Presidency

Diskour Prezidan James A Michel a-lokazyon 40-yenm Laniverser Lendepandans Sesel, Lazournen Nasyonal, 29 Zen 2016

Wed, 29 June 2016 | State House

Ser frer ek ser Seselwa,

Prezidan James Richard Mancham,

Vis-Prezidan Danny Faure,

Vis-Prezidan Joseph Belmont,

Msye Speaker Lasanble Nasyonal,

Prezidan Lakour-Dapel,

Sef Ziz,

Minis Dezinyen,

Minis,

Lider Biznes Gouvernman dan Lasanble Nasyonal,

Sef Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal,

Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’Océan Indien,

Your Excellencies Heads of Diplomatic Missions and Representatives of International Organisations,

Envite distenge,

Tou lakonplisman dan lavi en dimoun, dan lavi en nasyon, i komans par en vizyon.

Plis ki 40-an pase en group Seselwa ti annan en vizyon pour Sesel. En vizyon laliberte ek lendepandans. En vizyon lazistis sosyal, ledikasyon iniversel, lasante pour tou sitwayen, lozman desan, pansyon... En vizyon redistribisyon larises. En vizyon emansipasyon. En Sesel kot linite nasyonal, larmoni, lape ek solidarite i rennyen.

 

Sa menm group dimoun ti determinen pou anmenn Sesel lwen, ver en nouvo desten. Zot ti oze reve, e zot ti annan en konviksyon ardan dan kapasite pep Seselwa pou transform nou pei.  Zot ti determinen pou anmenn Sesel ver lendepandans.

 

Zot vizyon ti vin en realite 40-an pase. Zot determinasyon ek zot konviksyon ti port zot fri sa zour, sa swar, ler nou pti Sesel ti vin en Leta souveren e lib.

 

Mon rapel tre byen – parey demilye Seselwa – sa levennman istorik, sa moman lespwar e lazwa. Bann ki ti temwen nesans en nouvo repiblik i rapel tre byen ler nou nouvo paviyon tia pe monte dousman, fyerman, minwi le 29 Zen 1976. Sa zour-la, nou Seselwa nou ti pran nou prop desten anmen, konsyan bann defi ki devan nou, me determinen pou sirmont zot e fer byen dan lavenir.

 

Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’Océan Indien,

Excellences, Mesdames, messieurs les Chefs et Représentants des Missions diplomatiques et Organisations Internationales,

 

La célébration de notre 40ème anniversaire en tant qu’Etat souverain, m’offre l’occasion de vous remercier tous, au nom du gouvernement et du peuple seychellois, pour toutes ces années d’amitié, de coopération et de soutien sans faille. Le partenariat que nous avons noué avec vous a contribué d’une manière significative à notre développement et à  notre progrès; il a aidé à transformer profondément notre pays, pour devenir ce qu’il est aujourd’hui: une nation moderne, démocratique, fière de ses réalisations et prête à faire face aux défis qui l’attendent. L’appel que je vous lance en ce jour solennel est que dans la nouvelle période qui s’ouvre devant nous, nous continuions à renforcer davantage notre partenariat et notre amitié.  Nous comptons sur vous à nos côtés, pour consolider nos réalisations afin de les rendre encore plus durables et pérennes; nous comptons sur vous pour nous aider à préserver et renforcer la paix, la stabilité et l’unité de notre pays. Le peuple seychellois se joint à moi pour vous adresser nos vifs remerciements, convaincus que votre soutien ne nous fera jamais défaut.

 

Last, but not least, it gives me great pleasure to extend my gratitude to those countries, notably, China, France, India, Mauritius and the United Kingdom, which are participating in our parade and related activities. Thank you all.

