News

Kongre ordiner Parti Lepep Le 3-4 zen 2017 Diskour klotir par Prezidan James Michel

Sun, 04 June 2017 | Politics

Prezidan Parti Lepep e Vis-Prezidan Larepiblik, Msye Vincent Mériton,

Manm Komite Santral,

Ser delege,

Ser envite,

Kanmarad militan,

 

Zot i’n elekte en nouvo Prezidan ek en nouvo Komite Santral Egzekitif Parti Lepep. Nou’n ganny prezante avek sa nouvo lekip ki reprezant fyerman sanzman dan kontinyite. Sanzman dan lefe ki Prezidan Larepiblik pou nepli Prezidan Parti Lepep. Kontinyite dan lesans ki nou pa pe abandonn ni nou prensip, ni nou konviksyon, ni direksyon ki nou Parti i’n deside pran. 

 

E nou pe kontinyen nou lalit.  Nou lalit pou amenm plis byenet pour tou Seselwa. Nou lalit pou anmenn plis bonn gouvernans ek plis demokrasi pour pei. En lalit pou anmenn ankor plis progre pour nou pep. Prezidan Danny Faure pe diriz pei dan sa direksyon. I sorti dan Parti Lepep. Son Gouvernman set en gouvernman Parti Lepep. Annou pa bliy sa.  Annou respe son travay konman prezidan Larepiblik.

 

Kanmarad militan,

Lemoman i apropriye pou mwan rann en omaz merite Prezidan France Albert René. Mon oule eksprim li mon gratitid ek mon rekonesans senser pour tou sa ki’n fer pour nou pei, pour nou Parti e pour mwan personelman. I’n toultan en sours lenspirasyon pour mwan. Se li ki’n enspir mwan pou zwenn avek sa bann revolisyoner ki ti konbat pour nou lendepandans ek nou liberasyon. Se li ki ti fer mwan vin en revolisyoner. Se Prezidan René ki’n gid mwan dan mon karyer politik e profesyonel. Ozordi, o-moman ki mon pe kit definitivman lavi politik nou pei, mon rekonnet son kontribisyon, son travay, son gidans, e mon pa bliye pou dir li en tre gran mersi.

 

Kanmarad militan,

Mon zwenn avek zot pou felisit Msye Vincent Mériton  pour son eleksyon koman prezidan Parti Lepep. Mon adres egalman mon felisitasyon salere tou manm nouvo Komite Santral. Anmenmtan, mon oule eksprim mon gratitid senser tou bann manm Komite Santral presedan. Mersi pour bon travay ki zot i’n fer ziska prezan. Mersi pour sipor ki zot i’n donn Parti, zot kominote ek mwan personelman. Anfen, mon oule felisit e remersye zot tou ki’n reini isi pour sa bon travay ki zot i’n fer. Rezilta i montre ki nou Parti i solid. Ki nou kwrar dan lavenir Parti Lepep e dan lavenir Sesel.

 

Parti Lepep i anglob tousa – e ankor plis ki sa. Annou pa zanmen bliye ki sel parti sanzman dan sa pei se Parti Lepep. Sel Parti progre se Parti Lepep. Partou kot nou pase tou devlopman ki nou vwar i annan stamp SPUP/SPPF/Parti Lepep lo la.  Tou progre ki nou pei in fer i annan gro stanp parti SPUP/SPPF/Parti Lepep lo la. Ki swa Sesel ouswa Lasenn enternasyonel.  Sa i en fe – kontan pa kontan. En fe endenyab. Annou pa zanmen bliy sa. Annou reste fyer e proklanm nou leritaz ek nou lakonplisman. Si nou pa fer li nou-menm, lekel ki pou fer li pour nou?

 

Letan i’n sanze. Sitiasyon politik i’n sanze. Me nou pou kontinyen milite – malgre tou lobstak ki devan nou – pour sa ki nou krwar ladan. Nou pou kontinyen milite pour linite nou pep. Pour lape. Pour solidarite ant tou Seselwa. Pour dinyite ek prosperite nou nasyon. Nou pou kontinyen milite pour Parti Lepep.

 

Vincent: sa nouvo manda ki ou fek resevwar pou diriz nou Parti, itiliz li byen. Itiliz li avek lasezes. . I annan bokou tirbilans devan nou. Koman en veteran SPUP/SPPF/Parti Lepep, koman en senp Seselwa, en senp Seselwa ki konsernen pour lavenir son pei, mon dir ou pa zanmen tonm dan pyez lopozisyon. Ou ki’n sorti dan rasin SPUP, ou ki’n swiv parkour nou Parti ek nou pei, ou ki en zanfan lalit e prodwri travay nou Parti, ou ki’n konn mizer ek lalit nou pep ... pa zanmen les personn detri sa Parti e sa ki nou pep i’n akonpli. Nou met tou nou konfyans dan ou ek ou lekip

I annan en gro travay devan ou ek ou lekip. Tenir for. Nou Parti i annan konfyans dan ou. E ler ou annan konfyans lepep napa nanryen ki enposib.

