwar. E serten pa konnen ki mannyer Sesel ti ete avan lendepandans. I’n ler pou nou aret mansonz ek propagann lopozisyon. I’n ler pou nou fer zot rapel ki ti sitiasyon Sesel dan bann lannen avan lendepandans.

Annou pa zanmen bliye ki se nou ki’n diriz sa lalit pou transform Sesel. Se nou ki’n tenir sa flanbo pou ekler nou desten. Ekler desten nou Sesel. Ilimin lavenir nou zanfan. Se nou ki’n anmenn sa laflanm o pou donn lespwar Seselwa. E se nou – e zis nou – ki pe pas sa laflanm, sa lespwar, sa larder patriotik a nouvo zenerasyon.

Ser delege,

Ser militan,

Pep Seselwa,

Ozordi, nou kapab konstat avek bokou lafyerte nou lakonplisman. Tou sa lakonplisman, tou sa progre, se nou – e selman nou – SPUP/SPPF/Parti Lepep ki’n anmennen dan sa pei.

Me, si nou pa fer atansyon, tousala i riske disparet. Tousala i riske disparet si nou les nou ganny anbete par bann fo promes. Si Seselwa i aksepte politik pil lo nou prosen e politik saboule. Si sa i arive, nou pou antre dan en letap fernwar, laenn ek divizyon. Si sa i arive, fini pour Sesel. Fini. Annou mazin byen kot nou anvi anmenn nou pei a-lavenir. Annou mazin byen ki kalite gouvernman nou anvi pour nou pei. Annou mazin byen ki kalite leritaz ek lavenir nou anvi lese pour nou zanfan.

Sa eleksyon Lasanble Nasyonal ki pe vini prosennman i ava permet nou fer meyer swa pour nou-menm, nou fanmiy ek Sesel.

 

Ozordi nou bezwen anvoy en mesaz byen kler ki Parti Lepep i pli determinen ki zanmen. Nou pou kontinyen ranport plis viktwar. Nou pou kontinyen pran nou responsabilite ki pep Seselwa i’n konfye nou. Nou pou kontinyen diriz desten Sesel. Nou pou kontinyen diriz desten tou nou bann frer ek ser Seselwa e, atraver zot, kontinyen akonpli nou bann responsabilite lo nivo nasyonal, rezyonal e enternasyonal.

Dan sa konteks, Msye Ban Ki-Moon i’n rapel nou resaman ki Sesel i en model pour larezyon, en model pour lemonn. En model pour lademokrasi. En model pour bonn gouvernans. En model pour egalite ant zonm ek fanm. En model pour zesyon lanvironnman. Sa deklarasyon par Sekreter Zeneral Nasyon Zini i rann nou fyer. Nou pou kontinyen dan sa semen!

E mon lapel ozordi, se zanmen les personn briz konfyans ki nou annan dan nou kapasite ek abilite pou kontinyen anmenn transformasyon profon dan nou  pei, dan lavi sakenn nou bann sitwayen.

Les nou determinasyon gid nou, les tou nou sikse lepase servi nou konman sa sours motivasyon ek lenspirasyon pou anmenn ankor plis progre pour Sesel.

Nou, nou aspir ver laliberte, ver linite nasyonal, ver solidarite. Nou respekte diversite lopinyon. Nou rezet e kondann tou form vyolans. Napa plas pour vanzans dan Sesel. Napa plas pou pil lo ou prosen.

Ser delege,

Ser militan,

Annou pa zanmen les personn vin aras nou nou misyon istorik ki pep Seselwa i’n konfye nou. Se nou Parti ki’n arsitek prensipal progre ek prosperite Seselwa. Nou bezwen kontinyen reste sa pli gran defanser tou sikse ek progre ki nou’n akonpli. Annou, aparti ozordi, renouvle nou determinasyon. Annou manifeste en pli o nivo langazman dan tou sa ki nou fer pour Parti Lepep dan nou lavi toulezour. Divizyon napa plas dan nou Parti. Nou determinasyon pou lite pour Sesel, i devret touzour reste pli for, ozordi plis ki zanmen.

Annou pa zanmen les bann gen materyel e fo promes trai nou prensip e konpromet lavenir nou pei e lavenir nou zanfan.

Sa laflanm ki anim nou pa pou zanmen tennyen. E zour eleksyon, i pou briy pli for ankor ki zanmen.

Plis ki zanmen, nou’n pare pour sa batay ki devan nou. Ansanm, nou reste pli determinen ki zanmen. Dan nou lalit pour Sesel. Dan nou lalit pour nou Parti.

Laviktwar i pour nou!

Viv Parti Lepep!

Mersi.

 

 

 

 

All speeches