 

Mon oule osi sezi sa lokazyon pou remersye senserman tou bann organizater e partisipan – pli partikilyerman bann Seselwa dan liniform – dan bann divers aktivite pou konmemor sa levennman istorik ki 40-yenm laniverser nou Lendepandans. Nasyon Seselwa an antye i rekonesan anver zot pour zot travay dir, zot langazman, zot patriyotizm. Mersi zot tou.

Ser frer ek ser Seselwa,

 

Ozordi, nou selebre dan lazwa ek dan dinyite sa gran levennman dan nou listwar. Ozordi nou fet 40-yenm lannen nou legzistans koman Repiblik Sesel.

I lokazyon pou nou salye sa bann gran larsitek nou nasyon.  Nou remersye zot tou – bann ki avek nou ozordi e bann ki’n kit nou. Nou rann zot tou omaz. Nou remersiman spesyal i al pour Prezidan France Albert René ek pour Prezidan James Richard Mancham, sa de gran personaz dan listwar Sesel.

Nou semen ver lendepandans ti ranpli avek lobstak. Diferan kan. Pa tou dimoun ki ti annan sa konviksyon dan kapasite en pep Seselwa lib e souveren. I annan ki ti oule, lezot pa ti oule. Me tou sa la i form parti nou listwar. Dan sa lalit, erezman nou linite nasyonal ti osi sorti gran venker. Alafen, ansanm nou ti kapab travers sa long semen, dan linite, dan lape, e pour sikse ki ti pe atann nou.

Ozordi, nou lafet nasyonal – laniverser nou lendepandans – i osi en komemorasyon nou linite nasyonal. Koman Prezidan, mon ankor annan menm mesaz. Menm konviksyon ki’n touzour motiv mwan. Menm pasyon ki’n touzour anim mwan. Sa se linite nou pep ek lape dan nou pei. Mon pasyonnen dan mon travay pour  linite ek lape.  Mon kwar ki koman en pti pei, en pei ki pe devlope rapidman, ki pe travers sekous diferan kouran mondyal napa lot opsyon. Malgre diversite nou lopinyon, malgre diversite dan nou pwendvi, nou bezwen travay ansanm. Finalman, se zis linite ek travay ansanm ki kapab anmenn Sesel pli devan. Se linite nasyonal ek travay ansanm, travay dir ansanm, ki’n fer nou fer sa progre ki nou’n akonpli. Me si nou baskil sa, si nou sorti lo sa larout, nou pa pou al lwen. Pir, nou pou antre dan en lepok otodestriksyon, lanarsi ek vyolans. Se la ki nou pou vwar, ki nou pou konpran, kisisa lamizer nwar. Nou annan ase legzanp kot sa pe arive dan sa lemonn tristeman divize.  Eski se sa kalite trazedi ki nou oule pour nou pei? Eski se sa kalite douler ki nou oule anmennen pour nou prop frer ek ser Seselwa? Non! E mil fwa non! Nou Seselwa nou pa oule divizyon. Nou pa oule vyolans. Nou pa oule destriksyon nou pei. Nou pa oule lamizer. Nou pa oule menas pez lo nou lo nou lavenir, lo lavenir nou zanfan.

 

Mwan, mon dir tou Seselwa ozordi: nou oule viv anpe. Nou bezwen viv anpe.

 

Mon dir zot: nou oule boner, progre e prosperite tou Seselwa.

 

Mon dir zot: ozordi sa zanfan ki ne Sesel i annan tou sa loportinite pou li vin sa ki i anvi vini. Fodre nou siport nou zanfan, donn zot lanmour, montre zot legzanp. Montre zot nou valer moral e spirityel. Montre zot valer patriyotizm e linite nasyonal.

Mon dir zot, mon dir tou Seselwa: nou oule lape, stabilite e linite dan nou pei.

Mon dir zot:  ler nou pa tonm dakor avek serten ketsoz i annan fason, striktir ek lenstitisyon pou adres sa bann dezakor. E nou bezwen respe sa bann striktir ek lenstitisyon. Zot reprezant Leta Seselwa. E nou osi bezwen respe lopinyon diverzan. I kontribye pou fer nou diversite dan lape. I en sinny nou matirite.