 

Napa nanryen ki enposib ler se nou parti politik ki pli for dan pei. Lopozisyon i’n ganny en viktwar tanporer dan Lasanble Nasyonal.  En viktwar lager antoure. En viktwar tanporer ki pa pou dire. Mark mon parol!

 

Annou zet en regar dan nou sosyete e ekout bokou dimoun ki ti vot pour Lopozisyon. Ozordi zot pe fer semafot. Zot ti oule sanzman. La zot i’n ganny sanzman. Sanzman atraver enta komite ki’n ganny kree ou pe ganny kree. Sanzman atraver lenterferans dan Zidisyer. Sanzman atraver lenterferans dan Gouvernman. Sanzman atraver viktimizasyon. Sanzman atraver get zot prop lentere avan tou. Sanzman atraver asasin karakter lezot.

 

Eski en sitiasyon parey i kapab kontinyen? Non! Mon dir zot NON! Nou, Parti Lepep, avek sa nouvo zenerasyon, sa nouvo zenerasyon lespwar, sa nouvo zenerasyon vre sanzman, nou bezwen repran nou Lasanble. Nou kapab fer li. E nou pou fer li. Nou pou tenir for, e nou pa pou large.

 

E mon dir a – lopozisyon – pa zanmen souzestim nou. Nou en parti ki’n mir. En parti ki’n forze dan en lalit istorik pour nou laliberte. En parti forze dan en pase revolisyoner. Nou, nou annan  matirite politik. Nou annan en direkyon. Nou annan prensip. Nou annan nou en legzistans 53-an. Sak fwa ki nou’n rankontre lobstak, nou’n relev nou – koudpwen anler – pou nou vin pli for ankor. Parti Lepep pou kontinyen zouir konfyans pep Seselwa. Akoz se nou ki reprezant laspirasyon lepep.

Prezidan Parti,

Manm Komite Santral Egzekitif,

Militan,

Mon repet ankor enn fwa sa ki mon’n toultan dir: reste konekte avek lepep. Servi tou moyen ki posib.  Pa zanmen negliz nou dimoun. Se sa lakle sikse. Se sa lakle viktwar.

 

Nou Parti i bezwen sakenn antre nou. I bezwen nou tou. Nou bezwen azir e travay dan menm direksyon. Kolektivman e nonpa endividyelman. Dan linite, dan lord ek lape. Dan respe pour bann lenstitisyon Leta, ki alabaz nou demokrasi.

 

Nou bezwen reste for. Reste for dan nou konviksyon ek nou prensip. E diriz par legzanmp ki nou donnen. Se koumsa ki nou ava ganny ankor plis respe pep Seselwa. Se koumsa ki nou ava ranport laviktwar lo mannev diviziv lopozisyon. Se koumsa ki nou ava redonn lespwar nou pep. Se koumsa ki nou ava prezerv lape e stabilite dan nou pei.

 

Kanmarad militan,

De-zour pase nou ti selebre 53-yenm laniverser kreasyon nou Parti. Zanmen nou devret bliye kote i sorti e akoz i ti ganny kree. Annou detazantan zet en koudey lo nou pase. Sa i ava fer nou realiz e apresye bann prensip nob ki ti enspir nou lalit enfatigab. Les laglwar nou pase enspir nou ver laviktwar lavenir. Ki nou Parti i kontinyen reste nou gid ver en meyer lavenir. Ki son bann prensip e lakoz pour ki nou’n toultan lite i reste vivan dan nou leker. Kontinyen lalit avek plis determinasyon ki zanmnen! Mon swet tou leaders ek militan Parti Lepep en bonn fet.

 

Ozordi, a-lokazyon klotir sa Kongre Ordiner Parti Lepep, ozordi omoman ki nou pe tourn en lot paz dan listwar gloriye nou Parti, ozordi a-lavey laniverser nou liberasyon, le 5 Zen 1977, ki pou reste grave dan listwar Sesel, e ki personn pa pou  kapab efase , ozordi nou bezwen demann nou lekor ki Parti Lepep ek son bann predeseser i reprezante pour nou. Pour pep Seselwa, toudilon son lalit ek son legzistans.

 

Larepons i senp.

