Presidency

Diskour Prezidan James A Michel A-Lokazyon Kongre Ekstraordiner Parti Lepep, Le 8 Zilyet 2016, Sant Konferans Enternasyonnal

Fri, 08 July 2016 | Politics

Sekreter Zeneral,

Depite Sekreter Zeneral,

Manm Komite Santral,

Ser Delege,

Ser Militan,

Ser frer ek ser Seselwa,

Laklos i’n sonnen! E laklos i’n sonnen byen for! Ler i’n arive! Annou leve, debout e bataye pour sa laviktwar ki Sesel i merite. Nou pa kapab met nou pei dan lanmen bann ki oule detrir pou rekonstrir. Kot nou’n arive nou pa pou permet personn fer nou pei tourn an aryer. Plis ki zanmen Sesel i bezwen nou. Plis ki zanmen Seselwa i bezwen Parti Lepep.

Parti Lepep i’n toultan determinen. E ozordi nou pli determinen ki zanmen pou anmenn Sesel dan en lot faz devlopman ek progre. Nou pli determinen ki zanmen pou sovgard linite nasyonal, lape ek stabilite dan nou pei. Parti Lepep i pli determinen ki zanmen pou travay pour byennet tou Seselwa.

E sa bann dimoun ki nou’n swazi pou reprezant Parti Lepep dan eleksyon pour Lasanble Nasyonal i pli determinen ki zanmen. Zot osi zot i’n determinen pou anmenn en lot viktwar pour Parti Lepep. Zot i’n determinen pou anmenn ankor plis viktwar pour pep Seselwa. Zot i’n determinen pou zot sovgard nou pei.

Ser militan,

Kongre i’n aprouv sa 25 kandida ki pou reprezant nou Parti dan sa prosen eleksyon Lasanble Nasyonal.

Tou sa ki nou vrwar la, se bann zanfan Sesel ki’n sezi loportinite ki Sesel i’n kapab ofer zot. Zot in fer tou sa ki posib pou akonpli zot devlopman personnel, zot konpetans dan diferan domenn lavi, e par konsekan, transform sakenn dezot, pou fer zot vin bann zonm, fanm, ki nou sosyete i bezwen. Sa i rezon, akoz zot la, ozordi!

  • Se bann zanfan Sesel ki solid, determinen, ki nou Parti i’n fer grandi, atraver kreasyon bann kondisyon endispansab pour en sosyete modern, ki met byennet imen konman son premye priyorite. En sosyete lib e zis ki garanti sak sitwayen Seselwa lape, stabilite ek progre.
  • Set en nouvo zenerasyon – en melanz lazenes, lasazes ek leksperyans – ki’n pare pou debout, pou pran larelev e kontinyen fer sa parkour ki nou Parti ti komanse plis ki 50-an pase. Atraver zot, bann kandida nominen, mon vwar refle en determinasyon pou revandik vre drwa e dinyite tou Seselwa.
  • Sa lekip ki devan nou i flanbe avek lantousiazm, i flanbe avek vivasite, i flanbe avek lespri konbativite, i flanbe avek larder patriyotik. I en lekip determinen.
  • Sa lekip i en reprezantasyon tre enportan bann madanm konbatan, vizilan, dinamik, motive, ranpli avek determinasyon. Parmi zot, se bann manman diferan laz, ki’n deside aksepte misyon ki nou Parti i’n konfye zot, enspir nou valer ek prensip dan sakenn zot zanfan, enspir fitir zenerasyon fanm Seselwa.
  • Se bann zanfan Sesel, ki sorti dan bann fanmir modes. Zot konpran lavi, e plis ki zanmen, zot ranpli avek  pasyon, ranpli avek senserite, ranpli avek lonekte, modesti ek imilite, pou travay pour boner ek prosperite tou Seselwa. Sa i reste en misyon fondamantal, depi kreasyon nou Parti: boner, prosperite tou Seselwa.

 

Ser militan,

Ser frer ek ser Seselwa,

Mon konnen e zot tou zot konnen ki Seselwa i apresye ki Sesel i’n fini travers sa staz fernwar dan son listwar. Ozordi, larder lalimyer nou lendepandans ek liberasyon i’n fini ilimin peisaz Sesel e penetre Seselwa. Ozordi, tou vre patriyot Seselwa i rezet sa politik degoutan “detrir pou rekonstrir”, propaze par serten ki zot leker i ranpli avek lanbisyon personnel, avek legoizm, laenn ek vanzans.

 

Ozordi, apre tou sa ki nou’n akonpli, apre tou sa ki nou’n fer pour Sesel, serten – ikonpri serten ki’n benefisye anba sa sistenm e ankor pe befisye – pe esey fer nou krwar ki nou bezwen ganny en nouvo kalite laliberte. Ki nou donn zot bann drwa ki satisfer zis zot lentere. Zot pe esey fer nou krwar ki napa narnyen ki bon isi Sesel.