Alors, mon profit sa lokazyon pou adres konsyans pep Seselwa: konpran sa tre byen, ki napa lot fason me ki nou bezwen travay ansanm, viv ansanm, si nou oule nou pei kontinyen devlope e prospere.

Ozordi i osi lokazyon pou selebre nou laliberte koman en pep, sa laliberte pou viv libreman dan en pei souveren e endepandan. Ozordi, a-mezir ki nou demokrasi i evolye, nou laliberte pe ganny proteze par nou Konstitisyon.

Nou annan lespas pour plis langazman e partisipasyon nou sitwayen. Nou annan laliberte larelizyon, nou annan laliberte lapres, nou annan laliberte pou apartenir a nenport parti politik ki nou oule, e nou annan laliberte lekspresyon.

Sepandan, bann rasanbleman e demonstrasyon kot bann langaz tre ofansif lo bann lenstitisyon, parey Zidisyer, i en labi direk lo sa menm liberte ki nou annan lobligasyon pou promouvwar, e i al kont lespri respe pour bann lenstitisyon endepandan ki la pou protez nou drwa.

 

Koman sef-deta, mon lapel se ki nou fer atansyon ki nou pa senm laenn pou rekolte laenn. Nou pa senm vanzans pou nou rekolte vanzans. Les matirite, tolerans ek solidarite nou pep kontinyen enspir nou, pou nou senm lanmour pou ki nou rekolte lanmour.

 

Sakenn de nou, nou annan en rev pour Sesel. Nou annan en rev pour en meyer demen. Pou ki nou rev i ganny akonpli, i tre enportan ki lape, linite e stabilite i rennyen partou dan nou pei.

 

Nou ki pli aze, nou ki’n fer sa parkour lalit ansanm, nou konn sa tre byen. Tanto, mon mesaz i pour sa zenerasyon ki pe leve, sa zenerasyon ki pe monte. Les lape, linite, lanmour e respe vin parti zot lavi pour ki fitir Sesel i enn ki briye e asire.

Koman Prezidan elekte Repiblik Sesel, vwala mon lapel: linite, respe, tolerans, solidarite, konpasyon, travay ansanm, e fer Sesel al an avan.

Ser konpatriyot,

 

Tou dimoun ki pas Sesel i sirprann avek progre ki nou’n fer, kot nou’n arrive. Tousala pa’n ariv par laverti. I’n vin avek  en vizyon, ek sakrifis, ek travay dir pou realiz sa vizyon. Nou’n persevere; nou’n fer li ansanm.

 

Pour en pti pei – avek pratikman okenn resours, sof nou prop dimoun, nou lentelizans, nou rezilyans, nou kouraz ek determinasyon, san oubliy nou labote natirel ek losean ki antour nou – nou’n arive fer bokou pandan sa 40-an. E nou kapab fyer nou lakonplisman ler nou mazinen kot nou ti ete 40-an pase e kot nou ete ozordi.

 

Wi, nou’n akonpli bokou ansanm. Serten i annan tandans pou bliye sa. Pou bliye tou sa bann travay ki nou’n fer ansanm. Sa bann sakrifis. E ozordi, ler nou pe mark nou 40-yenm lannen koman en repiblik, koman en pep matir, i lemoman apropriye pou zet en regar lo leta aktyel lanasyon. I lemoman apropriye pou nou apresye nou lakonplisman koman en pep. Me, pli enportan ankor, se batir lo sa bann lakonplisman. Nou kapab fer li – e fer ankor plis – pourvi ki nou reste ini. Sinon posterite i ava ziz nou severman.

 

Nou byen isi Sesel. Menm tre byen! Progre ki nou’n fer depi ler nou’n ganny nou lendepandans i endenyab. Mon’n koz lo la plizyer fwa. E mon pou kontinyen koz lo la. Pou nou tou rapel. Pou personn pa bliye.