 

Nou reprezant:

 •         Lazistis sosyal;
 •         Laliberte;
 •         Eliminasyon diskriminasyon;
 •         Legalite;
 •         Lespwar;
 •         Konbativite;
 •         Rezilyans;
 •         Inovasyon;
 •         Sanzman;
 •         Enklizivite;
 •         Lord ek lape
 •         Linite nasyonal;
 •         Fraternite ek solidarite.
 •         Progre, devlopman ek emansipasyon tou Seselwa.

 

Se sa ki fer nou lafors. Se sa ki fer ki nou parti politik pli for dan sa pei. Se sa ki’n permet nou akonpli bokou. Bokou pour tou Seselwa.

 

Me i annan serten ki annan tandans oubliy sa. Dan zot lopilans zot annan tandans pou bliy zot nesans. Dan zot larogans zot bliye kot zot sorti. Zot trai zot prensip.

 

Sa pe arive ozordi. Annou zet en regar lo sitiasyon aktyel nou pei. Nou  vwar serten endividi ki’n benefisye – ki’n benefisye enormeman – avek gouvernman SPUP/SPPF/Parti Lepep ki pe kraz nou. Ki pe renye zot pase. Ki pe senm konfizyon ek divizyon. Ki mank respe pour lenstitisyon Leta. Ki mank respe pour zot prosen. Ki kalomnye dimoun.

 

Dan lepase mon’n deza koz lo danze ki Lopozisyon i reprezante. Ozordi mon prediksyon i’n vin larealite.

 

Sel lespwar, sel lavenir nou pei i dan lanmen nou Parti. Dan lanmen en nouvo zenerasyon dirizan nou Parti. San ki nou oubli nou pase revolisyoner. San ki nou trai nou prensip.

 

Me avek tou laglwar nou pase, avek tou lakonplisman nou pase, nou pa kapab viv dan lepase. Nou bezwen regard ver lavenir. En lavenir porter lespwar. En lavenir ki reprezant en nouvo sapit dan konba nou Parti pour en meyer Sesel. 

 

Sesel i pli for ler i prospere. E se zis anba Parti Lepep ki Sesel pou prospere. Nou bezwen defann lentere siperyer Sesel. Akoz Sesel i pli gran ki nou tou. Parti Lepep i pli gran ki nou tou. Nou bezwen kontinyen afirm nou valer ek nou prensip. Nou bezwen sirmont divizyon dan nou sosyete. Nou bezwen nou tou pran nou responsabilite pou konbat bann fleo ki pe ronz nou. E nou bezwen touzour annan lespwar.

 

Parti Lepep i enkarn lespwar pour en meyer lavenir pour nou pep. Pour linite nou pei. En pei san ravaz divizyon, laenn, rankin ek vanzans.

 

Kanmarad militan,

Ler ti’n arive pou mwan sed laplas a en nouvo zenerasyon Parti Lepep. Mon fer li avek en sans devwar akonpli, apre plis ki 40-an dan politik. 40-an apre ki mon’n donn tou pour mon pei. Tou pour mon parti. Mon pe pas larelev avek avek sa nouvo zenerasyon.

 

I pa akoz mon’n pran mon retret koman prezidan Parti Lepep, i pa akoz Prezidan Danny Faure pa’n prezant son kandidatir pour eleksyon koman Prezidan Parti, ki sa i ganny persevwar koman en sinny labandon ouswa flebes.  Mon dir zot klerman: bato direksyon Parti Lepep i’n senpleman sanz lekipaz. En nouvo lekipaz ki pou kontinyen sa travay ki nou’n komanse. Ki pou batir lo sa travay. Avek en nouvo fason travay pou reponn a-laspirasyon nouvo zenerasyon.

 

Mon’n fer tou sa ki mon ti kapab fer. Mon’n fer li pour Sesel. Mon pou kontinyen fer tou sa ki mon kapab pour Sesel. Defann e promouvwar serten lakoz ki pou kontribye anver devlopman ek lavenir nou pei. Me mon pou fer li dan en kapasite prive, san enterfer dan travay personn. Mon pou fer li akoz mon annan ankor lenerzi. E bokou gou pour lavi. Mon pou fer li akoz mon krwar dan lavenir Sesel. Akoz mon kontan mon pei.

 

Mon swet zot bokou kouraz, bokou sikse, dan sa gran lantrepriz ki devan zot.

Finalman, la ki mon pe retir mwan koman lider Parti Lepep, permet mwan repet sa verse Nouvo Testaman ki mon ti site zour mon ti kit fonksyon Prezidan Larepiblik le 16 Oktob 2016: “Mon’n konbat bon konba, mon’n fini lakours, mon’n gard lafwa”.

Ser Frer ek  Ser Parti Lepep,

Ankor ennfwa, tenir for – pa large! Pa zanmen large!

Mersi e orevwar.

 

 

All speeches