 

Me les mwan dir zot: zot pe viv dan en kosmar. Zot pe viv dan zot prop kosmar. Zot i’n ganny avegle par zot lanbisyon personnel ek zot laswaf pouvwar.

 

Fas-a zot mansonz ek kalomni, nou mesaz pour zot i kler e senp. Wi mon mesaz i byen kler.

 

Mon dir zot: Les sa ki’n abitye e kontan travay dir, kontinyen travay dir pour boner ek prosperite tou Seselwa.

 

Mon dir zot: Pa baskil Sesel dan laenn, dan divizyon dan lamizer nwar ek lanarsi.

 

Mon dir zot: Pa destabiliz lekonomi Sesel. Pa kree ensekirite ek kondisyon pou destabiliz devlopman ek progre nou lenvestisman dan nou pei. Les Sesel avek tou Seselwa kontinyen eksperyans stabilite ekonomik e politik. Les nou kontinyen batir lo nou lakonplisman. Les nou kontinyen adres bann defi ki lemonn pe prezant devan nou konman en pti nasyon.

 

Mon dir zot: Les Seselwa kontinyen travay e zouir son bann drwa dan lape. Les Sesel respir sa ler vre stabilite, liberte, lazistis ek progre.

 

Mon dir zot: Parti SPUP/SPPF/Lepep i annan leksperyans dan lalit, menm avan Lendepandans. Nou Parti i sel Parti ki annan leksperyans pou diriz nou pei. Listwar kontanporen i montre ki nou Parti zanmen i’n perdi dan nou lalit. E zanmen nou pou perdi.

 

Mon demann tou Seselwa pou konpran sa byen: Apresye sa ki nou pei i’n donn nou e pe kontinyen donn nou. Sinon nou kapab perdi tou.

 

Ser militan,

Ser frer ek ser Seselwa,

Swa ki devan nou i kler. En laviktwar pour Parti Lepep i vedir plis progre pour nou pei. I vedir stabilite. I vedir sanzman dan kontinyite. I vedir mentenir lord ek lape. I vedir linite nasyonal. I vedir plis prosperite pour tou Seselwa.

 

Parti Lepep i’n pare pour sa lot gran defi ki devan nou. Nou’n pare e nou annan bann kandida solid ki pou konteste sa eleksyon ki pe vini. Lavenir Sesel, pour sa prosen 5-an, i depann lo zot. I depann lo Parti Lepep. Nou kandida pour Lasanble Nasyonal i’n ganny dezinnyen. Zot konnen ki zot bezwen fer. Zot bezwen al lo teren. Al ver dimoun. Reste konekte avek lepep. Annan lespwar, kouraz ek konfyans. Anmenn lespwar a nou pep. Gard zot sans imilite. Pa zanmen bliye kot zot sorti. Politik i en konviksyon profon ki ou annan dan ou pou fer dibyen pour ou pep, pour ou pei. Politik i pa en zón konfor. I pa en platform pour pouvwar ek lanbisyon personnel. Zot – nou kandida pour eleksyon Lasanble Nasyonal – zot bezwen ranport leker ek lespri nou pep. Zot bezwen angaz zot lekor e promet pou reste touzour akote tou dimoun dan zot distrik pandan sa prosen 5-an. Nou bezwen fer sir ki nou ganny mazorite dan Lasanble Nasyonal. E nou pou gannyen nou mazorite.

 

Anmenmtan ki mon pe prezant zot avek nou nouvo lekip, moman i apropriye pou dir mersi tou bann manm dan nou lekip ki pe byento termin zot manda. Zot i’n reste senser anver nou Parti. Mersi pour sa ki zot i’n reisi akonplir e pou kontinyen akonplir pour Sesel.

 

Ser militan,

Ser frer ek ser Seselwa,

Tenir, pa large! Tenir for! Nou Parti, sa parti Lepep-SPUP-SPPF, i’n ne dan lalit. I’n lite pour nou lendepandans. I’n lite pour nou lidantite nasyonal. I’n lite pour transformasyon profon dan lavi nou pep. I’n lite pou asir plas e rol Sesel lo lasenn enternasyonal. Nou Parti set en Parti konbatan, set en Parti militan, set en Parti lamas popiler. Set en Parti lepep.

 

I annan en travay serye devan nou. En travay serye pou nou ranport laviktwar dan sa eleksyon ki pe vini. Me mon napa okenn dout ki laviktwar i pour nou. Akoz lepep i avek nou.  Akoz nou senser. Akoz nou pa pou abandonn nou prensip. Zanmen nou pou abandonn nou lalit pou amelyor lavi pep Seselwa. Annou travay dir pou nou asir nou Parti en gran laviktwar. Annou travay pou nou ganny leker tou Seselwa. Annou travay pou protez Sesel pour byennet tou Seselwa.

 

Laviktwar i pour nou. Akoz nou “PLI DETERMINEN KI ZANMEN’’!

 

Viv Parti Lepep! Viv Sesel! Mersi.

All speeches