 

Sa pti pep Seselwa i’n fer bokou dan 40 an. Sa zenn pep Seselwa i’n ariv lwen dan son listwar, en listwar kourt konpare avek lezot pep.

 

E dan en lemonn ki deplizanpli konpleks, ki annan telman defi, nou kapab kontinyen fer progre – si nou ini, si nou travay ansanm. Si nou kapab amenn diferan pwennvi, diferan lide, diskite, armonize, deside, e fer nou larout ansanm.

 

Me pa si nou divize. Progre ki nou’n fer dan 40 an i en progre ki serten pep ankor pe reve pou akonpli.  I en gro travay. I fasil pour serten dir ki nou pa kontan sa sistenm, nou a kase e apre nou a rekonstrir.  Me, ser frer ek ser Seselwa, larealite pa konmsa. Nou tou si nou pran en moman pou reflesir, ofon nou leker, nou konn sa.

Pep Seselwa,

Apre ki zot ti elekte mwan pour en trwazyenm e dernyen manda, mon ti dir zot ki se lademokrasi ki’n sorti venker dan sa gran legzersis kot Seselwa ti ganny apele pou swazi zot dirizan pour sa prosen senk-an. Mon ti soulinyen ki se pep Seselwa ki ti sorti venker. Lepep pou touzour sorti venker. Akoz nou krwar dan lademokrasi. Nou krwar dan lavenir Sesel. Nou krwar dan lavenir nou zanfan.

 

Mon ti osi fer en seri langazman dan mon diskour linogirasyon le 20 Desanm 2015.  Mon’n tenir mon langazman e mon pou kontinyen tenir li – tan ki mon annan kouraz pou fer li.

 

Mon sezi sa lokazyon pou remersye zot pour zot sipor ek zot lankourazman. E mon salye zot fraternelman. Mon salye sa pep ki’n konfront defi e sirmont zot pandan moman pli difisil. Sa pep ki konn apresye valer laliberte, lazistis ek demokrasi. Sa pep ki krwar dan linite nasyonal e dan stabilite. Mon salye sa pep Seselwa ki rezet laenn, vyolans, diskord e divizyon. Mon salye sa pep brav, ouver lo lemonn, ki akey sanzman dan en fason pozitiv. Ki pa les li ganny anbete ni dekouraze par bann tandans negativ.

 

Koman zot Prezidan, mon demann zot pou tenir for bann valer ki ini nou koman en nasyon. Tenir e pa large. Pa zanmen large – nou patriyotizm, nou solidarite anver nou prosen, nou larmoni koman en pep, lape dan nou pei e nou linite nasyonal. Mon demann zot pou touzour enkilke sa bann valer dan nou zanfan, dan tou zanfan Sesel. Aprann zot pou grandi, epanoui e “viv dan larmoni, lazwa, lanmour ek lape” parey nou limn nasyonal i rapel nou.

 

Ser frer ek ser Seselwa,

LINITE, TOUZOUR LINITE.  Se sa fondasyon nou nasyon. Se sa fondasyon progre ki nou’n fer. Se sa labaz sa ki nou pou akonpli ansanm demen.

Se sa ki amenn nou ansanm isi ozordi, ki amenn nou ansanm an espri partou kot nou ete, pou dir “Bonn aniverser Sesel”, pou dir avek nou konpatriot “Ansanm Seselwa; ansanm tou Seselwa”.

Mon swet tou Seselwa isi e partou dan lemonn en bonn fet Lendepandans.

Viv Sesel! Viv pep Seselwa! Viv lazenes Seselwa! Set a zot, an partikilye, ki mon dedye sa laniverser nou Lendepandans e mon travay koman Prezidan nou pei.

Ki Bondye i kontinyen beni Sesel.

Mersi.

All speeches